Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

De opleiding bestaat uit een cursusprogramma met hoorcolleges, werkcolleges, tutorcolleges en project-georiënteerd onderwijs.  Tijdens de hoorcolleges wordt de leerstof door de docent uiteengezet. In de werkcolleges wordt aan de hand van opgaven de collegestof toegelicht en uitgediept. De studenten worden daarin bijgestaan door een ouderejaarsstudent of een junior medewerker. In een tutorcollege worden de studenten door een ervaren VWO-docent begeleid bij problemen die met de verwerking van de collegestof te maken hebben. Bij project-georiënteerd onderwijs wordt groepsgewijs de leerstof behandeld in diverse werkvormen.

De meeste curriculumonderdelen worden afgesloten met een tentamen. Bij sommige onderdelen, bijv. computerpractica, is de beoordeling anders geregeld.

Studenten krijgen een bindend studieadvies (BSA) aan het eind van het eerste studiejaar.

Het bachelorprogramma bevat een keuzeruimte die men zelf mag invullen. Voorwaarde bij de invulling is dat er (vrijwel) geen overlap is met de verplichte bachelorvakken en dat de vakken van voldoende niveau zijn. Een deel van de keuzeruimte wordt ingevuld door gevorderde wiskundevakken die de kennis uit het verplichte programma verdiepen. De rest van de keuzeruimte kan je met verdere wiskundevakken of met vakken van buiten de wiskunde vullen. Deze keuzemogelijkheid is bedoeld om je voor te bereiden en aanvullend te oriënteren op een geschikte masterspecialisatie of een ander vervolgtraject, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. Naast wiskunde specialisaties kan je interesse uitgaan naar een aangrezend vakgebied, zoals natuurkunde, informatica of economie, maar ook een vakgebied dat wat verder van de wiskunde ligt zoals psychologie, pedagogiek, of geneeskunde.
Je kunt een deel van je keuzeruimte vullen met een minor. Dit is een samenhangend pakket van tenminste 15 ec dat uit vakken van voldoende niveau buiten je eigen vakgebied bestaat. Bijvoorbeeld heb je de mogelijkheid, met een educatieve minor van 30 ec een (beperkte) tweedegraadsbevoegdheid als wiskundedocent te verwerven. Meer informatie over minoren vind je in de minorgids. Het is echter niet verplicht een minor in je keuzeruimte op te nemen.
Je invulling van de keuzeruimte dient van te voren door de examencommissie goedgekeurd te worden.