Zoek in de site...

Inleiding studieprogramma AOG

Bij de masterspecialisatie Arbeid, Organisatie en Gezondheid (AOG) staat het gedrag (motivatie, gezondheid en prestaties) van werkende mensen centraal. Het gedrag van mensen is de kurk waar organisaties op drijven. Organisaties staan voor de uitdaging om het werk en de organisatie zo in te richten dat mensen met plezier, productief en tot op hoge leeftijd hun werk kunnen doen, in een gezonde werkomgeving.
Vragen die hierbij opkomen zijn: ‘Hoe kunnen we medewerkers motiveren en belonen?', ‘Wat draagt bij aan effectief leiderschap en een goede onderlinge samenwerking?', ‘Hoe voorkomen we dat mensen overbelast raken en ziek worden van hun werk?' ‘Hoe kunnen we mensen stimuleren tot een gezonde en actieve leefstijl?, en ‘Hoe krijgen we medewerkers mee in een organisatieveranderingsproces?' Als psycholoog en gedragskundige ben je van grote betekenis bij het beantwoorden van dit soort vragen.

In deze masterspecialisatie leer je het gedrag van werkende mensen te verklaren en het werk en de organisatie zo in te richten dat mensen optimaal kunnen functioneren. Hierbij gebruiken we werk-, organisatie- en persoonsgerichte interventies. In deze éénjarige opleiding zijn kennis en vaardigheden aan elkaar gerelateerd via het scientist-practitioner model: je leert jouw eigen professionele handelen te baseren op actuele wetenschappelijke kennis en je ontwikkelt een kritische wetenschappelijke attitude die waardevol is voor de praktijk. Aan alle (ook theoretische)  cursussen wordt bijgedragen door gastdocenten uit de praktijk. Naast theoretische verdieping, leer je hoe je kennis kunt toepassen op een praktijksituatie en leer je de vaardigheden die belangrijk zijn in de praktijk. Hierbij heb je veel eigen inbreng (en verantwoordelijkheid) in het onderwijs. Met gevarieerde, uitdagende en activerende werkvormen, word je aangesproken op je al ontwikkelde kennis en vaardigheden en verwachten we een actieve en leergierige houding.

Drie deelgebieden
De AOG-opleiding is gestoeld op drie (sterk gerelateerde) pijlers die duidelijk herkenbaar zijn in de (inter)nationale beroepspraktijk.

 1. Arbeid- en gezondheidspsychologie (met een accent op sport). Hier bestudeer je de gezondheid en de prestaties van mensen in een werk- of sportsetting. We besteden aandacht aan thema's als werk- en rusttijden, vermoeidheid, burnout, herstel, werk-privé balans en leefstijl. Daarnaast hebben we aandacht voor bewegen en sporten als middelen ter preventie van gezondheidsklachten en ziekteverzuim en ter bevordering van gezondheid en re-integratie naar werk.
 2. Personeelspsychologie. Binnen deze pijler richten we ons op de relatie tussen de persoon en de organisatie. Het gaat hierbij onder meer om werving en selectie (een optimale person-environment fit, selectiemethoden en -instrumenten), het behoud, trainen en ontwikkelen van competenties en vaardigheden van medewerkers, het beoordelen en belonen van medewerkers, strategisch HRM beleid en de veranderende rol van de HRM professional. In het HRM-practicum ontwikkel je beroepsrelevante vaardigheden.
 3. Organisatiepsychologie. Hier bestuderen we gedrag van individuele werknemers in hun sociale werkomgeving, zoals het team waarin men participeert en leidinggevenden. Organisatie- en gedragsverandering staat hierbij centraal, d.w.z. het ontwikkelen van organisaties tot healthy organisations en het op een positieve en constructieve manier leren omgaan met voortdurende veranderingen waaraan organisaties tegenwoordig bloot staan. In het practicum binnen dit deelgebied ontwikkel je adviesvaardigheden.

Beroepsperspectief 
Deze master biedt een uitstekend uitgangspunt voor een zinvolle en aantrekkelijke positie in de maatschappij. Als afgestudeerde master AOG heb je deskundigheid ontwikkeld op verschillende gebieden, zoals ‘arbo-zaken, stress en gezondheid', ‘motivatie en prestatie', ‘werving en selectie', ‘training en opleiding', Human Resource Management, ‘organisatieontwikkeling', ‘organisatieadvies' en ‘AOG-onderzoek'. Het merendeel van onze studenten komt terecht in functies waarin ze zich  bezig houden met bijvoorbeeld:

 • het adviseren over ‘gezond’ werk en verantwoorde werk- en rusttijden
 • het goed begeleiden (en doorverwijzen) van mensen die dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn
 • het ontwikkelen van effectieve leefstijl- en vitaliteitprogramma’s
 • het plaatsen van de juiste persoon op de juiste werkplek; het ontwerpen van selectie- en ontwikkelinstrumenten
 • het maken van relevante opleidingsprogramma’s of het zelf trainen van werknemers in bepaalde vaardigheden
 • het helpen van werknemers die vastlopen in hun loopbaan
 • het adviseren van organisaties in verandertrajecten waarbij het cruciaal is dat mensen meebewegen
 • het ondersteunen van organisaties d.m.v. beleidsadviezen over bijvoorbeeld werk- en rusttijden, stresspreventie, diversiteit, strategisch HRM, beloning en beoordeling, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, enz.

En dit is nog maar een kleine greep uit alle mogelijkheden. Realiseer je ook dat er baanperspectief is in zowel de profitsector (bedrijven, gespecialiseerde bureaus) als de nonprofitsector (overheidsinstellingen, gezondheidszorg, onderwijsinstellingen). Je hebt dus een grote markt waar je je als jonge professional kunt aanbieden.

Ook kun je als afgestudeerde master AOG, na een verdieping in de sportpsychologie, in aanmerking komen voor de Basisaantekening Sportpsychologie. Deze basisaantekening is een voorwaarde voor toelating tot de postacademische opleiding tot praktijksportpsycholoog.

Wat bieden wij?

 • Een hoogwaardige academische opleiding met een sterk scientist-practitioner perspectief die jou zo goed mogelijk voorbereidt op de beroepspraktijk. Docenten onderhouden intensief contact met professionals uit de praktijk, die geregeld praktijkcolleges verzorgen.
 • Een nog altijd gunstig baanperspectief. Na het succesvol afronden van het masterproject bij een externe organisatie, slaagde tot nu toe het merendeel van onze afgestudeerden erin om binnen afzienbare tijd een baan te vinden die aansluit bij de opleiding. Een ruime meerderheid van onze studenten geeft aan dat ze dankzij de opleiding meer vertrouwen hebben gekregen in hun aankomend functioneren als psycholoog.
 • Een bijzonder breed cursusaanbod (42 ec) waarin je zelf een AOG route kunt kiezen (voor ten minste 30 ec) die past bij jouw interesse en bij het beroepsperspectief dat je ambieert.
 • Intensieve stafbegeleiding vanaf de start van de opleiding bij het vinden van een stageplaats en bij de invulling van het masterproject.
 • Een goed studeerbare opleiding met een logisch opgebouwd, evenwichtig en coherent curriculum. Bijna 70% van de studenten rondt de opleiding binnen 1 jaar af, en bijna 90% slaagt hierin binnen 1,5 jaar.
 • Een opleiding waarin je te maken hebt met enthousiaste docenten en waarin je deel uitmaakt van een hechte jaargroep. Studenten evalueren het contact met de docenten als stimulerend en laagdrempelig. Ook is er informeel overleg tussen docenten en de  studievereniging Argon en kun je je vragen en problemen voorleggen tijdens een spreekuur bij de onderwijscoördinator.
 • Studenten geven aan de opleiding met veel plezier te volgen en de sfeer binnen de opleiding als zeer positief te ervaren.
 • Een opleiding die een wetenschappelijke en professionele attitude stimuleert. Via sterk interactieve onderwijsvormen word je uitgedaagd kritisch te reflecteren op de kwaliteit van onderzoek en AOG-toepassingen in de praktijk, en op de kwaliteit van jouw eigen professionele handelen.

Eindtermen masterspecialisatie AOG
Als afgestudeerde master AOG...

 • ... beschik je over belangrijke actuele kennis van en gevorderd inzicht in de AOG-psychologie;
 • ... kun je deze kennis integreren en toepassen in nieuwe en complexe praktijksituaties;
 • ... ben je in staat om op grond van vakinhoudelijke en wetenschappelijke kennis afgewogen oordelen te vormen over AOG-  vraagstukken;
 • ... beschik je over goede sociaal-communicatieve vaardigheden;
 • ... heb je de bereidheid om je vakinhoudelijke kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen; en
 • ... heb je een leuk en inspirerend netwerk van mede-AOG-ers opgebouwd (en toegang tot het Linkedin-netwerk waarin ex-AOG-ers actief zijn).