Zoek in de site...

Stageplaatsing

Toekennen van stageplaatsen

Voor het regelen van stageplaatsen heeft de Radboud Docenten Academie een overeenkomst met Bureau Extern, een stagebureau van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dit bureau onderhoudt contacten met een groot aantal stage- c.q. opleidingsscholen in de wijde omgeving. Bureau Extern draagt er samen met de Radboud Docenten Academie zorg voor dat de stageplaatsen aan de kwaliteitseisen voldoen. In de regel is het dan ook niet wenselijk om zelf een stageplaats te zoeken, tenzij dit gebeurt in overleg met de coördinator externe relaties/stagecoördinator.

Stagescholen

De Radboud Docenten Academie heeft met een groot aantal scholen een nauwe samenwerking: dit zijn de zogenaamde opleidingsscholen. Met deze scholen zijn meerjarenafspraken gemaakt over onder andere het aantal studenten dat de school zal opnemen en de begeleiding die aan hen zal worden gegeven.

Op opleidingsscholen is één van de leraren speciaal belast met de zorg voor alle stagiaires van de Radboud Docenten Academie, de zogenaamde schoolopleider. Daarnaast is er aan de opleidingsscholen een instituutsopleider verbonden. Een student kan dus op een opleidingsschool te maken krijgen met verschillende begeleiders. Elke opleidingsschool kent een eigen ontwikkeling in de begeleiding van stagiaires, daarom kan de invulling van de begeleiding van de student per school verschillen.

De Radboud Docenten Academie streeft ernaar om studenten zoveel mogelijk op een opleidingsschool te plaatsen. Bij een grote instroom van studenten is het soms nodig uit te wijken naar niet-opleidingsscholen. Met deze scholen wordt wel een contract gesloten over de samenwerking. Daarin staat onder andere welke verplichtingen de school en de Radboud Docenten Academie op zich nemen ten aanzien van de opleiding van de student. Ook de rol van de student wordt daarin vastgelegd.

Een stage op alleen een gymnasium of vmbo levert je, vanuit het oogpunt van de bevoegdheid, een te eenzijdige ervaring op. De scholen wordt dan ook gevraagd om de stage zo nodig te spreiden over meerdere locaties of meerdere scholen binnen een partnerschap. Het is de verantwoordelijkheid van de school en de begeleiders op deze school om dit voor jou mogelijk te maken.