Zoek in de site...

Het bachelorexamen

Het bachelorexamen Communicatiewetenschap wordt behaald door de afzonderlijke onderdelen van de bacheloropleiding achtereenvolgens te behalen: aan het einde van de bacheloropleiding hoeft geen apart 'eindexamen' te worden behaald. De uitslag van het bachelorexamen wordt bepaald door de examencommissie.

Bij de vaststelling van de uitslag van het bachelor examen hanteert de commissie de volgende regels:

  • de beoordeling geschiedt op grond van de voor de afzonderlijke onderdelen behaalde cijfers;
  • bij de beoordeling wordt het laatste eindcijfer voor het betreffende onderdeel in aanmerking genomen;
  • als geslaagd voor de bacheloropleiding wordt ieder aangemerkt die voor elk onderdeel een voldoende heeft behaald; onvoldoende voor een onderdeel kan niet worden gecompenseerd door een voldoende voor een ander onderdeel.

De uitslag van het bachelorexamen kent de volgende judicia, waarbij voor ieder judicium geldt dat voor alle onderdelen tenminste een 6 behaald is. Als meerdere judicia van toepassing zijn geldt het hoogste. De volledige judiciaregeling is te vinden in het Onderwijs Examen Reglement (OER).

  1. Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde is de examencommissie het orgaan dat vaststelt of een, en zo ja welk, judicium wordt toegekend.
  2. Het judicium: a) ‘cum laude’ wordt toegekend als de gewogen gemiddelde uitslag van de eindbeoordeling van de in lid 3 bedoelde examenonderdelen groter is dan of gelijk is aan 8,0; óf b) ‘summa cum laude’ wordt toegekend als de gewogen gemiddelde uitslag van de eindbeoordeling van de in lid 3 bedoelde examenonderdelen groter is dan of gelijk is aan 9,0.
  3. Het judicium wordt berekend over alle examenonderdelen van het examenprogramma waarvoor een cijfer is toegekend op een schaal van 1 tot en met 10, met uitzondering van de extracurriculaire examenonderdelen.
  4. Als weegfactor bij de berekening van het gewogen gemiddelde uitslag geldt het aantal EC van het examenonderdeel als bedoeld in lid 3, tenzij in het opleidingsspecifieke deel anders is bepaald.
  5. Het judicium wordt niet toegekend indien meer dan 10 procent van de totale studielast van het examenprogramma (zijnde een of meer examenonderdelen) is herkanst of als tentamens meer dan eenmaal zijn herkanst, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om gemotiveerd anders te beslissen.
  6. Het judicium wordt niet toegekend indien bij een van de examenonderdelen van het gehele examenprogramma fraude is geconstateerd.

Studenten die aan alle verplichtingen voor het bachelorexamen hebben voldaan moeten zelf hun Bachelorexamen aanvragen bij het Onderwijs Service Punt OSP:

http://www.ru.nl/socialewetenschappen/osp/

Er is eenmaal per jaar, doorgaans in oktober/november, een gezamenlijke bacheloruitreiking. Informatie over de bacheloruitreiking is te vinden op intranet:

http://www.radboudnet.nl/studentencw