Zoek in de site...

Diploma-aanvraag

Het propedeutisch examen
Uitreiking van het propedeusediploma

Als een student aan alle eisen heeft voldaan, wordt de propedeuse afgesloten met een getuigschrift. Voor het aanvragen van het diploma hoeft de student zelf geen actie te ondernemen. Aan het einde van het studiejaar (nadat de uitslag van de tweede kansen bekend is) worden de gegevens van de studenten door het OSP verwerkt en worden namenlijsten van geslaagden opgesteld. Studenten krijgen van Bureau Examens een uitnodiging voor een zitting van de examencommissie, waarin de uitreiking van de getuigschriften plaatsvindt. Op de website van het OSP staan de actuele data voor de uitreiking.

Het bachelorexamen
Aanvragen en uitreiking van het bachelorexamen
Twee keer per jaar wordt een bacheloruitreiking georganiseerd voor die studenten die op dat moment aan alle eisen van de bacheloropleiding voldoen. Daarnaast kunnen studenten ook gebruik maken van een balie-uitreiking. Studenten die het disciplinaire honours programma volgen hebben een eigen zitting. Voor ALPO studenten geldt dat er een uitreiking i.s.m. de HAN wordt verzorgd.

Het bachelorexamen moet door de student zelf worden aangevraagd bij het OSP.  Dit kan via hun website. Twee weken voor de uitreiking ontvangt de student de uitnodiging van Bureau Examens. Op de website van het OSP staan de actuele data voor de uitreiking.

Graad
Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad 'bachelor of science' (BSc) verleend. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend.

Het judicium
Als er sprake is van goede tot zeer goede resultaten kan aan het propedeuse, bachelor en masterexamen een judicium verbonden zijn. De examencommissie beslist of er een judicium wordt verleend. Het judicium wordt bekendgemaakt bij de uitreiking van het getuigschrift (voor de exacte regels zie de OER, te raadplegen via de website van de Faculteit Sociale Wetenschappen (www.ru.nl/fsw) onder het kopje onderwijs).