Zoek in de site...

Toelating, doelstelling & vervolgopleidingen

> Toelatingseisen en instroomregelingen
> Doelstelling
> Profiel
> Eindtermen van de opleiding
> Voorbereiding op een masteropleiding

Toelatingseisen en instroomregelingen

Meer informatie over de toelatingseisen en instroom vanuit een vwo-, hbo- of andere wo-opleiding of via colloquium doctum vind je op de informatiepagina over de bachelor Theologie, of neem contact op met een van de studievoorlichters: Lisa Hilderink en Maaike Petrusma (theologie@ru.nl).

Doelstelling

In de bachelor Theologie ontwikkel je kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes op het gebied van de wetenschappelijke bestudering van de (joods-)christelijke traditie in haar historische en actuele contexten. Daarbij staat de wisselwerking tussen de christelijke traditie en haar diverse maatschappelijke, culturele en religieuze contexten centraal. Je verwerft kennis van en inzicht in:

 • de historische ontwikkeling van de (joods-)christelijke traditie;
 • de bronteksten;
 • de dogmatische, niet-leerstellige en wetenschappelijk gearticuleerde geloofsuitingen;
 • de religieuze geloofspraktijken.

De opleiding brengt opvattingen en praktijken van individuele gelovigen in verband met de (joods-)christelijke traditie en de wereldwijde christelijke gemeenschap. De doelen van de bacheloropleiding Theologie zijn vertaald in eindtermen.

Profiel

In de bachelor Theologie belichten we de (joods-)christelijke traditie vanuit historisch en actueel oogpunt, te midden van andere godsdiensten en culturen. Als theoloog bestudeer en reflecteer je op wat mensen bezielt en inspireert: hun geloof, verdriet en zoektocht naar verlossing of verzoening. In de studie brengen we opvattingen en praktijken van individuele gelovigen in verband met de (joods-)christelijke traditie en de wereldwijde christelijke gemeenschap. Deze inhoudelijke uitgangspunten zijn vertaald in de doelen van de bacheloropleiding Theologie.

Eindtermen van de opleiding

Na een succesvolle afronding van de studie beschik je over een academische houding, die de volgende aspecten kent:

1. Kennis en inzicht

 • Je hebt kennis van en inzicht in de bronnen, geschiedenis en actuele situatie van de christelijke traditie.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de maatschappelijke, culturele en religieuze contexten van de christelijke traditie en hun wisselwerkingen.
 • Je hebt een elementaire taalvaardigheid Grieks en Hebreeuws.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de onderzoeksmethoden en -technieken van onderscheiden wetenschappelijke disciplines binnen de theologie (literaire, historische, hermeneutische en empirische methoden);
 • Je hebt kennis van en inzicht in de voor de theologie belangrijkste aandachtsgebieden uit de filosofie, godsdienstwetenschap, geesteswetenschappen en sociale wetenschappen.

2. Toepassen van kennis en inzicht

 • Je kunt in de behandeling van theologische kwesties je kennis en inzicht toepassen.
 • Je kunt, mede met het oog op gestelde eisen op de arbeidsmarkt, op wetenschappelijk verantwoorde wijze theologische kwesties behandelen in een essay of presentatie.

3. Oordeelsvorming

 • Je kunt je een oordeel vormen over maatschappelijke, kerkelijke en theologische vragen en ontwikkelingen op grond van beredeneerde overwegingen en argumenten die gebaseerd zijn op de onder 1a-1d genoemde kennis en inzichten.

4. Communicatie

 • Je kunt mondeling en schriftelijk rapporteren en communiceren over theologische thema's, problemen en oplossingen daarvoor.
 • Je kunt daarbij zowel een gespecialiseerd als een niet-gespecialiseerd publiek aanspreken.

5. Leervaardigheid m.b.t. het genereren van kennis en inzicht

 • Je beschikt over leervaardigheden die je in staat stellen om relatief zelfstandig informatie over de christelijke traditie en theologische reflecties te reproduceren, begrijpen, interpreteren, analyseren en evalueren.
 • Je kunt relatief zelfstandig nieuwe kennis genereren en informatie aangaande theologische kwesties vergaren.

Voorbereiding op een masteropleiding

Meer informatie over je voorbereiding op een masteropleiding.