Zoek in de site...

Arbeidsmarktoriëntatie

De opleiding culturele antropologie en ontwikkelingsstudies werkt nauw samen met onderzoeksinstituten, welzijnsinstellingen en ontwikkelingsorganisaties in binnen- en buitenland, zodat de aansluiting op de arbeidsmarkt optimaal kan verlopen. Tijdens de opleiding wordt er verder aandacht besteed aan de arbeidsmarkt in alle leerprojecten tijdens de bacheloropleiding. Hierin maken de studenten kennis met een mogelijke werkomgeving, maar ze leren tevens de vaardigheden en attitudes die nodig zijn voor de uitoefening van beroepen die in het verlengde liggen van deze opleiding.

Verder wordt in verschillende thematische cursussen ook uitvoerig stilgestaan bij de arbeidsmarkt. In het eerste jaar bij Academische Vaardigheden waarin alumni als gastspreker vertellen over hun ervaringen op de arbeidsmarkt. In het tweede jaar betreft dit de cursussen 'Cultuur en mobiliteit', waarin de actualiteit van de multiculturele samenleving in Nederland voorop staat, en 'Ondernemen in internationale samenwerking', waarin gastdocenten van ontwikkelingsorganisaties en het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking optreden. In het derde jaar wordt in de cursus 'Theoretical Debates in Cultural Anthropology' stilgestaan bij de bijdrage van afgestudeerde antropologen aan publieke debatten over bijv. de islam en de multiculturele samenleving. In de cursus 'Poverty, Well-Being and Social Justice' wordt een verband gelegd met het werkveld waarin armoedevraagstukken worden benaderd vanuit het gezichtspunt van sociale rechtvaardigheid.

In de vrije ruimte wordt een beleidsminor aangeboden, waarin direct wordt geanticipeerd op het beroep van beleidsmedewerker annex organisatieadviseur, waarin per slot van rekening bijna 50 % van de afgestudeerden terecht komen. Degenen die opteren voor de specialisatie culturele antropologie vinden vaak werk in organisaties of instellingen waarin vraagstukken van culturele diversiteit in brede zin een rol spelen. De specialisatie ontwikkelingsstudies heeft uitstekende relaties met het werkveld van ontwikkelingssamenwerking in binnen- en buitenland.

Tijdens de masteropleiding worden studenten gestimuleerd een toepassingsgericht onderzoek te verrichten waardoor de kansen op de arbeidsmarkt kunnen toenemen. Dit kan een onderzoek zijn naar vraagstukken die voortvloeien uit culturele diversiteit in Nederland, of bijvoorbeeld een onderzoek waarmee studenten zich kwalificeren voor werk bij een ontwikkelingsorganisatie. CAOS studenten hebben bovendien de mogelijkheid tot het volgen van een postdoctorale opleiding, waarin werken bij een ontwikkelingsorganisaties of bij het ministerie wordt gecombineerd met een aanvullende, beroepsgerichte training op academisch niveau. Deze eenjarige opleiding wordt in Nijmegen aangeboden en is uniek in Nederland!