Zoek in de site...

Inleiding B1

Om de doelstellingen en einddoelen van de Propedeuse te bereiken wordt een onderwijsprogramma aangeboden dat bestaat uit:

Hoofdvragen van de sociologie
In het vak Hoofdvragen van de sociologie maak je kennis met de manier waarop sociologen naar de maatschappij kijken. De hoofdthema's zijn: Ongelijkheid, Cohesie en Rationalisering.

Sociologische vraagstukken
In het vak Sociologische vraagstukken onderzoek je in een werkgroep concrete maatschappelijke kwesties. Dit doe je onder begeleiding van een docent. Je verzamelt materiaal over diverse onderwerpen, bijvoorbeeld: verschillen in werk en inkomen, criminaliteit, fundamentalistische religieuze bewegingen of de rol van godsdienst in onze samenleving.

Maatschappelijke vooroordelen
In welke mate en onder welke omstandigheden komen vooroordelen vaker voor? Die vraag staat centraal in de cursus Maatschappelijke vooroordelen. In colleges en werkgroepen maak je kennis met theorieën over en onderzoek naar relaties tussen etnische groepen. Ook bekijk je de consequenties van deze groepsrelaties voor de arbeidsmarkt (discriminatie) en de politiek.

Social Inequality
In de cursus wordt de relatie tussen verklarende theorieën en analysemodellen behandeld, met als toepassingsgebied de sociologie van sociale ongelijkheid. Er bestaan verschillende structurele en individualistische theorieën die verklaren waarom sociale herkomst levenskansen beïnvloedt, waarom sekse invloed heeft op arbeidsmarktkansen, waarom verdelingsprocessen variëren tussen landen en tijdstippen. Deze cursus wordt in het Engels gegeven.

Onderzoeksvakken:

Methoden van onderzoek A
Dit vak laat zien hoe je een sociaal-wetenschappelijk onderzoek moet opzetten. Je leert welk type onderzoek geschikt is voor een bepaald vraagstuk. Naast hoorcolleges zijn er werkgroepen en opdrachten waardoor je samen met medestudenten actief aan de slag gaat.

Beschrijvende statistiek
Je maakt in dit vak kennis met de wijze waarop je onderzoekgegevens kunt bewerken en verwerken om tot conclusies te komen. In werkgroepen behandel je met medestudenten wekelijks een concrete opdracht, waarin je de behandelde stof laat terugkomen.

Vakken over theorie en onderzoek:

Leerproject 1
Je zet in het eerste jaar met enkele medestudenten een onderzoek op en voert dit samen uit. Je kiest je eigen sociologisch onderzoeksonderwerp. Een begeleider coacht je hierbij. Je leert hoe je gegevens moet verzamelen, bijvoorbeeld via enquêtes of observaties. Bovendien ga je zelf interviews afnemen. Alle onderzoeksgegevens voer je in een databestand in. Vervolgens analyseer je met een kleine groep de uitkomsten en trek je conclusies. Het eindresultaat is een onderzoeksrapport waarmee je het leerproject afsluit.

Verbredende vakken:

Inleiding sociale psychologie
In deze cursus krijg je een overzicht van de belangrijkste kernbegrippen, theorieën, thema's en onderzoeksresultaten uit de sociale psychologie. Hoe worden mensen beïnvloed in hun denken, doen en voelen door de aanwezigheid van anderen?

Introduction CAOS 1
Je kunt de samenleving ook vanuit een antropologische invalshoek bestuderen. Voor sociologen is het van belang om daarmee kennis te maken. In dit vak bestudeer je verschillende samenlevingsvormen en culturen in de wereld.