Zoek in de site...

Inleiding B2

Om de doelstellingen en einddoelen van de opleiding te bereiken wordt een onderwijsprogramma aangeboden in BA2 dat bestaat uit:

 • onderdelen van theoretisch-diagnostische aard;
 • methodische en methodisch-technische onderdelen;
 • onderdelen gericht op de integratie van theorie en methodologie.
  Dit onderwijsprogramma is voor alle studenten gelijk.

1. Onderdelen sociologische theorie in BA2:

 • Theorieconstructie: Hedendaagse sociologische theorieën
 • Theorieconstructie: Social Capital: From ambiquity towards two clear and distinct research lines
 • Theorieconstructie: Criminologie
 • Verbredend: Beleidssociologie

2. Onderdelen methoden en technieken van onderzoek in BA2:

 • Statistiek B
 • Onderzoeksontwerpen
 • Regressieanalyse
 • Meetmodellen

3. Integratie onderdelen in BA2:

 • Theorie en onderzoek: Leerproject 2: Sociale en culturele tegenstellingen
 • Theorie en onderzoek: Leefstijlen: seksualiteit, cultuur en media

Globaal kan over de inhoud van de afzonderlijke groepen van studieonderdelen het volgende worden gezegd:
ad 1. De onderdelen sociologische Theorie 
Na in het eerste jaar de klassieke sociologie aan de orde te hebben gesteld aan de hand van de grondleggers Durkheim, Marx en Weber, wordt in het tweede jaar de theoretische ontwikkeling vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw verder behandeld, o.a. aan de hand van de theoretische stromingen 'functionalisme', 'conflict theorie', 'rationele keuzetheorie' en 'symbolisch interactionisme'. Bij dit alles komen centrale onderwerpen uit de Sociologie (zoals cohesie, stratificatie, modernisering) aan de orde. Ook worden specifieke onderwerpen aangeboden (vanuit de expertise van docenten en het onderzoek waaraan zij participeren).
Deze onderdelen beogen op een cumulatieve manier het aanleren van de wetenschappelijke denkhouding: eerst wat probleemstellingen betreft, dan wat theorieën ter oplossing van deze vragen betreft en tenslotte wat het doen van onderzoek naar de houdbaarheid van die theorieën feitelijk inhoudt.

ad 2. De onderdelen Methoden van onderzoek 
De eerste twee hierboven genoemde onderdelen breiden de basiskennis die verworven is in de propedeutische fase verder uit, met name voor het grootschalig veldonderzoek. Nieuwe onderzoeksmodellen en analysemodellen worden uitgebreid behandeld. Kennis van en training in de onderzoeksvaardigheden vindt plaats deels in het kader van deze cursussen, deels via specifiek daarvoor ontworpen cursussen elektronische dataverwerking en data-analyse.

ad 3. De integratie onderdelen 
Theoretische en onderzoeksmatige kennis worden in twee cursussen theorie en onderzoek in het tweede jaar exemplarisch geïntegreerd aan de hand van onderwerpen uit het onderzoek dat sociologen en methodologen uitvoeren.