Zoek in de site...

Het propedeutisch examen

Als alle onderdelen uit het eerste studiejaar (BA1) zijn behaald is de student geslaagd voor het propedeutisch examen Communicatiewetenschap. Dit betekent dat aan het einde van dit studiejaar geen apart 'eindexamen' hoeft te worden behaald.

Vaststellen uitslag
De uitslag van het propedeutisch examen wordt bepaald door de examencommissie. Deze commissie stelt de uitslag éénmaal per jaar vast aan het einde van het studiejaar (eind augustus).
Bij de vaststelling van de uitslag van het propedeutisch examen hanteert de commissie de volgende regels:

 • de beoordeling geschiedt op grond van de voor de afzonderlijke onderdelen behaalde cijfers;
 • bij de beoordeling wordt het laatste eindcijfer voor het betreffende onderdeel in aanmerking genomen;
 • als geslaagd voor het propedeutisch examen wordt ieder aangemerkt die voor elk onderdeel een voldoende heeft behaald; onvoldoende voor een onderdeel kan niet worden gecompenseerd door een voldoende voor een ander onderdeel.

De uitslag van het propedeutisch examen kent de volgende judicia, waarbij voor ieder judicium geldt dat voor alle onderdelen tenminste een 6 behaald is. Als meerdere judicia van toepassing zijn geldt het hoogste. De volledige judiciaregeling vind je in het Onderwijs Examen Reglement (OER):

Artikel 4.14     Judicium

 1. Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde is de examencommissie het orgaan dat vaststelt of een, en zo ja welk, judicium wordt toegekend.
 2. Het judicium
  a. ‘cum laude’ wordt toegekend als de gewogen gemiddelde uitslag van de eindbeoordeling van de in lid 3 bedoelde examenonderdelen groter is dan of gelijk is aan 8,0 óf
  b. ‘summa cum laude’ wordt toegekend als de gewogen gemiddelde uitslag van de eindbeoordeling van de in lid 3 bedoelde examenonderdelen groter is dan of gelijk is aan 9,0.
 3. Het judicium wordt berekend over alle onderdelen van het examenprogramma waarvoor een cijfer is toegekend op een schaal van 1 tot en met 10, met uitzondering van de extracurriculaire onderdelen.
 4. Als weegfactor bij de berekening van het gewogen gemiddelde uitslag geldt het aantal EC van het examenonderdeel als bedoeld in lid 3, tenzij in het opleidingsspecifieke deel anders is bepaald.
 5. Geen judicium hoger dan geslaagd wordt toegekend indien meer dan 10 procent van de totale studielast van het examenprogramma (zijnde een of meer examenonderdelen) is herkanst en als tentamens meer dan éénmaal zijn herkanst, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om gemotiveerd anders te beslissen.
 6. Het judicium wordt evenmin toegekend indien bij een van de onderdelen van het gehele examenprogramma fraude is geconstateerd.

Er is eenmaal per jaar, doorgaans in oktober of november, een propedeuse-uitreiking. Informatie hierover is te vinden op intranet: http://www.radboudnet.nl/studentencw