Zoek in de site...

Toelating, doelstelling en eindtermen

Toelating

Als je wilt instromen in de bacheloropleiding Biologie moet je het pakket Natuur & Gezondheid met natuurkunde gedaan hebben of het pakket Natuur & Techniek met biologie.
Als je wat wilt doen aan een deficiëntie, dan zijn er verschillende mogelijkheden:

Raadpleeg ook je schooldecaan voor meer informatie.

Colloquium Doctum

Indien je geen vooropleiding hebt voltooid die toegang verleent tot de universitaire biologiestudie, dan kun je (als je 21 jaar of ouder bent) na het afleggen van een colloquium doctum alsnog toegang verkrijgen. Toelating tot een colloquium doctum moet altijd aangevraagd worden via het College van Bestuur van RU. Het colloquium doctum bestaat uit één of meerdere voorexamens die moeten zijn afgelegd voordat men aan de studie begint. De eisen voor dit examen zijn dat je de volgende zes vakken op het eindexamenniveau van het VWO beheerst: Nederlands, Engels, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde A of B, bij voorkeur via het behalen van certificaten. Indien geen VWO certificaat Engels en Nederlands is behaald, kan de examencommissie eventueel een toets afnemen.

NB: Inschrijving op basis van hbo-propedeuse diploma, met enkel havo als vooropleiding,is niet mogelijk.

Buitenlandse Studenten

Onder 'buitenlandse studenten' wordt verstaan: iedereen die in het buitenland een middelbare schoolopleiding en/of universitaire opleiding heeft gevolgd, ongeacht de nationaliteit van de betrokkene. Dus ook Nederlanders met een buitenlands diploma! Een buitenlands diploma wordt getoetst. De examencommissie beslist of een student daarmee kan worden toegelaten.

Voor alle 'buitenlandse studenten' geldt in ieder geval de eis dat, voordat aan een universitaire bachelorstudie aan de RU Nijmegen kan worden begonnen, aangetoond moet kunnen worden dat de betrokkene over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikt. Het Radboud in’to Languages (http://www.ru.nl/radboudintolanguages/ ) organiseert jaarlijks een aantal cursussen in de Nederlandse taal, waarvan in ieder geval een korte cursus in de zomerperiode valt. Tevens verzorgt het Radboud in’to Languages de toetsing van de beheersing van het Nederlands.

Als buitenlandse student, moet je je eerst wenden tot de studieadviseurs Biologie (biologie@ru.nl). Deze kunnen informatie verstrekken over welke buitenlandse diploma's wel of geen toegang verlenen tot een studie en op welke wijze je toegang tot een studie kan krijgen.

Instroomeisen Duitse studenten
Voor Duitse studenten zijn de volgende instroomeisen vastgelegd:

 1. Het Abitur is behaald
 2. Biologie moet een Prüfungsfach zijn (op GK of LK niveau), en is met een voldoende afgesloten
 3. Tweede en derde Natuurwetenschappelijke vak moet tot en met de laatste klas gevolgd zijn (Wiskunde en/of Scheikunde en/of Natuurkunde) en beide vakken met een voldoende afgesloten (tenminste 7 van de 15 punten).

Bij deficiënties m.b.t. het 3e Natuurwetenschappelijke vak mag men een RBZ cursus doen (bijvoorbeeld zie https://rbz-koeln.de/ ) of een CCVX examen doen (zie http://www.ccvx.nl/).

Vrijstellingsverzoeken

Op grond van elders met voldoende resultaat afgeronde examens en/of examenonderdelen die qua inhoud en qua niveau onderdeel hadden kunnen uitmaken van de studie Biologie, kun je om een vrijstelling verzoeken. Het vrijstellingsverzoek moet via een standaard formulier worden ingediend bij de Examencommissie Bachelor Biologie (fnwi.examencies@science.ru.nl). Het verzoek moet voorzien zijn van een goede motivatie en van de relevante bewijsstukken, op grond waarvan de vrijstelling wordt gevraagd. Tevens moet de docent van het vak waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd een handtekening zetten.

Bewijsstukken zijn:

 • gewaarmerkte beschrijving van het onderdeel dat als vrijstellingsgrond wordt opgevoerd, waarin de leerdoelen, inhoud en studielast duidelijk zijn omschreven;
 • een gewaarmerkt stuk waarop het eindcijfer voor het betreffende onderdeel (op naam van de kandidaat) duidelijk is aangegeven;
 • overige stukken die de Examencommissie noodzakelijk acht voor een verantwoorde beoordeling.

Toelatingsvoorwaarden voor HBO-studenten

Als je in het bezit bent van een bachelor diploma van het HBO en toegelaten wenst te worden tot de master (Medische) Biologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, dan moet je eerst een maximaal 30 EC pre-master programma volgen, dat individueel door de examencommissie wordt vastgesteld. Deze pre-master bevat cursusonderdelen van de bacheloropleiding Biologie. Tijdens het doorlopen van het pre-master moet je je inschrijven als pre-masterstudent en hebt daarbij een toelatingsverklaring van de examencommissie nodig. Je betaalt voor het aantal ECs dat je doet; 30 EC is een half regulier collegegeld.

Voor diverse HBO-opleidingen geldt dat de pre-master gedaan kan worden als minor tijdens de HBO-studie. De minor bestaat dan ook uit 30 EC. De inschrijving gebeurt via een formulier dat de studieadviseur kan verstrekken. Er is verder een Bewijs Betaald Collegegeld nodig van de eigen HBO-instelling.

Een relevant HBO-diploma met een pre-master en een relevant HBO-diploma inclusief een minor geven altijd rechtstreeks toelating tot de master Biology of de master Medical biology afhankelijk van vooropleiding en pre-master/minor-invulling.

Om toegelaten te kunnen worden na het HBO-bachelor tot de pre-master, dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:


- Je bent in het bezit van een HBO-bachelordiploma in een van de volgende richtingen:

 • Een tweedegraads lerarenopleiding met bevoegdheid voor biologie;
 • Een laboratoriumopleiding (HLO);
 • Een HBO diploma van een biologische, ecologische of milieu-natuurwetenschappelijke richting.

Of:

 • Je hebt een VWO einddiploma met biologie en scheikunde, of je hebt in de (afgeronde) HBO-opleiding op een gelijkwaardig niveau dergelijk onderwijs genoten.

De procedure is als volgt:

 • Je neemt contact op met de masterstudieadviseur (via biology@ru.nl of medicalbiology@ru.nl) om ingelicht te worden over de mogelijkheden m.b.t. het pre-masterprogramma. Wanneer je na dit gesprek kiest voor instroom aan de RU Nijmegen volg je onderstaande punten.
 • Je schrijft een email aan de Examencommissie Biowetenschappen (fnwi.examencies@science.ru.nl) met het verzoek in aanmerking te komen voor instroom in de Master Biologie of de Master Medische Biologie via het pre-masterprogramma. In die email geef je aan wat je vooropleiding is met een korte beschrijving van de afstudeerstage. Bij de brief voeg je een kopie van je diploma en van je cijferlijst. Indien nog niet in je bezit geef je aan wanneer je je diploma in je bezit zult hebben. Bovengenoemd verzoek wordt behandeld door de Examencommissie, die er al dan niet goedkeuring aan verleent.
 • Je wordt via email in kennis gesteld van de beslissing van de Examencommissie.

N.B. De inschrijving als bachelorstudent verloopt op de gebruikelijke wijze via Studielink en staat dus los van de hier beschreven procedure voor het pre-master programma!

Doelstellingen en competenties

Met de bacheloropleiding Biologie krijg je essentiële kennis, vaardigheden en inzichten op het gebied van de Biologie of de Medische Biologie. Daarnaast krijg je een goede academische vorming, voorbereiding op een verdere studieloopbaan, en heb je recht op toegang tot de relevante masteropleidingen.

De formele doelstellingen van de bacheloropleiding staan hieronder:

Eindkwalificaties Bachelor

Professionele (P) competenties (als bioloog):

De Bachelor:

P1: is in staat tot een kritische analyse van actuele biologische concepten, gebaseerd op een brede kennis en begrip van het gedrag van levende organismen, toegepast op velerlei organismen (planten, dieren, micro-organismen), organisatieniveaus in de natuur (molecuul, cel, orgaan, organisme en ecosysteem) en biologische processen (evolutie, ontwikkeling, adaptatie).

P2: is in staat te duiden hoe biologische kennis en begrip tot stand komt. Heeft begrip van de manier waarop theorieën experimenteel getoetst kunnen worden hoe experimenteel verkregen kennis tot nieuwe inzichten kan leiden.

P3: begrijpt de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van modelsystemen in biologisch onderzoek.

P4: begrijpt het verband tussen de verschillende disciplines in de biologie, en heeft voldoende kennis van o.a. wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica, zodat hij/zij die kan toepassen in het biologisch onderzoek. Kan de opgedane kennis in een multidisciplinaire onderzoeksomgeving toepassen.

P5: kan een verscheidenheid aan basale technieken toepassen die relevant zijn voor biologisch onderzoek. Kan zichzelf nieuwe experimentele technieken eigen maken.

P6: kan, op basis van zowel theoretische als praktische kennis, hypotheses formuleren over biologische problemen, experimenten ontwikkelen en uitvoeren die deze hypotheses toetsen. Kan vervolgens de onderzoeksresultaten herzien, interpreteren en op basis hiervan conclusies trekken.

P7: kan de resultaten van het onderzoek rapporteren in een geschreven verslag volgens het algemene format van wetenschappelijke literatuur.

P8: kan de eigen carrière zelf vormgeven, op basis van een weldoordachte keuze in het bachelor-minor-programma, een vervolg in de master, inclusief de specialisaties, of een vervolg in het werkveld.

Algemene (A) competenties (als academicus):

A1: kan Nederlandstalige en Engelstalige wetenschappelijke literatuur verzamelen en begrijpen, onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken in het artikel en de uit het artikel opgedane kennis in de context plaatsen van reeds bekende kennis.

A2: kan een heldere mondelinge presentatie geven over wetenschappelijk werk en onderzoek ten overstaan van een (breed) wetenschappelijk publiek.

A3: kan in wetenschappelijk teamverband werken, en kan daarbij individuele taken uitvoeren en verkregen resultaten delen.

A4: kan de opgedane biologische kennis bediscussiëren met mede-onderzoekers in de biologie, zowel via geschreven rapporten als in mondelinge presentaties.

A5: is in staat om op de basis van zijn/haar beschikbare kennis en kunde te reflecteren, een mening te vormen over de ethische en sociale consequenties van biologisch onderzoek, en kan deze mening beredeneren in de maatschappelijke en in wetenschappelijke context.

A6: is in staat tot reflecteren op eigen handelen, ambitie, vaardigheden en perspectieven.