Zoek in de site...

Doelstelling & vervolgopleidingen

De bacheloropleiding Romaanse Talen en Culturen bestaat uit een éénjarig propedeutisch deel en een tweejarig post-propedeutisch deel. Het onderwijs van de opleiding is in de volgende vier gebieden op te delen: taalverwerving, cultuurkunde, letterkunde en taalkunde. Het wetenschappelijk en maatschappelijk belang van de opleiding bestaat in het opleiden van studenten op zodanige wijze dat zij als deskundige van het Frans of het Spaans in de maatschappij kunnen optreden. Dit kan zoals gezegd op velerlei gebied zijn: onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven, overheid, vertaalsector, uitgeverijen, taaltechnolo­gie, etc. In elke letterenstudie wordt van studenten verwacht dat ze de kennis en inzichten van het vakgebied eigen kunnen maken en daarbij hun weg kunnen vinden in relevante literatuur of relevant beeldmateriaal. Bovendien dienen ze de uitkomsten van hun eigen onderzoek op een voor anderen begrijpelijke en toegankelijke wijze te kunnen presenteren, in de vorm van een werkstuk, scriptie, referaat of mondelinge presentatie.

In de propedeuse kiest de student voor een van de twee trajecten: de studierichting Frans of de studierichting Spaans en volgt onderdelen die specifiek op het gebied van de studierichting Frans c.q. Spaans liggen (taalverwerving, taal-, letter- en cultuurkunde). In de twee volgende jaren van de bachelorfase (B2 en B3) volgt de student de vakken van de major Frans of Spaans. Daarnaast kiest de student drie minoren van elk 15 studiepunten, waarvan één minor, het core curriculum, door alle letterenstudenten gevolgd wordt. De overige twee minoren worden gebruikt om met een Erasmusbeurs een half jaar of een jaar aan een Franstalige of Spaanstalige universiteit te gaan studeren of stage te lopen in het buitenland. Ook kan de student een deel van de minorruimte gebruiken om zich voor te bereiden op het beroep van leraar (de ‘educatieve minor'). De bachelorfase wordt afgesloten met een werkstuk van 10 studiepunten. De student kan zelf, in overleg met de docent(en), het onderwerp van dit werkstuk kiezen en zich zodoende bekwamen in een van de vakrichtingen.

Eindkwalificaties
In de eindkwalificaties is vastgelegd wat de student tijdens de studie moet leren. Voor de bachelor Romaanse Talen en Culturen gelden de volgende eindtermen:

  • 1. Je bezit wetenschappelijk gefundeerde kennis van en inzicht in de voornaamste deelgebieden van de Franse of Spaanse taalkunde (fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek en sociolinguïstiek) en in de ontstaansgeschiedenis van beide talen vanuit het Latijn. Je bent in staat de opgedane kennis en inzichten zelfstandig toe te passen.
  • 2. Je bezit wetenschappelijk gefundeerde kennis van en inzicht in de voornaamste Franse of Spaanstalige literaire werken uit verschillende perioden, genres en regio's en in hun literaire, culturele en historische context(en). Je kunt literaire stromingen typeren (met name die van de moderne tijd). Je kunt, ten slotte, teksten analyseren met behulp van de daarvoor gangbare methoden.
  • 3. Je hebt een breed overzicht van de hoofdlijnen van de Spaanstalige of Franse cultuur, met name die van de moderne tijd. Je kunt belangrijke cultuuruitingen binnen de Franse of Spaanstalige wereld herkennen, analyseren en evalueren met behulp van de in de cursus aangereikte methoden.
  • 4. Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken, zowel in het Nederlands als in het Spaans of Frans (CEFR niveau C1) en weet je communicatie te variëren naar gelang de context. Je beschikt over de competenties om de eigen communicatievaardigheden in het Frans of Spaans te beoordelen en het eigen leerproces te verbeteren.
  • 5. Je kunt zelfstandig eenvoudige vraagstukken uit de Franse of Spaanse taal, literatuur en cultuur analyseren, op argumentatieve wijze problemen oplossen en hierover in het Frans of Spaans en in het Nederlands verslag doen. Je mondelinge presentaties en schriftelijke verslagen getuigen van een methodische verwerking van gegevens en secundaire literatuur, en van een kritische oordeelsvorming.
  • 6. Je kunt onder begeleiding een relevant vraagstuk van beperkte omvang uit de Franse of Spaanse taal, literatuur of cultuur onderzoeken met behulp van passende onderzoeksmethoden. Je kunt een probleem afbakenen, deelvragen formuleren, deze theoretisch en/of empirisch onderzoeken met behulp van relevante bronnen, en de onderzoeksresultaten presenteren in een heldere verslaglegging in correct Frans of Spaans.
  • 7. Je bent in staat te reflecteren op je eigen talenten en ambities, en op je ontwikkeling tot romanist of hispanist. Je bent in staat weloverwogen keuzes te maken met betrekking tot je bacheloropleiding (minoren; buitenlandverblijf) en vervolgstudie (masterspecialisatie, werkveld).

Met een bachelordiploma Romaanse talen en culturen kan de student instromen in één of meer programma's van de masteropleidingen Letterkunde en Linguistics.
Door een gerichte keuze van minoren kan de student zich ook kwalificeren voor de instroom in een aantal andere masteropleidingen van de Faculteit der Letteren. Voor meer informatie hierover kan men de volgende site raadplegen:http://www.ru.nl/master/masteropleidingen/overzicht_alle/overzicht_per/faculteit_der_0/. Tevens kan men contact opnemen met de studieadviseur.