Zoek in de site...

Doelstelling & vervolgopleidingen

Onderwijsvormen
Opleidingsdoelen en eindkwalificaties
Periodieken
Honours Programma

Wat is eigenlijk de reden om met geschiedenis bezig te zijn? In essentie is dat de behoefte aan identiteitsbepaling in het heden. Herinnering biedt houvast door ons te vertellen wie en wat we zijn. Zonder kennis van het verleden gaat een samenleving aan geheugenverlies lijden. Ervaringen met het verleden spelen dan geen rol meer.
Goed weergeven en interpreteren van wat is gebeurd, is evenwel geen eenvoudige opgave. Bovendien willen personen of groepen het verleden nog wel eens bijkleuren, omdat hen dit goed uitkomt. Daarom zijn historici nodig om op te treden als behoeders van ons verleden. In die rol beschikt een historicus bijvoorbeeld over een relativerende geesteshouding: wie de lange geschiedenis van het mensdom bestudeert, gaat automatisch het betrekkelijke inzien van opvattingen, stromingen en modes en weet tevens dat de werkelijkheid veel gecompliceerder in elkaar zit dan niet-historici vaak vermoeden.
De bacheloropleiding geschiedenis vormt de basis voor het professioneel beschouwen en behoeden van het verleden. Dit impliceert dat je uitvoerig kennis neemt van het verleden en met name leert ontwikkelingen daarin te duiden. Kenmerk van een academische opleiding is voorts dat het niet blijft bij kennis alleen. Je leert onderzoek te doen om nieuwe kennis toe te voegen aan de bestaande. In dat kader stel je kritische vragen, verzamel je materiaal en interpreteer je dat om tot resultaten te komen.
Tijdens en in verbinding met deze specifiek historische vorming verwerf je tevens de geschiedkundige en algemeen academische vaardigheden, attitudes en manieren van denken die nodig of bruikbaar zijn voor deelname aan het maatschappelijke leven. De geschiedkunde staat in de samenleving en temidden van andere wetenschappelijke disciplines van mens maatschappij. Historici zijn dan ook altijd geëngageerd met de actualiteit. Iemand die weet heeft van geschiedenis blikt niet alleen beschouwend terug, maar is ook op actualiteit en praktijk betrokken. De kenmerken van de studie geschiedenis waarborgen een brede inzetbaarheid in een spectrum van maatschappelijke functies. Een historicus bezit immers kundigheid in het analyseren, interpreteren en reconstrueren van zeer concrete, vaak ingewikkelde maatschappelijke situaties. Dit gaat gepaard met vermogens als interdisciplinair denken en het werken met zeer divers documentatiemateriaal én met vaardigheden in communicatief en informatietechnologisch opzicht. Zo'n pakket van kennis, inzichten en vaardigheden waarborgt inzetbaarheid die reikt van functies in overdracht en communicatie - waaronder leraarschap en publieksoverdracht - tot voorbereiding en uitvoering van praktisch beleid, een en ander zowel in de publieke als de private sector.

Onderwijsvormen

In de propedeuse lopen twee sporen: kennis en vaardigheden. Het ene bestaat uit het zelfstandig op basis van hoorcolleges en handboekstof leren van de hoofdlijnen (kennis en inzicht) van de geschiedenis. Het tweede spoor bestaat uit opdrachten gericht op historische vaardigheden aan de hand van historische vraagstukken. Gaandeweg de propedeuse worden deze opdrachten groter, opener en complexer. De resultaten ervan worden in werkgroepen door studenten onderling bediscussieerd en door de docent becommentarieerd. Aansluitend hierop zet de student de eerste stappen op de weg naar het zelfstandig formuleren van vraagstellingen, het zoeken van relevante documentatie en het vinden van antwoorden,. Voor de studenten die in 2014-2015 aan hun bachelor beginnen, geldt dat de werkcolleges nog nadrukkelijker het karakter van practica krijgen. Op basis van een goede voorbereiding oefenen studenten en docent gezamenlijk tijdens het colleges historische vaardigheden. Een laptop of een tablet (minstens 8", geen smartphone) is hierbij een noodzakelijk hulpmiddel.

In B2 worden deze twee sporen doorgetrokken, maar het accent verschuift naar het tweede. Kennisverwerving wordt uiteraard voortgezet en er blijven hoorcolleges. Sterkere nadruk komt evenwel te liggen op bijzondere thema's met probleemstellende opdrachten en geschiedfilosofische en historiografische reflectie.

In B3 is er hoofdzakelijk onderwijs in de vorm van complexere opdrachten - het tweede spoor dus - in het kader van werkgroeponderwijs. In de leertrajecten van het themacollege en het bachelorwerkstuk sta je voor de opgave om zelfstandig eigen probleemstellingen te exploreren. De docent treedt daarbij op als begeleider.

Gedurende de hele studie wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving Blackboard.

Opleidingsdoelen en eindkwalificaties

De opleiding is gericht op het verwerven van kennis van en inzicht in historische proces­sen, gebeurtenissen, groepen en personen. Het gaat hierbij om een overzicht van de ont­wikkelingsgang van het mensdom vanaf de vroege oudheid tot heden en om inzicht in de samenhangen binnen die ontwikkelingsgang. Het leren formuleren van voor historische onderwerpen hanteerbare vraag- en probleemstellingen en de vaardigheid deze weten­schappelijk verantwoord tot een oplossing te brengen, leidt naast oordeelsvorming en het leren toepassen van verworven kennis en vaardigheden tevens tot verdieping van die ken­nis en vaardigheden. De opleiding is daarnaast gericht op wijsgerige reflectie op de disci­pli­ne der geschiedenis, op interdisciplinair denken en op schriftelijk en mondeling presente­ren en communiceren. Een belangrijk doel is ook het verwerven van inzicht in het functioneren van historische kennis en historisch besef in de samenleving en de arbeids­markt en meer in het bijzonder op die beroepsvelden die voor de historicus relevant zijn. Deze doelstellingen leiden tot de volgende eindkwalificaties van de met succes afgeronde bacheloropleiding.

De afgestudeerde:

  1. Heeft kennis van en inzicht in de historische tijdperken van de oudheid tot en met het heden. Daarmee is hij/zij in staat om historische processen te duiden vanuit een politiek, sociaaleconomisch en cultureel perspectief. Analyse en onderbouwing getuigen van een onderzoekende houding en van een methodische en kritische verwerking van de basiskennis van het vakgebied.
  2. Heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in de geschiedwetenschap en de historiografie.
  3. Weet de doorwerking van historische processen aan te wijzen en eigentijdse ontwikkelingen in een historisch perspectief te plaatsen.
  4. Is in staat onder begeleiding een vraagstuk uit de Geschiedenis te onderzoeken met behulp van passende concepten en onderzoeksmethoden. Hij/zij kan vanuit een eigen vraagstelling een historisch interessant probleem afbakenen en het in zijn context plaatsen. Hij/zij kan relevante informatie selecteren, analyseren en interpreteren.
  5. Is in staat om beargumenteerd en in correct Nederlands de resultaten van onderzoek mondeling en schriftelijk te presenteren in een academische stijl.
  6. Kan de eigen werkzaamheden organiseren, zowel individueel als in teamverband. Hij/ zij kan de werkzaamheden, mede op basis van feedback van anderen, evalueren. De afgestudeerde kan lacunes in de eigen deskundigheid signaleren. Hij/ zij maakt weloverwogen keuzes voor de vervolgstudie.
  7. Is in staat het eigen vakgebied te situeren binnen verwante disciplines.

Periodieken

H.In.T. is het periodiek van de Geschiedenis Studenten Vereniging (GSV), dat sinds februari 1984 verschijnt. Een abonnement is gratis voor leden. Daarnaast verschijnt sinds september 1981 een driemaal per jaar uitkomend tijdschrift Ex Tempore met artikelen en boekbesprekingen en met informatie over studie, afdeling en vakgebied. De redactie bestaat uit studenten en stafleden. Voor slechts €17,50 per collegejaar (studentenprijs) kun je kunt je abonneren via:http://www.ru.nl/extempore/abonnement/ik_word_abonnee!

Honours Programma

De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten.

Meer informatie over de programma's vind je op de website. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy Erasmusplein 1, begane grond, kamer 0.01 Telefoon: 024-3615955 E-mail: honours@honours.ru.nl Website: www.ru.nl/honoursacademy