Zoek in de site...

Fraude / plagiaat

Het werkstuk van een ouderejaars student ingeleverd?
Vergeten de bron te vermelden van het artikel waarop jij de redenering van je werkstuk baseert?
Een samenvatting op je schoot tijdens een tentamen?

Wetenschap en plagiaat

In de wetenschap heeft men de groei van kennis tot doel. Dit gebeurt door de wisselwerking tussen theorieën en ideeën, en door het aandragen van nieuwe ideeën, opvattingen, waarnemingen, etc. Om daadwerkelijk authentieke en originele nieuwe ideeën aan te dragen, kenmerkt het handelen van wetenschappers zich daarom door zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Dit wordt ook van studenten verwacht. Om de authenticiteit en originaliteit van je eigen ideeën te laten blijken, is het noodzakelijk dat je jouw eigen inzichten helder onderscheidt van de elementen die je uit andermans werk hebt gehaald. Fraude hoort niet thuis in de wetenschap. De opleiding neemt elke vorm van fraude zeer serieus en de Examencommissie legt sancties op.

Vermoedt een docent of surveillant fraude dan meldt hij/ zij dat aan de Examencommissie, al dan niet na een gesprek met de betreffende student. De Examencommissie beoordeelt of er sprake is van fraude en de student wordt in de gelegenheid gesteld te reageren. Wanneer er sprake blijkt van fraude, wordt er een sanctie opgelegd. Deze sanctie kan, afhankelijk van de ernst, uiteenlopen van een waarschuwing tot uitsluiting van studieonderdelen voor een bepaalde tijd met een maximum van twee jaar.

Vormen van plagiaat

Je pleegt plagiaat als je:

 • Een tekst van iemand anders inlevert alsof het om eigen werk gaat.
 • Teksten, ideeën, conclusies, ontwerpen en/of theorieën geheel of gedeeltelijk overneemt van andere auteurs zonder vermelding van de bron (boek, tijdschriftartikel, rapport, internetsite, enz.).
 • Informatie deels of aangepast gebruikt zonder vermelding van de bron.
 • Eigen bronnen voor twee doelen gebruikt zonder vermelding hiervan (zelfplagiaat).
 • Een tekst inlevert die je hebt geschreven in samenwerking met anderen, zonder dat je dat expliciet meldt.
 • Een bron fingeert.
 • Citeert of parafraseert zonder dat dit duidelijk is aangegeven in de tekst.
 • De bron niet correct of niet volledig vermeldt.
 • Bij letterlijke citaten geen aanhalingstekens gebruikt of als je de aanhalingstekens zo hebt geplaatst dat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat een deel van de geciteerde passages eigen werk is.
 • Wel naar bronnen verwijst, maar niet op alle plaatsen waar informatie uit die bronnen gebruikt is, met als gevolg dat een deel van de overgenomen informatie ten onrechte wordt gepresenteerd als eigen werk.
 • De bronvermeldingen zo weergeeft dat ze voor anderen niet terug te vinden zijn.
 • Een groter deel van je werkstuk, scriptie of andere schriftelijke toets van bekwaamheid laat bestaan uit één bron (ook al is deze bron vermeld) dan uit je eigen woorden.


Net als bijvoorbeeld het vermelden van een onjuiste naam op een antwoordenblad, het ontvreemden van vragen die in het tentamen gesteld zullen worden en het afkijken tijdens een tentamen, wordt plagiaat als een vorm van fraude beschouwd, en ook als zodanig bestraft.

Om plagiaat te voorkomen is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de geldende regels. Op radboudnet vind je in de tekst over Fraude en Plagiaat (op de pagina van je eigen opleiding -> je studie -> fraude en plagiaat) een link naar de "studentenhandleiding plagiaat"

Voorbeelden van plagiaat in een ß-omgeving

 • Student verandert de resultaten/gegevens die voortkomen uit een practicum (bijv. omdat de student merkt dat zijn resultaten afwijken van collega's en dat zijn resultaten hoogstwaarschijnlijk niet juist zijn en om die reden zijn resultaten aanpast).
 • Student verzint resultaten van praktisch werk of van een enquête.
 • Student citeert teksten van Internet of uit boeken/tijdschriften zonder bronvermelding.
 • Student parafraseert teksten van anderen zonder de bron te vermelden.
 • student levert het werk van een andere student in die hetzelfde vak enige jaren eerder gevolgd heeft, of een soortgelijk vak aan een andere universiteit gevolgd heeft;
 • Student levert eenzelfde uitwerking van een algemener gestelde opdracht in bij twee verschillende vakken zonder dat met de docent te overleggen of om een vrijstelling te vragen (bijv. een opdracht bij Inleiding Filosofie en Proefdierkunde over ethiek);


Controle

Er bestaan verschillende systemen waarmee plagiaat ontdekt kan worden. Systemen geven een indicatie dat er mogelijk sprake is van plagiaat. Plagiaat wordt uiteindelijk vastgesteld door de docent en examencommissie.

Sancties

De bevoegdheid tot het bestraffen van plagiaat ligt bij de examencommissie (art. 7.12 lid 4 WHW). Afhankelijk van de ernst en de omvang van het geconstateerde plagiaat kan de examencommissie van de opleiding verschillende sancties opleggen, zoals:

 • Berisping.
 • Uitsluiting van (verdere) deelname aan het tentamen waarvan de (schrijf)opdracht deel uitmaakt.
 • Ongeldig verklaren van de uitslag van het tentamen waar plagiaat is geconstateerd.
 • Uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende gelegenheid waarop het tentamen wordt afgenomen.
 • Uitsluiting van deelname aan een of meer aan te wijzen andere tentamens en/of examens aan de universiteit gedurende een periode van maximaal 12 maanden.


Let dus goed op

 • Houd je aande academische mores en aande APA-normen.
 • Houd jetijdens tentamensaan de regels. Voorkom dat je onder verdenking komt: vraag dus bijv. nieteen rekenmachine aan je buurman, maar trek de aandacht van de surveillant om dit eerst te overleggen.