Zoek in de site...

Het masterexamen

De opleiding wordt afgesloten met het masterexamen. De uitslag van het masterexamen wordt bepaald door de examencommissie. Wanneer men alle studieonderdelen van het master examen heeft behaald, dient men het masterexamen aan te vragen zoals beschreven in de procedure op intranet. Aan degene die het examen van de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Master of Science verleend. 
Aan degene die het examen van de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd, kan door de examencommissie een judicium worden toegekend. De regels voor de toekenning van het judicium zijn als als volgt:

1.  Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde is de examencommissie het orgaan dat vaststelt of een, en zo ja welk, judicium wordt toegekend.
2.  Het judicium: 
     a.  ‘cum laude’ wordt toegekend als de gewogen gemiddelde uitslag van de eindbeoordeling van de in lid 3 bedoelde examenonderdelen groter is dan of gelijk is aan 8,0; óf 
     b.  ‘summa cum laude’ wordt toegekend als de gewogen gemiddelde uitslag van de eindbeoordeling van de in lid 3 bedoelde examenonderdelen groter is dan of gelijk is aan 9,0.
3.  Het judicium wordt berekend over alle examenonderdelen van het examenprogramma waarvoor een cijfer is toegekend op een schaal van 1 tot en met 10, met uitzondering van de extracurriculaire examenonderdelen.
4.  Als weegfactor bij de berekening van het gewogen gemiddelde uitslag geldt het aantal EC van het examenonderdeel als bedoeld in lid 3, tenzij in het opleidingsspecifieke deel anders is bepaald.
5.  Het judicium wordt niet toegekend indien meer dan 10 procent van de totale studielast van het examenprogramma (zijnde een of meer examenonderdelen) is herkanst ofals tentamens meer dan eenmaal zijn herkanst, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om gemotiveerd anders te beslissen.
6.  Het judicium wordt niet toegekend indien bij een van de examenonderdelen van het gehele examenprogramma fraude is geconstateerd.

Aanvragen diploma
De student is verantwoordelijk voor het aanvragen van zijn/haar masterdiploma. De procedure hieromtrent is opgenomen op het intranet van de opleiding: www.radboudnet.nl/studentensociologie. De student moet op het moment van aanvragen ingeschreven zijn aan de masteropleiding Sociologie.

Men moet er rekening mee houden dat er tussen de datum waarop men het masterexamen aanvraagt bij het Bureau Examens en de datum waarop het getuigschrift van het masterexamen wordt uitgereikt minstens één maand zit. Het getuigschrift wordt met een gemeenschappelijk georganiseerde uitreiking één maal per jaar uitgereikt. Bij het aanvragen van het masterexamen bij het Bureau Examens en bij de uitreiking ervan worden van de student geen aparte onderwijsinspanningen verwacht.

N.B. In verband met de maatschappelijke gevolgen van het behalen van het masterexamen (beëindigen van de studiefinanciering, terugzenden van OV-jaarkaart, aangaan van dienstbetrekkingen, aanvragen van uitkeringen, opnieuw betalen of juist teruggave van collegegeld etc.) geldt de datum die op het getuigschrift staat.