Zoek in de site...

Toelating, doelstelling en vervolgopleidingen

> Toelatingseisen en instroomregelingen

> Doelstelling

> Opbouw

> Eindtermen van de opleiding

> Voorbereiding op een masteropleiding

Toelatingseisen en instroomregelingen

Als je in het bezit bent van een wo-propedeusediploma of hbo-diploma kun je kiezen voor een verkort bachelorprogramma van 120 EC, dat voor 90 EC uit majorcursussen en voor 30 EC uit minorcursussen bestaat. Als je Filosofie als tweede studie doet, kun je de minorruimte bij Filosofie vullen met cursussen van je eigen opleiding.

De examencommissie stelt het uiteindelijke instroomprogramma vast. Hiertoe dien je een verzoek om toelating (met een kort dossier over de opleidingen die je elders gevolgd hebt (cursusbeschrijvingen en behaalde resultaten) in bij de examencommissie.

Meer informatie vind je op de informatiepagina over de verkorte bachelor Filosofie. Voor nadere inlichtingen en overleg kun je contact opnemen met Stefan Schevelier, studievoorlichter Filosofie (filosofie@ru.nl).

Doelstelling

Wanneer je al een ander wo-propedeusediploma op zak hebt kun je via een verkort traject een bachelor Filosofie halen. De verkorte bachelor wordt relatief vaak naast of na een andere opleiding gevolgd. Filosofie als tweede studie is een ideale aanvulling op vakgebieden als: recht, psychologie, geneeskunde, politiek en economie, omdat je dan niet alleen verstand hebt van een bepaald vakgebied, maar ook in staat bent om gangbare opvattingen en vanzelfsprekendheden in dat vakgebied kritisch te beoordelen. Filosofen nemen immers niets voor zoete koek aan. Om de combinatie met een andere studie te vergemakkelijken zijn alle colleges van het eerste studiejaar geroosterd op dinsdag en woensdag. Het tweede studiejaar bestaat geheel uit keuzevakken en heeft daarom geen vast rooster. In combinatie met een andere studie duurt de verkorte bacheloropleiding anderhalf jaar. Je kunt er ook voor kiezen de opleiding over een langere periode te spreiden.

Opbouw

De verkorte bacheloropleiding Filosofie bestaat uit twee jaar van elk 60 EC. Je stroomt op B2-niveau in, in het eerste (post-propedeutische) jaar van de bacheloropleiding en volgt een speciaal aanbod van verplichte systematisch-filosofische en historisch-filosofische onderdelen op zowel inleidend als verdiepend niveau. Daarna sluit je aan bij het aanbod van het derde jaar van de reguliere bacheloropleiding.

Met het tweede (post-propedeutische) jaar sluit je de opleiding af. Het bestaat uit de volgende onderdelen die van gevorderd niveau zijn:

 • Filosofische cursussen (20 EC)
 • Bachelorwerkstuk (10 EC)
 • Minorruimte (filosofisch en/of niet-filosofisch) (30 EC)

Je hebt een aantal keuzemogelijkheden wat betreft de samenstelling van de filosofische cursussen en minorruimte. Hierdoor kun je bepaalde accenten in je opleiding aanbrengen, eventueel ter voorbereiding op de masteropleiding. Met het bachelorwerkstuk sluit je de verkorte bacheloropleiding af.

Eindtermen van de opleiding

De doelen van de bacheloropleiding zijn vertaald in eindtermen. Na een succesvolle afronding van de studie beschik je over een academische houding, die de volgende aspecten kent:

1. Kennis en inzicht

 • Je hebt een brede kennis van en inzicht in de belangrijkste systematische disciplines van de filosofie, in het bijzonder:
  • kennis van en inzicht in de grondbegrippen en kernproblemen van die disciplines;
  • kennis van en inzicht in een aantal belangrijke teksten binnen die disciplines;
  • kennis van en inzicht in actuele benaderingswijzen en discussies in die disciplines;
  • kennis van en inzicht in de samenhang tussen de filosofische disciplines.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de geschiedenis van de filosofie, in het bijzonder:
  • kennis van en inzicht in de grote lijnen van die geschiedenis: de belangrijkste periodes, stromingen en auteurs, alsmede een aantal belangrijke teksten;
  • kennis van en inzicht in de voor het begrip van de filosofische ontwikkeling relevante aspecten van de historische context;
  • kennis van en inzicht in de aard van bronteksten op het gebied van de filosofie.
 • Je hebt, afhankelijk van de keuze van minoren, elementaire kennis van een of meerdere niet-filosofische vakgebieden.
 • Je hebt enige kennis van het werkveld van afgestudeerde filosofen.

2. Toepassing van kennis en inzicht

 • Je kunt de verschillende stappen in een filosofisch onderzoek uitvoeren, in het bijzonder:
  • een filosofisch relevant probleem formuleren;
  • een probleemstelling omzetten in een onderzoeksvraag;
  • relevante literatuur (primair en secundair) verzamelen en beoordelen op kwaliteit in het licht van de gegeven vraagstelling;
  • gebruikte teksten zorgvuldig interpreteren en kritisch analyseren in de context van het filosofische probleem;
  • conclusies trekken uit het verrichte onderzoek en deze relateren aan de probleemstelling.
 • Je kunt volgens gangbare academische normen omgaan met zowel filosofische als niet-filosofische teksten, in het bijzonder bij het verwerken van dit materiaal in noten en in een literatuurlijst.
 • Je kunt een actueel maatschappelijk probleem analyseren vanuit een filosofisch perspectief.

3. Oordeelsvorming

 • Je kunt je een oordeel vormen aangaande auteurs en filosofische problemen, in het bijzonder:
  • een bestudeerde tekst of een vraagstuk plaatsen in de relevante context;
  • de argumentatieve structuur van filosofische teksten en vraagstukken ontleden en beoordelen op hun formele correctheid;
  • filosofische teksten en vraagstukken naar hun inhoud en strekking kritisch beoordelen.
 • Je kunt een standpunt innemen en mondeling verdedigen in een wijsgerig debat.

4. Communicatie

Je kunt de resultaten van eigen onderzoek zowel mondeling als schriftelijk rapporteren en communiceren aan zowel een filosofisch als een niet-filosofisch geschoold publiek.

5. Leervaardigheid

Je beschikt over leervaardigheden die je in staat stellen tot het nieuw opzetten, uitvoeren en presenteren van eigen filosofisch onderzoek.

Voorbereiding op een masteropleiding

Meer informatie over voorbereiding op een masteropleiding.