Zoek in de site...

Propedeutisch examen

Het eerste jaar van de opleiding wordt afgesloten met het propedeutisch examen. Als alle onderdelen uit het eerste studiejaar (BA1) zijn behaald is de student geslaagd voor het propedeutisch examen Sociologie. Dit betekent dat aan het einde van dit studiejaar geen apart ‘eindexamen' hoeft te worden behaald.

Aan degene die het propedeutisch dan wel bachelorexamen van de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd kan door de examencommissie een judicium worden toegekend. De regels voor de toekenning van het judicium zijn als volgt:

1.  Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde is de examencommissie het orgaan dat vaststelt of een, en zo ja welk, judicium wordt toegekend.
2.  Het judicium: 
     a.  ‘cum laude’ wordt toegekend als de gewogen gemiddelde uitslag van de eindbeoordeling van de in lid 3 bedoelde examenonderdelen groter is dan of gelijk is aan 8,0; óf 
     b.  ‘summa cum laude’ wordt toegekend als de gewogen gemiddelde uitslag van de eindbeoordeling van de in lid 3 bedoelde examenonderdelen groter is dan of gelijk is aan 9,0.
3.  Het judicium wordt berekend over alle examenonderdelen van het examenprogramma waarvoor een cijfer is toegekend op een schaal van 1 tot en met 10, met uitzondering van de extracurriculaire examenonderdelen.
4.  Als weegfactor bij de berekening van het gewogen gemiddelde uitslag geldt het aantal EC van het examenonderdeel als bedoeld in lid 3, tenzij in het opleidingsspecifieke deel anders is bepaald.
5.  Het judicium wordt niet toegekend indien meer dan 10 procent van de totale studielast van het examenprogramma (zijnde een of meer examenonderdelen) is herkanst of als tentamens meer dan eenmaal zijn herkanst, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om gemotiveerd anders te beslissen.
6.  Het judicium wordt niet toegekend indien bij een van de examenonderdelen van het gehele examenprogramma fraude is geconstateerd.