Zoek in de site...

Het masterexamen

Studenten die hebben voldaan aan alle eisen voor het masterexamen moeten zelf hun examenaanvraag in werking te zetten. Dit gebeurt door inleveren van een aanvraagformulier bij het Onderwijs Service Punt (OSP). Informatie over de aanvraagprocedure en het aanvraagformulier is te vinden op de site van het Onderwijs Service Punt (OSP):

http://www.ru.nl/socialewetenschappen/osp/

De uitslag van het masterexamen kent de volgende judicia, waarbij voor ieder judicium geldt dat voor alle onderdelen ten minste een 6 behaald is. Als meerdere judicia van toepassing zijn, geldt het hoogste. De volledige judiciaregeling is te vinden in het Onderwijs Examen Reglement (OER).

  1. Met inachtneming van het in deze bijlage bepaalde is de examencommissie het orgaan dat vaststelt of een judicium, en zo ja welk,  wordt toegekend.
  2. Het judicium: a) 'cum laude' wordt toegekend als de gewogen gemiddelde uitslag van de eindbeoordeling van de in lid 3 bedoelde examenonderdelen groter is dan of gelijk is aan 8,0 of; b) 'summa cum laude' wordt toegekend als de gewogen gemiddelde uitslag van de eindbeoordeling van de in lid 3 bedoelde examenonderdelen groter is dan of gelijk is aan 9,0.
  3. Het judicium wordt berekend over alle examenonderdelen van het examenprogramma waarvoor een cijfer is toegekend op een schaal van 1 tot en met 10 met uitzondering van de extracurriculaire examenonderdelen.
  4. Als weegfactor bij de berekening van de gewogen gemiddelde uitslag geldt het aantal EC van het examenonderdeel als bedoeld in lid 3, tenzij in het opleidingsspecifieke deel anders is bepaald.
  5. Het judicium wordt niet  toegekend, indien meer dan 10 procent van de totale studielast van het examenprogramma (zijnde een of meer examenonderdelen) is herkanst of  tentamens meer dan eenmaal zijn herkanst behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om gemotiveerd anders te beslissen.
  6. Het judicium wordt niet toegekend, indien bij een van de examenonderdelen van het gehele examenprogramma fraude is geconstateerd.

Belangrijk om te weten:

  • De maand na je examendatum word je inschrijving bij de Radboud Universiteit beëindigd. Voorbeeld: als je examendatum op 30 september is, word je inschrijving beëindigd met ingang van 1 oktober.
  • Vanaf het moment dat je uitgeschreven bent, heb je geen recht meer op studiefinanciering en OV-jaarkaart. Vergeet niet dit tijdig stop te zetten bij DUO.
  • In november 2016 en maart 2017 is er een gezamenlijke masteruitreiking. Informatie hierover is te vinden op intranet:

http://www.radboudnet.nl/studentencw

Meer informatie over afstuderen en mogelijkheden daarna vind je op

http://www.ru.nl/studenten/