Zoek in de site...

Opbouw van bachelorprogramma

Het onderwijs in het bachelorprogramma heeft een breed karakter, terwijl de masteropleiding een meer verdiepend karakter kent.

Het curriculum in zowel de bachelor- als masteropleiding is onderverdeeld in vier leerlijnen: theorie, veld, methode en integratie. De theorievakken zijn bedoeld om studenten kennis van en inzicht in belangrijke theorieën van de communicatiewetenschap en aanverwante disciplines mee te geven, waarbij het vakgebied wordt benaderd vanuit zowel een gedragswetenschappelijke als een maatschappijwetenschappelijke invalshoek.

De veldvakken zijn bedoeld als oriëntatie op drie belangrijke velden binnen de communicatiewetenschap: beïnvloeding, informatie en cultuur. In de veldvakken staan wetenschappelijke, maatschappelijke en professionele vraagstukken rondom de productie, inhoud, verwerking en effecten van media en communicatie binnen de specifieke velden centraal. Een belangrijke rol is weggelegd voor kennis van en inzicht in de actuele ontwikkelingen binnen de diverse deelgebieden van de discipline, die worden bestudeerd vanuit zowel een gedragswetenschappelijke als maatschappijwetenschappelijke invalshoek. De veldvakken sluiten nauw aan bij theorievakken, aangezien in de theoriepijler veel aandacht is voor theorieën rondom de thema's beïnvloeding, informatie en cultuur.

In de methodevakken leren studenten hoe zij onderzoek binnen maatschappij- en gedragswetenschappen moeten opzetten en uitvoeren, en hoe ze de resultaten kunnen analyseren en rapporteren. Hoewel in deze vakken de nadruk ligt op het doen van wetenschappelijk onderzoek, sluiten de aangeleerde methoden en technieken ook goed aan bij de methoden die in het communicatiewetenschappelijk werkveld worden toegepast.

Tot slot kent het curriculum integratievakken, waarbij studenten de kennis en vaardigheden uit de theorie-, veld- en methodevakken integreren door het opzetten, uitvoeren en presenteren van onderzoek naar vraagstukken die leven binnen het onderzoeks- en werkveld van de discipline.

In onderstaande schema staan de vakken uit het propedeuseprogramma onderverdeeld naar leerlijn.

Jaar 1

Theorie

Algemeen (A), Gedrag (G),

Maatschappij (M)

Inleiding in de communicatiewetenschap (A)

Inleiding sociale psychologie (G)

Hoofdvragen van de sociologie (M)

Veld

Medialeer

Communicatiewetenschappelijke vraagstukken

Methode

Communicatiewetenschappelijke vaardigheden

Statistiek A

Methoden van onderzoek A

Integratie

Leerproject 1: inhoudsanalyse en survey

Digitale media in de communicatiewetenschap