Zoek in de site...

Programma op hoofdlijnen: reguliere bachelor

De bacheloropleiding berust op drie leerlijnen: Theorie, Onderzoek en Praktijk. In deze leerlijnen wordt de basis gelegd voor de essentiële kennis, vaardigheden en attituden die nodig zijn voor de uitoefening van wetenschappelijke beroepspraktijk van de (ortho)pedagoog, de onderwijskundige of de wetenschappelijke onderzoeker in de betreffende vakgebieden. In het programma worden studenten voorbereid op de keuzes die ze moeten maken tijdens de opleiding. In het theoretisch deel wordt eerst aandacht besteed aan de normale ontwikkeling van kinderen en jongeren voordat wordt overgegaan op de problematische ontwikkeling (Inleiding orthopedagogiek en Inleiding diagnostiek). Daarnaast is er aandacht voor de leertheoretische aspecten. In de leerlijn Onderzoek ontwikkel je vaardigheden voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Er is veel aandacht voor methoden en analyses, waardoor een grondige basis wordt gelegd om als gedragswetenschapper te kunnen functioneren. In de leerlijn praktijk ontwikkel je beropesvaardigheden die passen bij je profiel. Daarbij is er de gehele opleiding aandacht voor de wisselwerking tussen theorie, onderzoek en praktijk: je leert praktijkvragente onderzoeken en theorieën toe te passen in de praktijk. Elk studiejaar wordt er dan ook vanaf periode 2 één dag in de week vrij gehouden om werkzaamheden in de praktijk uit te voeren. Tot slot is er de keuzeruimte binnen de bachelor. In het tweede bachelorjaar kiest elke student een specialisatie. Er kan een keuze gemaakt worden uit de volgende specialisaties:
- Specialisatie Orthopedagogiek
- Specialisatie Pedagogiek en onderwijs
- Specialisatie Onderzoek

Binnen het B2 jaar is er ruimte om 8 EC aan specialisatieonderwijs te volgen. Binnen het B3 jaar is dit 4 EC. Naast de specialisatiecursussen hebben alle studenten een vrije ruimte van 24 EC. Deze ruimte kan geheel vrij worden ingevuld met universitaire cursussen uit binnen en/of buitenland.

Bovenstaande informatie gaat over het nieuwe bachelorcurriculum dat gefaseerd wordt ingevoerd. Dit betekent dat in studiejaar 2016-2017 alleen de propedeuse wordt herzien. De B2 en B3 jaren volgen in studiejaar 2017-2018 en 2018-2019. De informatie in deze studiegids is hierop aangepast. De propedeuse bevat informatie over het nieuwe curriculum. De B2 en B3 jaren worden nog in de oude stijl beschreven.

Contacturen
Onder contacturen verstaan we de hoorcolleges, maar ook de werkgroepen en practica. Met de onderwijsintensivering is er in de vorm van een mentoraat ook meer aandacht gekomen voor persoonlijke begeleiding. Naast het aantal contacturen bevat de opleiding Pedagogische wetenschappen ongeveer 20-25 uur per week aan zelfstudie.

Contacturen per onderwijsweek

HC/RC

WG

PR

B1

15

310

154

140

Semester 1

15

152

76

70

Semester 2

15

158

78

70

B2

15

300

164

140

Semester 1

15

156

80

70

Semester 2

14

144

84

70

B3

16

256

186

168

Semester 1

17

140

119

84

Semester 2*

14

116

67

84

HC= Hoorcollege, RC= Responsiecollege, WG= Werkgroep, PR=Practicum

* Aantal contacturen indien tweede semester met keuzevakken van Pedagogische wetenschappen wordt ingevuld. Je kan er ook voor kiezen om keuzevakken bij andere opleidingen te volgen. Daarnaast heb je nog de mogelijkheid om (een gedeelte van) dit semester in het buitenland te studeren. In dit geval vervallen voor het 2e semester van de B3 de contacturen.