Zoek in de site...

Examencommissie

De examencommissie zorgt ervoor dat de diploma's die de opleiding uitreikt aan studenten gebaseerd zijn op een verantwoorde en rechtvaardige toetsing van de kennis, vaardigheden en attitudes die de opleiding nastreeft. Zij bekijkt afwijkingen naar boven en naar onder, ofwel of studenten ten onrechte wel of ten onrechte niet slagen voor een examen. De opleidings- en examenregeling (OER) (zie hier bij de eigen opleiding bij tabblad "regels en richtlijnen") is dé richtlijn voor het werk van de examencommissie.

In de taak van de examencommissie spelen tentamens, de gang van zaken tijdens en rondom tentamens en de beoordeling van werkstukken een belangrijke rol. De examencommissie wijst examinatoren aan, ziet toe op een ordelijk verloop van tentamens en de inzage, bestrijdt fraude, bepaalt de sanctie voor frauderende studenten, bevordert en controleert de kwaliteit van de toetsing, beslist over de toepassing van de OER. Ook het verlenen van vrijstellingen, de toelating tot de opleiding of het onderwijs in de volgende fase en de toelating tot examens of tentamens vormen het werkterrein van de examencommissie.  De examencommissie heeft haar eigen werkwijze opgesteld die te vinden zijn in de Regels en Richtlijnen van de examencommissie.

Een belangrijke taak van de examencommissie is het goedkeuren van vakkenpakketten en het beoordelen van examenaanvragen.

Indienen van speciale verzoeken
Bij een speciaal verzoek (bijv. vrijstelling, verwerking cursus elders) dient de student contact op te nemen met de secretaris van de examencommissie via fnwi.examcies@science.ru.nl. Geef in de begeleidende mail altijd aan:

  • 1. Naam
  • 2. Studentnummer
  • 3. Opleiding
  • 4. Examen: P, Ba, Ma
  • 5. Verzoek.

Meestal komt de examencommissie een keer per maand bij elkaar. Zo spoedig mogelijk na dit overleg ontvangt de student bericht.

In het kopje Aanspreekpunt van iedere studiegids zijn de huidige leden van de verschillende examencommissies te vinden.