Zoek in de site...

Bachelorexamen

De uitslag van het bachelorexamen wordt bepaald door de examencommissie. Tenminste 1 keer per jaar wordt een gezamenlijke bachelordiploma-uitreiking georganiseerd.

Het eerste jaar van de opleiding wordt afgesloten met het propedeutisch examen. De opleiding wordt afgesloten met het bachelorexamen. Het bachelorexamen wordt afgelegd door de afzonderlijke onderdelen van de bacheloropleiding achtereenvolgens te behalen: aan het einde van de bacheloropleiding hoeft geen apart examen te worden afgelegd. Aan degene die het examen van de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Bachelor of Science verleend.
Degene die het examen van de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd kan door de examencommissie een judicium worden toegekend. De regels voor de toekenning van het judicium zijn als volgt:

1.  Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde is de examencommissie het orgaan dat vaststelt of een, en zo ja welk, judicium wordt toegekend.
2.  Het judicium: 
     a.  ‘cum laude’ wordt toegekend als de gewogen gemiddelde uitslag van de eindbeoordeling van de in lid 3 bedoelde examenonderdelen groter is dan of gelijk is aan 8,0; óf 
     b.  ‘summa cum laude’ wordt toegekend als de gewogen gemiddelde uitslag van de eindbeoordeling van de in lid 3 bedoelde examenonderdelen groter is dan of gelijk is aan 9,0.
3.  Het judicium wordt berekend over alle examenonderdelen van het examenprogramma waarvoor een cijfer is toegekend op een schaal van 1 tot en met 10, met uitzondering van de extracurriculaire examenonderdelen.
4.  Als weegfactor bij de berekening van het gewogen gemiddelde uitslag geldt het aantal EC van het examenonderdeel als bedoeld in lid 3, tenzij in het opleidingsspecifieke deel anders is bepaald.
5.  Het judicium wordt niet toegekend indien meer dan 10 procent van de totale studielast van het examenprogramma (zijnde een of meer examenonderdelen) is herkanst ofals tentamens meer dan eenmaal zijn herkanst, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om gemotiveerd anders te beslissen.
6.  Het judicium wordt niet toegekend indien bij een van de examenonderdelen van het gehele examenprogramma fraude is geconstateerd.