Zoek in de site...

Toelating tot de masteropleiding

Studenten die het bachelorexamen sociologie aan de RU hebben behaald, hebben automatisch toegang tot de masteropleiding.

Studenten die een verwante hbo–opleiding met succes hebben afgerond, volgen de premaster Sociologie om op deze wijze toegang te verwerven tot de masteropleiding. Na een schriftelijk verzoek kan de examencommissie beoordelen of de student wordt toegelaten tot de premaster.

Studenten die elders een bacheloropleiding sociologie of verwante bacheloropleiding hebben gevolgd worden onder nadere condities toegelaten tot de masteropleiding. Zie verder de Onderwijs en Examenregeling.

Meer informatie over deze toelatingsvoorwaarden is te vinden in de OER en op de website: http://www.ru.nl/fsw/onderwijs/oer_eer/. Met vragen kun je terecht bij de studieadviseur (voor contactgegevens zie: www.ru.nl/sociologie)

Zij die een universitaire studie sociologie (of vergelijkbaar) geheel of gedeeltelijk buiten Nederland hebben gedaan en op basis daarvan willen instromen in de masteropleiding, moeten zich in verband met hun toelating tot de universiteit en de studie sociologie eerst wenden tot de studentendecanen van de universiteit, ) (024) 3612345.