Zoek in de site...

Inleiding

Het studieprogramma van het 1e jaar dient ter kennismaking, oriëntatie en ter selectie. Daartoe dienen in de eerste plaats de hoorcolleges 'Introduction CAOS I', 'Inleiding CAOS II' en 'Hoofdvragen van de sociologie'. Het vak Academische Vaardigheden is gericht op het verwerven en oefenen van een aantal basale wetenschappelijke vaardigheden. Het mentoraat is hieraan gekoppeld. Naast bovengenoemde cursussen volgen studenten het onderdeel 'Regionale specialisaties en theorievorming', het onderdeel 'Culturele diversiteit en ongelijkheid', alsmede twee cursussen waarin basisthema's in de culturele antropologie en ontwikkelingsstudies worden behandeld. Daarnaast volgen studenten het onderdeel 'Leerproject culturele antropologie en ontwikkelingsstudies'.

Ten behoeve van de methodische ondersteuning van bovengenoemde vakken volgen studenten in de propedeutische fase de onderdelen 'Methoden van onderzoek A' en 'Statistiek 1'.

Voor het bijwonen van de werkcolleges en practica die in het kader van de propedeuse worden verzorgd, geldt de aanwezigheidsnorm van 100%. Voor de Academische vaardigheden (inclusief mentoraat) geldt dat deze 100% gevolgd en behaald moeten worden. In geval van afwezigheid dient men de docent of het secretariaat van te voren daarvan in kennis te stellen.