Zoek in de site...

Kwaliteitszorg en commissies

De Examencommissie
Per bachelor- en aansluitende masteropleiding fungeert één gezamenlijke Examencommissie. De leden van de Examencommissies en de voorzitter worden, op voordracht van de directeur van het onderwijsinstituut, benoemd door de decaan van de faculteit voor een periode van vier jaar. De taken en verantwoordelijkheden van de Examencommissies zijn:

  • verantwoordelijk zijn voor het afnemen van de examens en voor de organisatie en coördinatie van de examens binnen de betreffende opleiding of groep van opleidingen;
  • het aanwijzen van de examinatoren van de tentamens c.q. de studieonderdelen van de opleiding;
  • het vaststellen van de regels voor de goede gang van zaken bij het onderwijs van de opleiding en het nemen van maatregelen daartoe;
  • het uitvoeren van alle verdere taken die in het OER van de opleiding aan deze commissie zijn toevertrouwd, zoals:
    • het beoordelen van de aanvragen om toegelaten te worden tot de opleiding;
    • het beoordelen van de aanvragen van studenten tot vrijstelling van een examenonderdeel; zij verleent of weigert deze vrijstelling, de docent gehoord hebbende;
    • het beoordelen van de aanvragen van studenten tot vervanging van een onderdeel van het studieprogramma van de opleiding door een onderdeel dat buiten de opleiding is of zal worden behaald.

De Opleidingscommissies
Elke opleiding heeft een eigen Opleidingscommissie die bestaat uit 3 stafleden en 3 studenten. De Bacheloropleiding en Masteropleiding hebben allebei een eigen commissie, die gezamenlijk vergaderen. Zie voor de samenstelling van de huidige commissie de website van de respectievelijke opleiding. De Opleidingscommissie adviseert de directeur gevraagd en ongevraagd over alle zaken met betrekking tot het onderwijs. Daarnaast is de Opleidingscommissie het belangrijkste orgaan voor de kwaliteitsbewaking van het onderwijs.

Evaluatie van het onderwijs
In verband met de kwaliteitsbewaking van het onderwijs worden cursussen door het Onderwijsinstituut digitaal geëvalueerd, semesters worden geëvalueerd door middel van een panelevaluatie. Welke cursussen en semesters geëvalueerd worden, wordt jaarlijks in overleg met de Opleidingscommissie vastgesteld door de directeur van het Onderwijsinstituut.

Het digitale evaluatieformulier voor een cursus of semester wordt aan het einde van een cursus of na het eerste tentamen ervan ter beschikking gesteld via Blackboard.

Het Onderwijsinstituut en de opleidingen hechten waarde aan deze evaluaties. Daarom worden de uitkomsten van de evaluaties per opleiding doorgegeven aan de Opleidingscommissies en wordt ook aan de docent gevraagd de informatie te gebruiken bij een reflectie op de cursus (een teacherreport). De Examencommissie en onderwijsdirecteur hebben tevens inzage in de evaluaties. Indien nodig worden verbeteringen in de cursus doorgevoerd. De gegevens worden samen met de rendementsgegevens verwerkt in het opleidingsjaarverslag dat in zijn definitieve vorm wordt vastgesteld door de opleidingscommissie.

Samenvattingen van de evaluaties en de reactie van de docent worden in de intranetomgeving van de opleiding gepubliceerd. Als student kun je dan inzien wat de uitkomst van de evaluaties was en wat hiermee is gedaan!