Zoek in de site...

Vaardigheidstrainingen GZP

Vaardigheidstrainingen vormen een wezenlijk onderdeel van het cursorisch programma van GZP. Je kiest twee trainingen (uit een aanbod van vijf).

Doel en inhoud van de vaardigheidstrainingen
De trainingen hebben tot doel de basisvaardigheden in het gebruik van specifieke behandeltechnieken te verwerven, als basis voor de stage. In de stage worden deze vaardigheden verder uitgebouwd. 
In de trainingen worden de volgende vaardigheden geoefend: gespreksvaardigheden, anamnese, diagnostiek en behandelinterventies. Hierbij hebben de studenten beurtelings de rol van behandelaar, cliënt en observator. Feedback, supervisie en intervisie vormen daarbij de belangrijkste leeraspecten.

In de training Interpersoonlijke interventies (MPSGZ13A) ligt het accent op de psychotherapeutische interactie met de cliënt/patiënt en wordt geoefend met therapeutische relatie, interactiestijl en persoonlijke valkuilen van de student met betrekking tot communicatie.
In de training Interventies bij kinderen (MPSGZ13B) wordt geoefend met de wijze waarop indicatie van interventies bij kinderen en jeugdigen plaatsvindt en worden die interventies vervolgens uitgevoerd en geëvalueerd. Eenzelfde opzet geldt voor de training Interventies bij oudere volwassenen (MPSGZ13F) waarbij behandeling van psychische problemen bij ouderen aanbod komen.
In de training Klachtgerichte interventies (MPSGZ13C) gaat het om kennismaking met het uitvoeren van een klachtgerichte, psychologische behandeling zoals gedragstherapie of cognitieve therapie. De student brengt als ‘client' een eigen probleem in en oefent met de rol van psychotherapeut.
In de training Neuropsychologische revalidatie (MPSGZ13D) wordt via casuïstiek geleerd hoe interventies kunnen worden opgezet bij mensen met cognitieve en gedragsmatige beperkingen bijvoorbeeld ten gevolge van hersenletsel.

Didactische vormgeving
Elke training bestaat uit groepen van maximaal twaalf deelnemers. Er zijn wekelijkse thematische groepsbijeenkomsten en wekelijkse oefenbijeenkomsten in subgroepjes.
Daarbij wordt veelvuldig gebruik van gemaakt van audiovisuele middelen om stof duidelijk en levendig te maken en de mogelijkheden van feedback op eigen functioneren te optimaliseren. Bij de vaardigheidstrainingen is de aanwezigheid en actieve deelname van de student verplicht.
Het trainingenonderwijs is intensief en duur. Onder studenten bestaat grote belangstelling voor deze trainingen. Om het een en ander goed te laten verlopen gelden daarom de volgende afspraken:

  • De trainingen staan alleen open voor GZP studenten.
  • Schrijf je tijdig en volgens de regels van de OER en volgens Inschrijving via Blackboard in voor een training. Er is geen mogelijkheid tot na-inschrijving.
  • Je dient aanwezig te zijn op de eerste bijeenkomst van een training, tenzij je je minstens 24 uur van tevoren via een email aan secretariaat van GZP (w.cloosterman@psych.ru.nl) voor de eerste bijeenkomst hebt afgemeld.
  • Je behoort bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn. Als je een bijeenkomst mist, beslist de trainer of een vervangende opdracht nodig is. Het missen van twee of meer bijeenkomsten is niet toegestaan en betekent dat je de training moet overdoen.
  • Bij alle trainingen spelen actieve bijdrage aan de bijeenkomsten en kwaliteit van het eindwerkstuk een rol bij de eindbeoordeling. Indien een student een onvoldoende behaalt voor een training dient de training opnieuw te worden gevolgd.
  • Een derde training volgen wordt ontmoedigd en kan alleen met goede argumenten en in overleg met de studiecoördinator van GZP.