Zoek in de site...

Bachelor Informatica

B1. Algemene eindtermen

De vakinhoudelijke eindtermen hebben betrekking op de volgende deelgebieden:

 1. Systeemontwikkeling
 2. Onderzoek
 3. Communicatie
 4. Oriëntatie en reflectie

Aan het einde van de bacheloropleiding kunnen de studenten:

1. Systeemontwikkeling

Methoden van systeemontwikkeling beschrijven en selecteren. Systeemontwikkelingsvraagstukken op basisniveau oplossen; in het bijzonder:

 • voor een gegeven situatie een idee voor een geschikte applicatie bedenken;
 • eisen aan het systeem verzamelen;
 • de applicatie ontwerpen en het ontwerp verantwoorden;
 • de applicatie realiseren in groepsverband;
 • de applicatie evalueren m.b.t. functionele correctheid en usability;
 • het eindproduct schriftelijk documenteren.

2. Onderzoek

Onderzoeksmethoden (vakspecifiek en generiek) herkennen en selecteren. Onderzoeksvraagstukken op basisniveau oplossen; in het bijzonder:

 • een relevante probleemstelling bepalen;
 • hiervoor een bijpassende onderzoeksvraag formuleren en verantwoorden;
 • een passend theoretisch kader en onderzoeksmethode beschrijven en verant- woorden;
 • het onderzoek uitvoeren;
 • de resultaten rapporteren en presenteren.

3. Communicatie

Vakinhoudelijke informatie op basisniveau op een heldere manier aan collega's (mondeling en schriftelijk) presenteren en oplossingen documenteren. Bij samenwerking verschillende rollen vervullen zoals leidinggeven aan discussies, actief en open luisteren en van gedachten wisselen.

4. Oriëntatie en reflectie

 • Voor problemen op basisniveau, relevante informaticagebieden aangeven en hun bijdragen herkennen, in het bijzonder met betrekking tot de hieronder genoemde inhoudelijke vaardigheden.
 • Reflecteren op de eigen rol als junior-wetenschapper.
 • Participeren in een debat over de maatschappelijk implicaties van de ontwikkelingen uit eigen vakgebied.
 • Karakteristieke functies, rollen, activiteiten en competenties van informatici in het werkveld benoemen.
 • Een beredeneerde keuze maken voor een bepaalde vervolg- opleiding (of loopbaanstart).