Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Het eerste jaar (B1)
Het tweede jaar (B2)
Het derde jaar (B3)
Honours Programma

Kenmerkend voor het bachelorprogramma is de onderverdeling in een major en twee minoren. De major is het basisprogramma van de eigen opleiding, minoren zijn samenhangende vakkenpakketten, die je kunt gebruiken om je major verder uit te diepen of om je kennis juist te verbreden door vakken van andere opleidingen te volgen. Studenten gebruiken hun minorruimte ook om bijvoorbeeld stage te lopen of naar het buitenland te gaan. In de major zijn enkele cursussen opgenomen die tevens een rol spelen in andere programma's. Daar kom je dus ook studenten van andere opleidingen tegen.

Een bacheloropleiding omvat 180 studiepunten, waarvan 135 studiepunten worden besteed aan de major (het ‘hoofdvak’), 30 studiepunten aan minoren (twee minoren van elk 15 studiepunten) en 15 studiepunten aan een core curriculum Geesteswetenschappen. Studenten die in studiejaar 2010-2011 of eerder zijn begonnen hebben drie minoren van 20 studiepunten en geen core curriculum in hun programma. Studenten die in 2013 of eerder zijn begonnen hebben drie minoren van 15 studiepunten en een core curriculum van 15 studiepunten.

De bacheloropleiding Algemene Cultuurwetenschappen kent geen aparte specialisaties of richtingen, maar wel twee keuzepakketten. Binnen de major ACW kan je kiezen voor het keuzepakket Kunstbeleid (te volgen in het tweede semester van B2 of B3) of het keuzepakket Creative Industries (te volgen in het eerste semester van B3). Afhankelijk van je keuzepakket volg je twee minoren in B3 of een minor in het tweede semester van B2 en B3. Het is ook mogelijk beide keuzepakketten te volgen; dan geldt één van de twee als (vrije) minor.
Je volgt na de propedeuse een vast programma, de major. Bij de invulling van de twee minoren in B2 en in B3 heb je vrije keuze uit de minoren die binnen de faculteit worden aangeboden. Een overzicht van de minoren vind je in de minorgids. Ook kun je stage lopen of een half jaar in het buitenland studeren.
De volgende soorten minoren worden aangeboden:

- facultaire minoren (15 ec)
- aanschuifminoren (15 of 30 ec)
- de stageminor (15 ec)
- de buitenlandminor (15 of 30 ec)
- de educatieve minor (30 ec)
- de vrije minor (15 ec)

De opleiding ACW biedt twee facultaire minoren aan: de minor Museumeducatie en de minor Lezen over de grenzen. Zie voor de inhoud van beide minoren de Minorgids.

In schema ziet het programma er als volgt uit voor cohort 2014 en later:
Studiejaar Major-
onderdelen in studiepunten
Core curriculum geestes-wetenschappen Minor-
onderdelen in studiepunten
Studiepunten totaal
Bachelor 1 (Propedeuse) 60 0 0 60
Bachelor 2 40 of 55 5 0 of 15

60

Bachelor 3 20 of 35 10 15 of 30 60
Master 60 0 0 60

Het eerste jaar (B1)

In het eerste jaar (de propedeuse) volg je inleidende vakken die een goede basis bieden voor het vervolg van je studie. De cursus Geschiedenis der Kunsten loopt van september tot juni en biedt een grondige inleiding in de geschiedenis van de verschillende kunstdisciplines (literatuur, theater, beeldende kunst, muziek en film). Verder doe je dit jaar belangrijke analysevaardigheden en academische vaardigheden op en maak je kennis met uiteenlopende theorieën over cultuur. Bovendien volg je een intensief mentorprogramma om de overgang naar de universiteit te vergemakkelijken.

Het tweede jaar (B2)

Het eerste semester van het tweede studiejaar biedt een synthese van de kennis en vaardigheden uit de propedeuse. Daarna verdiep je je in een aantal kunstdisciplines. De B2-student heeft een kritische houding en zoekt zelfstandig naar verbanden, context en achtergronden. In cursussen uit dit jaar worden niet alleen kunstwerken geïnterpreteerd, vergeleken en verklaard, maar de student problematiseert, verklaart en nuanceert ook standpunten van zichzelf en anderen.

Als tweede- of derdejaars student ACW kies je een keuzepakket binnen de major-ruimte van ACW (hetzij Kunstbeleid (tweede semester), hetzij Creative Industries (eerste semester)), en daarnaast kies je twee minoren (zie Minorgids). Afhankelijk van het keuzepakket ACW dat je kiest volg je twee keer een minor in het tweede semester van B2 en B3, of twee minoren in het derde jaar. Wil je beide keuzepakketten ACW volgen, dan geldt één van de twee als een minor (namelijk als de Aanschuifminor ACW). Voor sommige minoren van andere opleidingen gelden ingangseisen.

Let op:diverse vakken in het tweede jaar stellen ingangseisen in de vorm van specifieke cursussen die je moet hebben behaald.

Het derde jaar (B3)

Het derde jaar biedt een verdere verdieping van kennis en vaardigheden en bereidt voor op instroom in de masteropleiding. De B3-student heeft een academische houding en weet zowel kritisch als genuanceerd te zijn. Het concretiseren van theoretische aannames, de evaluatie van eigen en andermans onderzoek en het opstellen van een onderbouwde, problematiserende onderzoeksvraag staan in dit jaar centraal.

In het derde jaar volg je de cursussen Visual Culture en City Culture en twee vakken van het Core curriculum. Het jaar wordt voor een groot deel in beslag genomen door de twee minoren (of het keuzepakket en de minor) die je volgt. Als afsluiting van het derde bachelorjaar schrijf je het bachelorwerkstuk.

Let op: voor vakken van het derde jaar geldt de propedeuse als ingangseis.

Honours Programma

De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten.

Meer informatie over de programma's vind je op de website. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy Erasmusplein 1, begane grond, kamer 0.01
Telefoon: 024-3615955 E-mail: honours@honours.ru.nl Website: www.ru.nl/honoursacademy