Zoek in de site...

Inleiding B3

Om de doelstellingen en einddoelen van de opleiding te bereiken wordt een onderwijsprogramma aangeboden in BA dat bestaat uit:

1. onderdelen van theoretisch-diagnostische aard: Life Course Research in Perspective & Social Networks;
2. onderdelen gericht op de integratie van theorie en methodologie: Opvoeding en deviant gedrag;
3. een wijsgerig onderdeel: Wetenschapsfilosofie voor sociologen;
4. minorpakket of vrije keuze onderdelen;
5. de bachelorscriptie;
6. de leerstage: Stage: Arbeidsmarktoriëntatie.

Dit onderwijsprogramma is voor alle studenten gelijk. Eigen inbreng kan worden gerealiseerd via de invulling van de vrije keuze onderdelen c.q. minorpakket in BA3 (4), de keuze van de scriptie (5) en de leerstage (6).

Globaal kan over de inhoud van de afzonderlijke groepen van studieonderdelen het volgende worden gezegd.

ad 1. De onderdelen sociologische Theorie
In het BA3 bouwen studenten hun theoretische kennis uit op het terrein van de levensloop en netwerk benadering.

ad 2. De integratie onderdelen
Theoretische en onderzoeksmatige kennis worden in een cursus theorie en onderzoek in BA3 exemplarisch geïntegreerd aan de hand van het onderwerp ‘Opvoeding en Deviant Gedrag’.

ad 3. Wijsgerig onderdeel
Kennis van de wijsgerige visie op de sociologie als sociale wetenschap.

ad 4. Minorpakket of vrije-keuzeonderdelen
Door de opleiding sociologie wordt een aantal minorpakketten aanbevolen. Studenten kunnen hieruit een keuze maken, maar het is ook toegestaan deze ruimte in te vullen met universitaire cursussen die hij/zij van belang acht voor de eigen studie. Hiervoor is toestemming vereist van de examencommissie. Verzoeken met betrekking tot eigen invulling van de vrije ruimte kan men indienen bij de secretaris van de examencommissie zoals beschreven volgens de procedure op de intranetpagina van de opleiding.

ad 5. de Bachelor scriptie
In de Bachelorscriptie integreert de student theoretische en onderzoeksmatige kennis. Tijdens de bachelorscriptie traint de student zich verder in deze integratie en geeft blijk van het zelfstanding kunnen integreren van theorie en onderzoek.

ad 6. Leerstage (Stage: Arbeidsmarktoriëntatie)
In de Leerstage maakt de student kennis met de onderzoekspraktijk van onderzoeksinstellingen buiten de sectie sociologie.