Zoek in de site...

Toelating, doelstelling & vervolgopleidingen

> Toelatingseisen en instroomregelingen
> Doelstelling
> Profiel
> Eindtermen van de opleiding
> Voorbereiding op een masteropleiding

Toelatingseisen en instroomregelingen

Meer informatie over de toelatingseisen en instroom vanuit een vwo-, hbo- of andere wo-opleiding of via colloquium doctum vind je op de informatiepagina over de bachelor Religiewetenschappen.

Neem voor nadere inlichtingen en overleg contact op met een van de studievoorlichters: Lisa Hilderink of Maaike Petrusma (religiewts@ru.nl).

Doelstelling

In de driejarige bacheloropleiding Religiewetenschappen (180 EC) verwerf je wetenschappelijke kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van religies en (niet-religieuze) levensbeschouwingen, en leer je om deze kritisch te bestuderen.

In de specialisatie Religiestudies leggen we de nadruk op de studie van de wereldreligies in hun huidige maatschappelijke en culturele omgeving. Hierbij is met name de context van pluraliteit, globalisering en modernisering, en de reacties hierop, van belang. In de specialisatie Islamstudies bestudeer je met name de Abrahamitische religies, in het bijzonder de islam in Europa en het Midden-Oosten. In deze specialisatie is de Arabische taalverwerving een verplicht onderdeel, terwijl je in de specialisatie Religiestudies voor taalverwerving van het Arabisch, Hebreeuws, Grieks, Koptisch, Hindi en Sanskriet als extracurriculair onderwijs kunt kiezen.

Bij de bestudering van religies en levensbeschouwelijke tradities combineren we 'interne' en 'externe' benaderingen. Dat houdt in dat we binnen 'interne' benaderingen religies bestuderen vanuit:

 • hun reflexieve zelfarticulaties in bronteksten;
 • geloofsopvattingen (inclusief waarheidsaanspraken);
 • religieuze belevingen en praktijken en de maatschappelijke en culturele uitingen daarvan.

De 'externe' benadering houdt in dat we religieuze tradities bestuderen vanuit diverse religiewetenschappelijke, filosofische en sociaalwetenschappelijke disciplines wat betreft hun:

 • leer en overleveringen;
 • geleefde praktijken en sociale organisaties;
 • rituele en artistieke expressies.

Deze combinatie van diverse interne en externe benaderingen stelt je in staat om kennis en inzichten uit beide benaderingen te integreren, te vergelijken en te beoordelen. Hiermee besteden we bijzondere aandacht aan de pluriformiteit van perspectieven en methodische benaderingen (literair, historisch, hermeneutisch en empirisch), die ook in de onderzoeksprogramma's terugkomen.

De bacheloropleiding Religiewetenschappen kent de volgende doelen:

 1. Je verwerft kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van de wetenschappelijke, interdisciplinaire bestudering van religies en (niet-religieuze) levensbeschouwingen. De combinatie van diverse interne en externe perspectieven maakt vergelijkend onderzoek en kritische oordeelsvorming mogelijk.
 2. Je ontwikkelt een academische houding, leert om je kritische oordelen te vormen en doet communicatieve vaardigheden en leervaardigheden op.
 3. Je bereidt je (in beperkte mate) voor op een loopbaan, maar vooral op een verdere studieloopbaan en verwerft toegang tot de masteropleidingen Theologie en Religiewetenschappen.

Profiel

In de specialisatie Religiestudies van de bacheloropleiding Religiewetenschappen bestudeer je de wereldreligies en moderne spirituele en/of levensbeschouwelijke bewegingen, zowel in relatie tot elkaar als tot de moderne westerse samenleving.
In de specialisatie Islamstudies besteden we bijzondere aandacht aan de bestudering van de islam in de context van de cultuur en politieke verhoudingen in Europa en het Midden-Oosten.

Religie is een invloedrijke factor in de vorming van culturen en beschavingen. Zij is de inspiratiebron voor kunst, literatuur en muziek, draagt bij aan moreel bewustzijn en vormt een belangrijk thema in de politiek. Begrip van religie is daarom van wezenlijk belang voor vele terreinen van onze menselijke ervaring. Omdat het wetenschappelijke en maatschappelijke debat over religieuze vraagstukken tegenwoordig vanuit meerdere perspectieven wordt gevoerd, kiezen we bewust voor een pluriformiteit van wetenschappelijke perspectieven en methodische benaderingen.

In het kort kenmerkt Religiewetenschappen in Nijmegen zich door drie inhoudelijke uitgangspunten:

1. Je verwerft kennis van en inzicht in de Abrahamitische religies (jodendom, christendom en islam), de Aziatische religies en de nieuwe religieuze bewegingen.

2. Je leert om kennis en inzichten te integreren, te vergelijken en te beoordelen.

3. Je focust op de pluriformiteit van wetenschappelijke perspectieven en methodische benaderingen.

Eindtermen van de opleiding

De doelen van de bacheloropleiding Religiewetenschappen zijn vertaald in eindtermen. De opleiding kent voor beide afstudeerrichtingen naast gelijke eindtermen enkele specifieke eindtermen per afstudeerrichting.

Na een succesvolle afronding van de studie beschik je over een academische houding, die de volgende aspecten bevat:

1. Kennis en Inzicht

 • Je hebt kennis van en inzicht in het ontstaan, de geschiedenis, de ontwikkeling en de actuele situatie van de Abrahamitische religies met betrekking tot hun narratieve, doctrinaire, ethische, rituele, organisatorische, experiëntiële en materiële dimensies en de daarmee verbonden wetenschappelijke debatten.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de actuele situatie van de verhoudingen en de interacties tussen de Abrahamitische religies onderling tegen de achtergrond van globalisering, modernisering en de reactie hierop.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de geschiedenis en de actuele situatie van en de beeldvorming over de Abrahamitische religies, gericht op thematische zwaartepunten.

Voor de specialisatie Religiestudies bovendien:

 • Je hebt kennis van inzicht in het ontstaan, de geschiedenis, de ontwikkeling en de actuele situatie van de Aziatische religies, enkele levensbeschouwelijke tradities en nieuwe religieuze bewegingen met betrekking tot hun narratieve, doctrinaire, ethische, rituele, organisatorische, experiëntiële en materiële dimensies en de daarmee verbonden wetenschappelijke debatten.
 • Je hebt kennis van en inzicht in enkele algemene (functionele en substantiële) theorieën over religie vanuit filosofie, religiewetenschappen, theologie, antropologie, sociologie en psychologie.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de actuele situatie van de verhoudingen en de interacties tussen de Abrahamitische en Aziatische religies.
 • Je hebt kennis van inzicht in de onderzoeksmethoden en -technieken (literair, historisch, hermeneutisch en empirisch) van de wetenschappelijke studie van religie in comparatief perspectief.

Voor de specialisatie Islamstudies bovendien:

 • Je hebt kennis van en inzicht in enkele algemene (functionele en substantiële) theorieën over religie vanuit filosofie, religiewetenschappen, antropologie, sociologie en politicologie.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de Arabische taal.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de cultuur en politieke vraagstukken van de islam en andere Abrahamitische religies.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de onderzoeksmethoden en -technieken (literair-historisch, empirisch) van de wetenschappelijke studie van cultuur en politieke vraagstukken met betrekking tot de islam.

2. Toepassen van kennis en inzicht

 • Je kunt in nieuwe probleemsituaties je kennis van en inzicht in de religieuze tradities en hun interacties toepassen.
 • Je kunt daartoe, mede met het oog op gestelde eisen op de arbeidsmarkt wetenschappelijk verantwoord, enkele onderzoeksmethoden en -technieken adequaat beschrijven, analyseren en uitvoeren.

3. Oordeelsvorming

 • Je kunt je een oordeel vormen aangaande (enkele specifieke) opvattingen, religieuze praktijken en maatschappelijke consequenties van religieuze tradities.
 • Je kunt daartoe relevante informatie verzamelen, interpreteren en evalueren tegen de achtergrond van interne en externe criteria.

4. Communicatie

 • Je kunt mondeling en schriftelijk rapporteren en communiceren over religieuze kwesties, problemen en oplossingen daarvoor.
 • Je kunt daarbij zowel een gespecialiseerd als een niet-gespecialiseerd publiek aanspreken.

5. Leervaardigheid m.b.t. het genereren van kennis en inzicht

 • Je beschikt over leervaardigheden om relatief zelfstandig informatie aangaande religieuze tradities te reproduceren, te begrijpen, te interpreteren, te analyseren en te evalueren.
 • Je kunt relatief zelfstandig nieuwe kennis genereren en informatie aangaande religieuze tradities vergaren.

Voorbereiding op een masteropleiding

Meer informatie over de voorbereiding op een masteropleiding.