Zoek in de site...

Toelating, doelstelling en eindtermen

Toelating tot de bacheloropleiding opleiding is geregeld zoals hieronder beschreven.
Voor informatie over inschrijving en toelating, zie de website van de opleiding.

Met VWO-diploma
Een VWO-diploma geeft recht op inschrijving aan een universiteit. Met het profiel 'Natuur en Techniek' of het profiel 'Natuur en Gezondheid' + wiskunde B + natuurkunde heb je toegang tot de bacheloropleidingen scheikunde, science en moleculaire levenswetenschappen. Een diploma VWO oude stijl moet de vakken Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde en Biologie bevatten.

Met propedeuse HBO
Met een propedeuse HBO in een verwante studierichting (bv HLO) na HAVO is toelating niet zomaar mogelijk.
Je zult daarvoor aan de examencommissie deelcertificaten op VWO-niveau moeten overleggen van de vakken Wiskunde B, Natuurkunde, Scheikunde, Nederlands en Engels.

Met HBO Bachelordiploma
HBO-studenten die in het bezit zijn van een HBO-bachelor HLO chemie of HTS chemie of chemische technologie kunnen in ieder geval worden toegelaten tot de bacheloropleidingen scheikunde, mlw en science.
Na het behalen van een pre-master kan een HBO-bachelor worden toegelaten tot de masteropleidingen chemistry en molecular life sciences. Zie daarvoor de betreffende masterstudiegidsen.

Neem voor toelating, anders dan met een VWO-diploma altijd contact op met de studie-adviseur (zie elders in deze gids voor naam en adres).

Duits Abitur
Studenten afkomstig uit Duitsland die in het bezit zijn van een Arbitur kunnen ook toegelaten worden tot de bacheloropleiding Science. Zij kunnen zonder meer starten met de opleiding wanneer aan één van de volgende instroomeisen is voldaan:
- Scheikunde (Leistungskurs) en wiskunde (examen) en biologie of natuurkunde tot minimaal klas 11;
- Natuurkunde (Leistungskurs) en wiskunde (examen) en biologie of scheikunde tot minimaal klas 11.
Daarnaast moet zijn voldaan aan de taaleis Nederlands (dat kan bijvoorbeeld door de taalcursus NT 2 te volgen in de zomer vóór aanvang van de studie in Nijmegen).

Studenten met andere vakkenpakketten kunnen altijd contact opnemen met de coordinator Duitse studenten of met de studieadviseur.
Uitgebreide informatie is te vinden op de website voor Duitse scholieren van de universiteit.

Colloquium doctum
Als je niet de vereiste vooropleiding hebt voltooid kun je niet voor een universitaire studie worden ingeschreven.
Wanneer je tenminste 21 jaar bent kun je na het afleggen van een colloquium doctum recht op inschrijving verkrijgen.
In het algemeen bestaat het colloquium doctum uit het aan de examencommissie overleggen van deelcertificaten van de VWO-vakken Wiskunde B, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Nederlands en Engels.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studie-adviseur.

Doelstelling en eindtermen:

Doel van de opleiding Science is studenten een brede bacheloropleiding van hoog niveau te bieden met nadruk op multidisciplinariteit binnen de betawetenschappen. Door de mogelijkheid een minor buiten de bèta te kiezen, wordt maatschappelijke toepassing gestimuleerd. Studenten worden zo opgeleid tot academici die in staat zijn tot interdisciplinair (fundamenteel en/of toegepast) natuurwetenschappelijk onderzoek met betrekking tot vraagstukken die een geïntegreerde c.q. gecombineerde fysisch-chemische, biologisch-fysische of chemisch-biologische aanpak vereisen. Hierbij kan gedacht worden aan vraagstukken en thema’s als 'Duurzame Energie' (bijv. zonne-cellen), 'Milieu en Gezondheid' (bijvoorbeeld luchtvervuiling), 'Brain Imaging', etc., maar ook aan fundamenteel onderzoek op de grensvlakken van Biologie, Natuurkunde en Scheikunde, zoals bijvoorbeeld vloeibare kristallen, Atomic Force Microscopie of celmetabolisme.
Als toekomstige eerste werkomgeving voor studenten die een Onderzoeks-richting kiezen moet vooral worden gedacht aan laboratoria voor (toegepast) natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO, Philips, Shell), universitaire laboratoria (promotieonderzoek), etc.
Voor studenten die een maatschappelijk toegpaste richting kiezen, mikt de opleiding op functies bij instellingen die op basis van algemene natuurwetenschappelijke know-how nieuw beleid moeten ontwikkelen, adviezen moeten geven, projecten moeten uitvoeren, voorlichtingstaken moeten vervullen, in de wetenschapsjournalistiek, etc.
De educatieve minor in het derde jaar kan leiden tot een tweedegraads lesbvoegdheid in scheikunde of natuurkunde. In de aansluitende masteropleiding is ook een eerstegraads bevoegdheis in een van deze disciplines, of in beide (met een half jaar extra) te halen.

Een bachelor Science

 • heeft een algemeen inzicht verworven in de kernbegrippen en kenmerkende werkwijzen van de constituerende disciplines;
 • kan analyseren welke disciplines van belang zijn bij de oplossing van complexe multidisciplinaire problemen;
 • heeft zich daartoe de belangrijkste algemene natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen eigen gemaakt, nodig om multidisciplinaire problemen te begrijpen in hun maatschappelijke en wetenschappelijke context;
 • kan concrete wetenschappelijke problemen binnen de (toegepaste) natuurwetenschappen analyseren door middel van abstractie en op basis van natuurwetenschappelijke theorieën en modellen;
 • kan daartoe zelfstandig kennisbronnen in de relevante wetenschapsgebieden opsporen, raadplegen en bewerken;
 • begrijpt bestaand onderzoek naar vraagstukken van natuurwetenschappelijke aard vanuit een basiskennis van de betreffende disciplines;
 • kan natuurwetenschappelijke vraagstellingen omzetten in toetsbare hypotheses volgens de criteria van empirisch onderzoek;
 • kan onder begeleiding deze hypotheses toetsen in de vorm van experimenten en daaraan gerelateerd theoretisch onderzoek;
 • kan schriftelijk en mondeling rapporteren, waarbij behaalde resultaten kritisch en objectief worden geanalyseerd en bediscussieerd met betrekking tot betrouwbaarheid en relevantie;
 • is in staat de maatschappelijke discussie over vraagstukken en problemen op multidisciplinair natuurwetenschappelijk gebied kritisch te volgen en te duiden;
 • is in staat een gemotiveerde keuze te maken voor ofwel het vervolg van de studie op master niveau ofwel voor uitstroom naar een andere opleiding dan wel een functie in de samenleving.