Zoek in de site...

Doelstelling & vervolgopleidingen

Doelstellingen
Studierichtingen en talen
Eindkwalificaties

Doelstellingen

Bij de opleiding CIW ligt het accent op de interactie tussen een vreemde taal (Duits, Engels, Frans of Spaans), communicatie en cultuur, in de context van een arbeidsorganisatie. Centraal thema in het onderwijs en het daarmee samenhangende onderzoek is de communicatie in (internationale) organisaties waarin Duits, Engels, Frans, Spaans en/of Nederlands belangrijke voertalen zijn. Het accent ligt daarbij op de interne en externe communicatie van organisaties waarbij rekening wordt gehouden met eisen die meertalige en interculturele contexten aan die communicatie stellen.

Vreemde taal is een belangrijk hulpmiddel bij communicatie van organisaties. De toenemende internationalisering van het bedrijfsleven vraagt ook in Nederland om meer aandacht voor internationale communicatie en daarmee om meer vaardigheid in het gebruik van talen als Duits, Engels, Frans en Spaans. Het programma van CIW voorziet in die groeiende behoefte aan specialisten op het gebied van de internationale communicatie.

Communiceren binnen organisaties vereist - naast de beheersing van een vreemde taal - een reeks van communicatieve vaardigheden. Sommige zijn van algemene aard en in alle communicatiesituaties noodzakelijk,  andere zijn meer aan een bepaalde arbeids­situatie en arbeidsdoelstelling gebonden. Het trefzekere gebruik van communicatiestrategieën in arbeidsorganisaties vereist een gedegen kennis van bedrijfskundige onderwerpen zoals de structuur van organisaties en de organisatiedoelstellingen, en van de daar geldende situationele omstandigheden.

De opleiding CIW biedt studenten, naast een grondige academische scholing in de uitvoering van communicatietaken in arbeidsorganisaties, een wetenschappelijk kader voor analyse en verbetering of optimalisering van interne en externe communicatie van organisaties. Als student CIW verwerf je een grondige kennis van een vreemde taal (Duits, Engels, Frans, of Spaans), kennis en begrip rond (internationale) communicatie van arbeidsorganisaties en leer je kritisch te reflecteren op vraagstukken en theorieën binnen het vakgebied. Daarnaast leer je empirisch onderzoek dat binnen de bedrijfscommunicatie relevant is, te beoordelen en zelfstandig uit te voeren. Verder ontwikkel je het vermogen om de verworven kennis, inzichten en vaardigheden in een maatschappelijke of wetenschappelijke functie toe te passen.

De uiteindelijke doelstelling van de opleiding is dat je als afgestudeerde Nijmeegse CIW-specialist zo bent toegerust dat je door je kennis van minstens één vreemde taal naast het Nederlands zowel nationaal als internationaal actief kunt zijn op het terrein van advisering, communicatiemanagement, communicatieonderzoek, en training & opleiding. De opleiding CIW houdt nadrukkelijk rekening met de arbeidsmarktpositie van haar afgestudeerden. De inhoud van het studieprogramma is enerzijds gebaseerd op de vraag binnen bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt en anderzijds op de specifieke deskundigheid van de Faculteit der Letteren. CIW is niet beroepsopleidend maar beroepsvoorbereidend; dat wil zeggen dat afgestudeerden over díe kwaliteiten beschikken die vereist zijn voor een breed scala aan functies in diverse werkvelden. CIW richt zich op een breed segment van de arbeidsmarkt; handel en industrie, zakelijke dienstverlening en overheid van zowel profit- als non-profitorganisaties. Organisaties onderkennen steeds meer het belang van communicatie en dat heeft tot gevolg dat de vraag naar deskundigen op het terrein van taal en communicatie toeneemt.

De opleiding CIW in Nijmegen onderscheidt zich van andere op taal en communicatie gerichte studierichtingen door de grote aandacht voor de internationale context van bedrijfscommunicatie. Je maakt intensief kennis met andere talen en culturen dan de Nederlandse, met de problematiek van interculturele communicatie, en met (bedrijfs)culturen in de landen waar die talen worden gesproken.

Studierichtingen en talen

Voor aanvang van de opleiding CIW maken studenten een keuze tussen twee richtingen: Communicatie en Organisatie (C&O) of International Business Communciation (IBC). Binnen C&O is de voertaal Nederlands en heb je autoamtisch als vreemde taal Engels. Binnen IBC is de voertaal Engels en kiest de student één van de vreemde talen, Engels, Duits, Frans of Spaans.

Eindkwalificaties

De bacheloropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen kent vijf leerlijnen. Bij elk van deze leerlijnen is bepaald over welke eindkwalificaties een student moet beschikken bij het afronden van de bacheloropleiding.

1. Taal, Communicatie en Organisatie
De studenten hebben kennis en inzicht in het communicatieproces van organisaties, in het bijzonder in de contextuele en talige factoren die daarin een rol spelen. Zij zijn in staat het communicatieproces te analyseren in termen van communicatiemodellen en communicatiestrategieën en hun kennis en inzichten toe te passen in real-life cases.

2. Vreemde Taal
De studenten hebben zodanige communicatieve competenties in de vreemde taal en kennis en inzicht in de sociaal-culturele en economische aspecten van landen waarin de taal gesproken wordt, dat zij in staat zijn om communicatieproducten van organisaties in de vreemde taal te evalueren, aan te passen en zelf te ontwerpen.

3. Interculturele Communicatie
De studenten hebben kennis en inzicht in de wijze waarop cultuur het communicatieproces van internationaal opererende organisaties kan beïnvloeden, en zij zijn in staat om deze kennis en inzichten toe te passen in internationale real-life cases.

4. Methodologie
De studenten hebben kennis, inzicht en vaardigheden in de kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden van het onderzoek naar communicatie van organisaties, en zij zijn in staat deze verworvenheden in te zetten als ze een keuze voor een onderzoeksmethode moeten maken om een onderzoeksvraag te beantwoorden.

5. Algemene Academische Vaardigheden
De studenten bezitten algemene academische vaardigheden, met  name op het terrein van communicatie, samenwerking en ICT.