Zoek in de site...

Het propedeutisch examen

Het propedeutisch examen Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie wordt behaald door de afzonderlijke onderdelen van het propedeutisch examen achtereenvolgens te behalen: aan het einde van de propedeuse studie hoeft geen apart 'eindexamen' te worden behaald.

Indien de student na 3 gelegenheden niet is geslaagd voor de cursus dient hij/zij om deel te nemen aan een volgende gelegenheid vooraf toestemming te vragen aan de examencommissie.

Per propedeuseonderdeel wordt in principe twee maal per jaar tentamen afgenomen. Voor de manier waarop dat gebeurt raadplege men de cursusbeschrijving van de propedeuseonderdelen in dit hoofdstuk.

De uitslag van het propedeutisch examen wordt bepaald door de examencommissie. Deze commissie stelt de uitslag éénmaal per jaar vast aan het einde van het studiejaar (eind augustus).
Bij de vaststelling van de uitslag van het propedeutisch examen hanteert de commissie de volgende regels:

  • de beoordeling geschiedt op grond van de voor de afzonderlijke onderdelen behaalde cijfers;
  • bij de beoordeling wordt het laatste eindcijfer voor het betreffende onderdeel in aanmerking genomen;
  • als geslaagd voor het propedeutisch examen wordt ieder aangemerkt die voor elk onderdeel een voldoende heeft behaald;
  • onvoldoende voor een onderdeel kan niet worden gecompenseerd door een voldoende voor een ander onderdeel.

De uitslag van het propedeutisch examen kent de volgende judicia, waarbij voor ieder judicium geldt dat voor alle onderdelen tenminste een 6 behaald is. Als meerdere judicia van toepassing zijn geldt het hoogste.

  • Geslaagd: het gewogen gemiddelde van alle resultaten is groter dan of gelijk aan 6.
  • Bene meritum: het gewogen gemiddelde van alle resultaten is groter dan of gelijk aan 7,5.
  • Cum laude: het gewogen gemiddelde van alle resultaten is groter dan of gelijk aan 8.
  • Summa cum laude: het gewogen gemiddelde van alle resultaten is groter dan of gelijk aan 9.

Er is eenmaal per jaar, doorgaans in oktober, een propedeuse-uitreiking. Informatie hierover is te vinden op www.radboudnet.nl/studentencaos