Zoek in de site...

Toelating tot de opleiding

Ieder die beschikt over het diploma VWO waarin als examenonderdeel Wiskunde A of C is opgenomen heeft toegang tot de opleiding Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie. Voor iedereen die de vernieuwde tweede fase van het VWO heeft afgesloten, geldt dat alle profielen toegang geven tot de opleiding.

Bezitters van een HBO–propedeusediploma kunnen door middel van een verzoek aan de examencommissie worden toegelaten tot de opleiding. Bezitters van een HBO–propedeuse diploma dienen voorafgaand hieraan een wiskunde certificaat te behalen vergelijkbaar met Wiskunde A of C op VWO niveau.

Bezitters van een HBO-diploma (4 jarig) komen in aanmerking voor een pre-mastertraject. Voor meer informatie over dit traject kan contact opgenomen worden met de studieadviseur.

Voorts heeft iedereen die 21 jaar of ouder is de mogelijkheid een Colloquium Doctum Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie te doen.

Personen met een buitenlandse vooropleiding kunnen door het College van Bestuur van de universiteit worden toegelaten tot de opleiding na advies van de Examencommissie Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie. Zij dienen voor toelating eerst contact op te nemen met de Dienst Studentenzaken van de universiteit, postadres: Postbus 9102, 6500 HC Nijmegen, bezoekadres: Comeniuslaan 4, ) + 31 (0)24 361 60 90.