Zoek in de site...

Tentamens

Aan- en afmelden tentamens
Voor elk van de cursussen die in een bepaald studiejaar worden verzorgd, wordt in dat studiejaar meestal tweemaal de gelegenheid gegeven een tentamen af te leggen.

Als je je voor het eerst voor de cursus aanmeldt, ben je ook gelijk ingeschreven voor het eerste tentamen. Voor hertentamens moet je je zelf inschrijven via Osiris!

Ook voor practica en vakken die niet met een tentamen afgesloten worden maar bijvoorbeeld met een essay moet je je aanmelden vóór de sluitingsdatum, anders kan jouw cijfer niet in het systeem geregistreerd worden.

Bij elk tentamen ben je verplicht om je collegekaart en geldige legitimatie te kunnen tonen, anders mag je niet deelnemen aan het tentamen.
Een student die zich niet aangemeld heeft, is uitgesloten van deelname aan het tentamen. Dit wordt streng gecontroleerd.

Studenten dienen zich af te melden als ze niet deelnemen aan een tentamen:

  • tot 7 dagen voor het tentamen via Osiris
  • daarna tot 1 werkdag voor het tentamen wordt afgenomen, via de docent

Als een student niet deelneemt zonder zich tijdig te hebben afgemeld, verspeelt hij/zij deze tentamenkans.

Beperkt aantal tentamenkansen
Voor elk cursus geldt dat men ten hoogste driemaal mee mag doen aan een tentamen. Hierbij mag men twee kansen benutten zonder aanvullende eisen. Heeft men na drie tentamenpogingen een cursus niet gehaald, dan kan men een verzoek indienen bij de docent, om nogmaals te worden toegelaten tot een tentamen van het betreffende onderdeel. De exacte procedure met benodigde formulieren is te vinden op intranet, op de website van je opleiding onder "aanvragen en formulieren".

Nakijktermijn voor tentamens
De uitslag van een tentamen moet binnen een beperkt aantal dagen na het tentamen bekend zijn, bekijk hiervoor de OER op intranet bij de eigen opleiding onder het tabblad "regels en richtlijnen".

Inzagerecht
Na de bekendmaking van de uitslag kan een ieder die heeft deelgenomen aan een schriftelijk examenonderdeel op verzoek inzage krijgen in het beoordeelde werk.
Voor de duur van de inzagetermijn, zie de OER op intranet bij de eigen opleiding onder het tabblad "regels en richtlijnen".