Zoek in de site...

Inhoud en eindtermen

Een Nijmeegs specialisme
Wetenschappelijk, multidisciplinair en praktijkgericht
Eindkwalificaties

De politiek geeft structuur aan de samenleving én aan de geschiedenis. Centraal in elk vertegenwoordigend stelsel van bestuur, en in het bijzonder de democratie, staat het parlement. De laatste jaren is er een hernieuwde belangstelling voor de politiek als fenomeen. Tegelijk bevindt de parlementaire democratie zich, in Nederland en elders, in een fase van heroriëntatie. Wat is een juiste manier van vertegenwoordiging? Vormen mediadruk en personalisering de politiek om tot een dramademocratie? Verplaatst de politiek zich, buiten de sfeer van de nationale regering en parlement?

Alle reden een masterprogramma aan te bieden dat deze vragen van een antwoord voorziet en inzicht verschaft in het historisch, juridisch en praktisch functioneren van het parlementaire bestel in zijn maatschappelijke omgeving. Politiek & Parlement is een wetenschappelijke, maar op de politieke praktijk gerichte opleiding. Het programma wordt aangeboden door de opleiding Geschiedenis, in nauwe samenwerking met het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) en de opleidingen Politicologie en Staatsrecht.

Een Nijmeegs specialisme

Politiek & Parlement is een multidisciplinair masterprogramma, uniek in Nederland. Het bundelt de krachten van een groot aantal Nijmeegse specialisten die zich vanuit verschillende perspectieven bezighouden met vraagstukken van politiek en vertegenwoordiging in Nederland. Het CPG  heeft sinds de oprichting in 1970 in brede kring erkenning gekregen als onderzoeks- en expertise-instituut op het terrein van de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Daarnaast leveren de secties Politieke Geschiedenis, Politicologie en Staatsrecht elk vanuit hun eigen expertise al jarenlang belangrijke bijdragen aan onderwijs, onderzoek en advies met betrekking tot de Nederlandse politiek, het functioneren van het parlementaire stelsel, politiek gedrag en burgerschap.

Wetenschappelijk, multidisciplinair en praktijkgericht

Het masterprogramma brengt historische, juridische en politicologische expertise bijeen. In het studieprogramma worden wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden, kennis en praktijkervaring met elkaar verbonden. Om inzicht te verkrijgen in en ervaring op te doen met het functioneren van het politiek-parlementaire bestel in zijn maatschappelijke omgeving, lopen studenten Politiek en Parlement  stage (9 tot 12 weken) bij een politiek-bestuurlijke organisatie. De meeste stageplaatsen zijn in Den Haag of Amsterdam, maar stages bij internationale en decentrale organisaties behoren eventueel ook tot de mogelijkheden.

Zie verderop in de studiegids het studieprogramma voor deze master. Coördinatoren van dit masterprogramma zijn dr. M. Leenders en drs. A.C. Hoetink.

Eindkwalificaties

De afgestudeerde van het masterprogramma Politiek en Parlement:

1. Heeft, in vervolg op wat hij/zij zich in de bachelorstudie heeft eigengemaakt, kennis van en inzicht in het historisch, juridisch en praktisch functioneren van het parlementaire bestel in zijn maatschappelijke omgeving en van de temporele dimensie daarvan. 
2. Kan een historisch debat over de concepten en praktijken van de (parlementaire) politiek analyseren en zich een oordeel vormen over de verschillende standpunten. Analyse en onderbouwing getuigen van een onderzoekende houding en van een methodische en kritische verwerking van de gevorderde kennis van het vakgebied. 
3. Is in staat een vraagstuk op het terrein van de ontwikkeling van de (inter)nationale parlementaire politiek te onderzoeken met behulp van passende concepten en onderzoeksmethoden. Hij/zij kan vanuit een vraagstelling relevante informatie selecteren, analyseren en interpreteren. 
4. Is in staat om beargumenteerd en in correct Nederlands de resultaten van onderzoek mondeling en schriftelijk te presenteren in een academische stijl. 
5. Is in staat de eigen werkzaamheden te organiseren, zowel individueel als in teamverband. Hij/ zij kan de werkzaamheden, mede op basis van feedback van anderen, evalueren en verbeteren. De afgestudeerde kan lacunes in de eigen deskundigheid signaleren en hierin met behulp van gerichte zoekacties voorzien. 
6. Is in staat om in het arbeidsveld van de (inter)nationale parlementaire politiek werkzaam te zijn en maakt weloverwogen keuzes voor zijn/haar loopbaan. 
7. Kan goed beargumenteerd participeren in wetenschappelijke discussies en het publieke debat.