Zoek in de site...

Geschiedenis

Betrokken opleiding: Geschiedenis
Minorcoördinator: dr. W. van Meurs
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen
Ingangseisen: Geen
Periode: 1-4

Inhoud

De opleiding Geschiedenis is gericht op het verwerven van kennis van en inzicht in historische proces­sen, gebeurtenissen, groepen en personen. Zij biedt een overzicht van de ont­wikkelingsgang van het mensdom en inzicht in de samenhangen daarbinnen. Je leert interdisciplinair denken en werken met zeer divers bronnen- en documentatiemateriaal. Deze minor biedt de mogelijkheid een keuze te maken uit onderstaande cursussen die tezamen een beeld geven van de verscheidenheid, in onderwerpen, periodes en methodes die de geschiedwetenschap eigen is. Geen van de cursussen is verplicht voor de minor Geschiedenis. Je kunt zelf een minor van 15 of 30 ec samenstellen uit het aanbod.

Binnen de minor Geschiedenis zijn, om het je gemakkelijker te maken, ‘keuzepakketten’ gemaakt van met elkaar samenhangende cursussen: Politieke Geschiedenis, Cultuurgeschiedenis, Oude en Middeleeuwse Geschiedenis en Sociale Geschiedenis van Noord-Amerika.  Je kunt de opengestelde cursussen alleen volgen als je eigen collegerooster het toelaat. De drie cursussen van een pakket overlappen onderling niet in het rooster.

Heb je vragen over mogelijke combinaties van cursussen in relatie tot je eigen opleiding, neem dan contact op met de studieadviseur van de opleiding die de minor aanbiedt en/of met de studieadviseur van je eigen opleiding.

Ook als Geschiedenisstudent kun je (in je derde jaar) een minor Geschiedenis samenstellen. Je mag daarbij geen gebruik maken van de cursussen die onderdeel zijn van het vaste majorprogramma (Religiegeschiedenis, Gendergeschiedenis en Europa). Je mag ook geen gebruik maken van de cursussen uit het ene keuzepakket dat je in B2 als deel van de major hebt gevolgd. Wat overblijft om uit te kiezen zijn de drie andere keuzepakketten en de volgende extra minorcursussen:
- Sport History and Philosophy
- Bronnen van de Nieuwe Tijd
- World War One

Politieke Geschiedenis
Dit keuzepakket biedt een kennismaking met de politieke geschiedenis vanaf 1500 tot heden. Aan bod komen de geschiedenis van het politieke denken, het eigen karakter van de discipline Politieke Geschiedenis (terrein, benaderingen, methoden) en thema's uit de geschiedenis van de internationale betrekkingen, Europese integratie en de Nederlandse parlementaire geschiedenis. De thema's sluiten nauw aan bij de onderzoeksexpertise van de leerstoelgroep Politieke Geschiedenis en het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Politieke Geschiedenis bestaat uit twee hoorcollegecursussen van elk 5 ECTS. Daarnaast volgt de student een van de vier thematische werkcolleges in periode 4 van elk 5 ECTS.

Hoorcollegereeksen:
• Geschiedenis van het politiek en ideologisch denken;
• Nederland, Europa en de Wereld (over Europese integratie en over Nederlandse naoorlogse politiek).

Werkcolleges
• Nederlandse politieke en parlementaire geschiedenis;
• Wat is politieke geschiedenis nu?;
• Europese Unie: dilemma's en crises;
• History of international relations and organizations.
• World War One: Transformations and Revolutions (6 ec, in periode 1-2, MAN-BKV56)

Het keuzepakket Politieke Geschiedenis wordt sterk aanbevolen voor instroom in het programma Politiek en Parlement binnen de masteropleiding Geschiedenis.


Cultuurgeschiedenis
Dit keuzepakket biedt een grondige kennismaking met Cultuurgeschiedenis als specialisme binnen en perspectief op Geschiedenis. De focus ligt zowel op het werkterrein van de cultuurhistoricus (met een nadruk op het Europa van na 1500) als op benaderingswijzen van cultuurhistorische processen. Je verwerft aan de hand van een aantal grote thema's inzicht in het onderzoeksveld van de Cultuurgeschiedenis. Je bent in staat op basis van kennis van het werk van cultuurhistorici historische studies en benaderingen te duiden. De cursus 'Een inleiding in de cultuurgeschiedenis' is bedoeld als algemene introductie; de overige cursussen vormen een inleiding op specifieke onderzoeksdomeinen van de Cultuurgeschiedenis in Nijmegen: politieke cultuur en zichtbare historische cultuur.

Oude en Middeleeuwse Geschiedenis
Je verwerft diepere kennis over de geschiedenis van de Romeinse keizertijd, de vroege Middeleeuwen in Byzantium en in het Westen. In plaats van grote breukmomenten ('de val van Rome'), besteden we vooral aandacht aan vormen van continuïteit en de processen van historische transformatie die in deze periodes plaats vinden. Je verbreedt en verdiept je kennis en je vaardigheden door een combinatie van methodische en praktische oefeningen en kennisverwerving vanuit handboekstof. Door het zelfstandig uitvoeren van opdrachten leer je probleemgericht te werken met historisch materiaal als uitgangspunt en daarvan mondeling en schriftelijk verslag te doen.

Het keuzepakket Oude en Middeleeuwse Geschiedenis wordt sterk aanbevolen voor instroom in het programma Eternal Rome binnen de masteropleiding Geschiedenis.

Sociale Geschiedenis van Noord-Amerika
Dit keuzepakket richt zicht op de spanningen tussen de vele sociale groepen die de Verenigde Staten hebben gevormd, zoals ‘native Americans', slaven, migranten, stedelingen, plattelanders, en de zich bedreigd voelende middenklassen. Hoe hebben deze groepen hun belangen verdedigd, hoe is hun identiteit gevormd, hoe verhoudt zich hun zelfbeeld tot Amerikaanse natievorming en de ‘American dream' van gelijke kansen?

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
1 en 2 Europa historisch beschouwd LET-GESB2100 10
1 Gendergeschiedenis LET-GESB2105 5
2 Religiegeschiedenis LET-GESB2104 5
2 Sport History and Philosophy LET-GESMI173 4-5
1 en 2 Bronnen van de Nieuwe Tijd LET-GESB990 5

Politieke Geschiedenis

15
3 Nederland, Europa en de wereld LET-GESB920 5
3 en 4 Geschiedenis van het politiek en ideologisch denken LET-GESB921 5
4 Nederlandse politieke en parlementaire geschiedenis LET-GESB922 5
4 Europese Unie: dilemma's en crises LET-GESB923 5
4 History International Relations LET-GESB924 5-6
4 Wat is politieke geschiedenis nu? LET-GESB925 5
1 en 2 World War One: Transformations and Revolutions MAN-BKV56 6

Cultuurgeschiedenis

15

3

Inleiding in de cultuurgeschiedenis. Steden, stromingen, wendingen LET-GESB950 5

3 en 4

Politieke cultuur: de verbeelding van de macht en de macht van beelden LET-GESB951 5

4

Op zoek naar de ware Nederlander. De verbeelding van volk en karakter, 1750 tot heden LET-GESB952 5

Oude- en Middeleeuwse Geschiedenis

15

3

Romeinse keizertijd LET-GESB931 5

4

De vroege westerse middeleeuwen LET-GESB933 5

3 en 4

Byzantium LET-GESB932 5

Sociale geschiedenis van Noord-Amerika

15

3

Wie schiepen de VS? (1) Verandering en strijd in de sociale geschiedenis van de VS (1492 - 1877) LET-GESB961 5

4

Wie schiepen de VS? (2) Verandering en strijd in de sociale geschiedenis van de VS (1877 - heden) LET-GESB962 5

3 en 4

American identities. Sociale tegenstellingen en strijd in het naoorlogse Amerika, 1945 - nu LET-GESB963 5