Zoek in de site...

Inhoud en eindtermen

Met de Nijmeegse master Oudheidstudies heb je een uitstekende bagage voor functies waarin een goede taalvaardigheid, kennis van de Grieks-Romeinse beschaving, analytisch vermogen en/of een gedegen geesteswetenschappelijke vooropleiding van belang zijn, zoals in het uitgeverswezen, de journalistiek en de culturele sector. Het is ook mogelijk na deze masterprogramma's in combinatie met het betreffende bachelordiploma toegang te krijgen tot de lerarenopleiding, mits je bereid bent de scriptie en vrije ruimte op een wijze in te vullen die aansluit bij het vak waarin je een lesbevoegdheid wilt verkrijgen. Dit programma sluit aan bij het facultaire onderzoeksprogramma ‘De Antieke Wereld'.

Doelstelling en eindtermen van programma Klassieke Cultuur
Het masterprogramma Klassieke Cultuur heeft tot doel je een meer gespecialiseerde en op wetenschapsbeoefening gerichte kennis te verschaffen op het terrein van de cultuurvakken Oude Geschiedenis en Klassieke Archeologie en de Receptie van de Klassieke Oudheid. Daarnaast stelt het je in staat zelfstandig om te gaan met de methoden en technieken van het vak in de gekozen specialisatie, daarmee onderzoek te verrichten en van dat onderzoek verslag te doen in een scriptie. Na afronding van de master heb je voldoende vakkennis om op de arbeidsmarkt een functie te verwerven in sectoren waarin goede taalvaardigheid, kennis van de Grieks-Romeinse beschavingen en een gedegen geesteswetenschappelijke vooropleiding van belang zijn. Indien je na een BA GLTC in de MA 30 ECTS talige studiepunten hebt behaald, kun je bovendien doorstromen naar de lerarenopleiding GTC en LTC.

Opleidingsdoelstellingen en eindtermen Oudheidstudies
1.    Je kunt vrijwel zelfstandig vraagstukken uit het vakgebied van de Griekse en Latijnse Taal en Cultuur analyseren en de eigen visie op- of standpunten over het vraagstuk onderbouwen. Analyse en onderbouwing getuigen van een onderzoekende houding en van een methodische en kritische verwerking van de kennisbasis van het vakgebied.

2.    Je kunt zelfstandig een relevant, specifiek vraagstuk uit het vakgebied van de Griekse en Latijnse Taal en Cultuur onderzoeken met behulp van passende onderzoeksmethoden. Als afgestudeerde kun je een probleem afbakenen, deelvragen formuleren, deze theoretisch en empirisch onderzoeken met behulp van relevante bronnen, en je kunt in correct Nederlands verslag doen van de onderzoeksresultaten in een helder gestructureerde, academische stijl.

3.    Je kunt je eigen werkzaamheden organiseren, zowel individueel als in teamverband. Je kunt de werkzaamheden, mede op basis van feedback van anderen, evalueren en verbeteren. Als afgestudeerde kun je lacunes in de eigen deskundigheid signaleren en hierin met behulp van gerichte zoekacties voorzien. Je maakt weloverwogen keuzes voor de loopbaan.

4.    Je kunt exemplarisch benoemen hoe de ontwikkeling van het vakgebied samenhangt met ontwikkelingen binnen verwante (geesteswetenschappelijke) disciplines. Je kunt participeren in multidisciplinaire discussies met andere (geestes)wetenschappers.

Doelstellingen en eindtermen specifiek voor het programma Klassieke Cultuur
5.   Je hebt een breed overzicht van de hoofdlijnen van de antieke cultuur en tradities. Je kunt de kennis en vaardigheden op het terrein van de Klassieke Archeologie, de Oude Geschiedenis en de Antieke Wijsbegeerte toepassen op onderzoek binnen deze richtingen, maar ook als interpretatiekader voor Griekse en Latijnse teksten. Je gebruikt de kennis en vaardigheden opgedaan tijdens je Bachelorstudie om specifieke thema’s nader uit te diepen en zelfstandig te verwerken.

In het masterprogramma is een vrije ruimte opgenomen van 10 studiepunten, die je geacht wordt te gebruiken voor het volgen van andere mastercolleges in het programma Klassieke Cultuur van de opleiding, buiten de opleiding (aan zusterfaculteiten, andere afdelingen van de RU of in het buitenland). Ook het Archeologisch projectbureau Auxilia en de afdeling Geschiedenis bieden interessante modules aan voor studenten Oudheidstudies (zie de cursusbeschrijving hieronder).

Je kunt ook deelnemen aan landelijke cursussen van Masterlanguage, doorgaans gehouden te Utrecht. Om zo'n cursus te volgen als keuzeonderdeel (10 ects) binnen de MA is toestemming van de examencommissie van Oudheidstudies vereist. Als het Masterlanguage-cursussen op het gebied van de Oudheid betreft wordt deze toestemming normaalgesproken zonder meer gegeven.