Zoek in de site...

Document

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies
De Radboud universiteit heeft met ingang van het studiejaar 2011-2012 voor alle voltijdse bacheloropleidingen het Bindend Studieadvies (BSA) ingevoerd. Universiteiten zijn verplicht om aan het eind van het eerste jaar van een bacheloropleiding aan hun eerstejaars studenten een advies te geven over voortzetting van de studie. De wet (WHW, artikel 7.8b) maakt het mogelijk dat aan een negatief advies een afwijzing wordt verbonden. Het studieadvies is dan een bindend studieadvies. Consequentie van de afwijzing door een BSA is dat de student zich gedurende 3 jaar niet opnieuw kan inschrijven voor dezelfde bacheloropleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Waarom?
De propedeuse heeft zowel voor de student als voor de opleiding een oriënterende en selecterende functie. De student zal in het eerste jaar vaststellen of de opleiding qua inhoud en niveau geschikt voor hem of haar is; de opleiding zal vaststellen of de student geschikt is voor de opleiding.
Een niet bindend negatief advies wordt vaak niet opgevolgd terwijl toch gebleken is dat het aantal behaalde studiepunten (ec) in het eerste jaar in hoge mate voorspellend is voor het studiesucces in het vervolg van de bachelorfase.
Het BSA voorkomt dat een student verder tijd en geld investeert in een opleiding met weinig perspectief op succes. Ook voor de opleiding is investeren van tijd en geld in studenten met weinig perspectief op succes inefficiënt.

Voor wie?
Het BSA geldt voor alle eerstejaars die vanaf 1 september van het studiejaar 2011-2012 voor het eerst staan ingeschreven voor de propedeutische fase van een bacheloropleiding aan de Radboud Universiteit, dus ook voor één van de opleidingen binnen Maatschappijwetenschappen. Studenten moeten in het eerste jaar minimaal 42 ec behalen om in aanmerking te komen voor een positief studieadvies aan het eind van het eerste jaar. Vrijstellingen tellen hierbij niet mee.  Daarbij worden uitsluitend de ec's geteld die verbonden zijn aan voldoende eindcijfers voor onderdelen (cursussen) van de propedeutische fase (B1) zoals die zijn opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Voldoet de student niet aan de minimale norm van 42 ec, dan krijgt hij/zij een negatief advies met daaraan verbonden een bindende afwijzing, tenzij er uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden in het geding zijn (geweest) die een normaal studieverloop onmogelijk hebben gemaakt. De commissie studieadvies eerste jaar beoordeelt deze uitzonderingsgevallen. Zie verder bij ‘Aangehouden studieadvies' hieronder.
Studenten die zich voor 1 maart uitschrijven voor de studie, maar het jaar erop weer met dezelfde studie beginnen, moeten in dat jaar tenminste de propedeuse hebben behaald.

Tussentijds advies
De student ontvangt eind februari 2017 (uiterlijk 1 maart 2017), na afloop van het eerste semester, een voorlopig studieadvies. Dit voorlopig studieadvies is vooral bedoeld als waarschuwing voor studenten die tot dan toe onvoldoende studievoortgang hebben geboekt. Mogelijke adviezen zijn dan positief, twijfel of negatief.

Het uitbrengen van het BSA
Als de uitslagen van de laatste herkansingen in juli 2017 bekend zijn, ontvangt de student die voldaan heeft aan de BSA-norm van 42 ec een positief advies. De student die dan niet voldaan heeft aan de BSA-norm, ontvangt een voornemen tot een bindend negatief studieadvies. Alvorens een student een definitief, bindend negatief studieadvies ontvangt, krijgt hij/zij de gelegenheid om in augustus 2017 te worden gehoord door de Commissie Studieadvies Eerste Jaar. Voor studenten die hier geen gebruik van maken wordt het voornemen tot een bindend negatief studieadvies vervolgens omgezet in een definitief bindend negatief advies. De student die op zijn/haar verzoek wel gehoord wordt door de Commissie Studieadvies Eerste Jaar, wordt zo spoedig mogelijk na de hoorzitting, doch op uiterlijk 31 augustus, over het definitieve besluit van de commissie geïnformeerd.
Tegen een bindende afwijzing kan een student binnen zes weken in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens (CBE).

Aangehouden studieadvies
De Commissie Studieadvies Eerste Jaar heeft de bevoegdheid om het studieadvies (BSA) aan te houden in geval van uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden die de studievoortgang belemmerd hebben. Dat betekent dat er in het eerste jaar nog geen studieadvies wordt afgegeven en de student dus wel door mag gaan met de studie, maar dat er op een later tijdstip alsnog een bindend studieadvies gegeven kan worden, namelijk aan het eind van het tweede jaar dat de student met de opleiding bezig is. De Commissie Studieadvies Eerste Jaar kan tot het aanhouden van het studieadvies besluiten op advies van de studieadviseur/studentendecaan of naar aanleiding van een hoorzitting aan het einde van het jaar. Bij de hoorzitting met de commissie worden studenten die bezwaar hebben gemaakt tegen het BSA uitgenodigd, omdat zij zelf denken dat zij in aanmerking komen voor een aangehouden advies op grond van bijzondere omstandigheden. Het is belangrijk om bij ingrijpende persoonlijke omstandigheden die tijdens het eerste studiejaar plaatsvinden (maar ook daarna) zo spoedig mogelijk contact te zoeken met de studieadviseur en hiermee niet te wachten tot de hoorzitting aan het einde van het studiejaar. Dat de opleiding tijdig op de hoogte is van bijzondere omstandigheden zal worden meegewogen door de Commissie Studieadvies Eerste Jaar.

Studiebegeleiding
Inhoudelijke studiebegeleiding en mentorsysteem
Inhoudelijke begeleiding in het eerste en tweede jaar vind je vooral in de studiehandleidingen die bij de cursussen worden uitgegeven. Hierin staan de leerdoelen en opdrachten die je helpen de studiestof op een juiste manier te bestuderen. 
Eerstejaars studenten hebben een mentordocent die fungeert als eerste aanspreekpunt bij studieproblemen of vragen. In een van eerste weken van het onderwijs zal je meteen ook kennismaken met jouw mentordocent. Met deze mentordocent heeft elke student gedurende het eerste jaar meerdere studievoortgangsgesprekken. In sommige gevallen zal de mentordocent studenten doorverwijzen naar de studieadviseur (zie hier onder).

Studieadviseurs
Een belangrijke figuur in de studiebegeleiding is de studieadviseur. Iedere opleiding binnen het Onderwijsinstituut Maatschappijwetenschappen heeft een eigen studieadviseur waar je terecht kunt met al je vragen en problemen rondom je studie. Denk hierbij aan hulp bij planning en studietips, uitleg over regelingen of uitzonderingen, verwijzing naar andere instanties en informatiebronnen, raadgeving bij keuzes of twijfel over de studie, maar ook bij advies over extra vakken of het opdoen van ervaring naast je studie. Ook bij persoonlijke problemen kun je contact opnemen met de studieadviseur. Er zijn open inloopspreekuren en er kunnen afspraken worden gemaakt via de secretariaten van de opleidingen. Studenten die zich in een bijzondere situatie bevinden, raden we met klem aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met de studieadviseur. Dit zijn studenten met een functiebeperking of handicap, studenten die aan topsport doen, maar ook studenten die door andere bijzondere omstandigheden (b.v. ziekte, bijzondere familieomstandigheden, persoonlijke omstandigheden, etc.) denken vertraging op te gaan lopen. Voor deze studenten heeft de universiteit voorzieningen waar je wellicht aanspraak op kan maken, maar die zijn meestal alleen beschikbaar als er tijdig melding van gemaakt wordt.

Begeleiding op universitair niveau
Bij de Dienst Studentenzaken van de universiteit zijn een aantal ondersteunende en hulpverlenende instanties aanwezig. Er zijn bijvoorbeeld studentenpsychologen (dit zijn geen studenten, maar psychologen die bekend zijn met studieproblematiek) die je kunnen helpen met persoonlijke problemen van psychische aard. Ook is er een studiekeuze- en loopbaancentrum, waar je geholpen wordt als je twijfelt over je studiekeuze over verdere studieloopbaan.
De Dienst Studentenzaken verzorgt verder gedurende het jaar een aantal studievaardigheidscursussen. Alle informatie over deze voorzieningen vind je op de website van de RU (www.ru.nl/studenten) onder het kopje "begeleiding".

Informatie
Alle algemene mededelingen over de studie en veranderingen in de studie vind je op het studentenportal (https://portal.ru.nl/) onder het tabblad van jouw opleiding. Je staat automatisch aangemeld voor dat tabblad als je bent ingeschreven voor je opleiding. Kijk hier regelmatig op zodat je op de hoogte blijft van belangrijke mededelingen, voorlichtingsactiviteiten en informatie over het onderwijsprogramma.
Daarnaast krijgt iedere student een eigen student-e-mailaccount. Informatie die via e-mail wordt verspreid wordt altijd naar dat mailaccount gestuurd. Zorg er daarom ook voor dat je deze e-mail controleert.