Zoek in de site...

Toelating, doelstelling en vervolgopleidingen

> Toelatingseisen
> Doelen van de opleiding
> Eindtermen van de opleiding
> Voorbereiding op een masteropleiding

Toelatingseisen

Als je in het bezit bent van een wo-propedeusediploma of hbo-diploma kun je kiezen voor een verkort bachelorprogramma van 120 EC, dat voor 90 EC uit majorcursussen en voor 30 EC uit minorcursussen bestaat. Als je Religiewetenschappen als tweede studie doet, kun je de minorruimte bij Religiewetenschappen vullen met cursussen van je eigen opleiding.

De examencommissie stelt het uiteindelijke instroomprogramma vast. Hiertoe dien je een verzoek om toelating (met een kort dossier over de opleidingen die je elders gevolgd hebt (cursusbeschrijvingen en behaalde resultaten) in bij de examencommissie.

Meer informatie vind je op de informatiepagina over de verkorte bachelor Religiewetenschappen. Voor nadere inlichtingen en overleg kun je contact opnemen met een van de studievoorlichters: Lisa Hilderink of Maaike Petrusma (religiewts@ru.nl).

Doelen van de opleiding

In de verkorte bachelor Religiewetenschappen (120 EC) verwerf je wetenschappelijke kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van religies en (niet-religieuze) levensbeschouwingen, en leer je om deze kritisch te bestuderen.

In de specialisatie Religiestudies leggen we de nadruk op de studie van de wereldreligies in hun huidige maatschappelijke en culturele omgeving. Hierbij is met name de context van pluraliteit, globalisering en modernisering, en de reacties hierop, van belang.

In de specialisatie Islamstudies bestudeer je met name de Abrahamitische religies, in het bijzonder de islam in Europa en het Midden-Oosten. In deze specialisatie is de Arabische taalverwerving een verplicht onderdeel, terwijl je in de specialisatie Religiestudies voor taalverwerving van het Arabisch, Hebreeuws, Grieks, Koptisch, Hindi en Sanskriet als extracurriculair onderwijs kunt kiezen.

Bij de bestudering van religies en levensbeschouwelijke tradities combineren we 'interne' en 'externe' benaderingen. Dat houdt in dat we binnen 'interne' benaderingen religies bestuderen vanuit:

 • hun reflexieve zelfarticulaties in bronteksten;
 • geloofsopvattingen (inclusief waarheidsaanspraken);
 • religieuze belevingen en praktijken en de maatschappelijke en culturele uitingen daarvan.

De 'externe' benadering houdt in dat we religieuze tradities bestuderen vanuit diverse religiewetenschappelijke, filosofische en sociaalwetenschappelijke disciplines wat betreft hun:

 • leer en overleveringen;
 • geleefde praktijken en sociale organisaties;
 • rituele en artistieke expressies.

Deze combinatie van diverse interne en externe benaderingen stelt je in staat om kennis en inzichten uit beide benaderingen te integreren, te vergelijken en te beoordelen. Hiermee besteden we bijzondere aandacht aan de pluriformiteit van perspectieven en methodische benaderingen (literair, historisch, hermeneutisch en empirisch), die ook in de onderzoeksprogramma's terugkomen.

De verkorte bacheloropleiding Religiewetenschappen kent de volgende doelen:

 1. Je verwerft kennis, inzicht, vaardigheden en een kritische houding op het gebied van de wetenschappelijke, interdisciplinaire bestudering van religies en (niet-religieuze) levensbeschouwingen. De combinatie van diverse interne en externe perspectieven maken vergelijkend onderzoek en kritische oordeelsvorming mogelijk.
 2. Je ontwikkelt een academische houding, leert om je kritische oordelen te vormen en doet communicatieve vaardigheden en leervaardigheden op.
 3. Je bereidt je (in beperkte mate) voor op een loopbaan, maar vooral op een verdere studieloopbaan en verwerft toegang tot de masteropleidingen Theologie en Religiewetenschappen.

Eindtermen van de opleiding

De doelen van de verkorte bacheloropleiding Religiewetenschappen zijn vertaald in eindtermen. De opleiding kent voor beide afstudeerrichtingen naast gelijke eindtermen enkele specifieke eindtermen per afstudeerrichting.

Na een succesvolle afronding van de studie beschik je over een academische houding, die de volgende aspecten bevat:

1. Kennis en Inzicht

 • Je hebt kennis van en inzicht in het ontstaan, de geschiedenis, de ontwikkeling en de actuele situatie van de Abrahamitische religies met betrekking tot hun narratieve, doctrinaire, ethische, rituele, organisatorische, experiëntiële en materiële dimensies en de daarmee verbonden wetenschappelijke debatten.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de actuele situatie van de verhoudingen en de interacties tussen de Abrahamitische religies onderling tegen de achtergrond van globalisering, modernisering en de reactie hierop.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de geschiedenis en de actuele situatie van en de beeldvorming over de Abrahamitische religies, gericht op thematische zwaartepunten.

Voor de specialisatie Religiestudies bovendien:

 • Je hebt kennis van inzicht in het ontstaan, de geschiedenis, de ontwikkeling en de actuele situatie van de Aziatische religies, enkele levensbeschouwelijke tradities en nieuwe religieuze bewegingen met betrekking tot hun narratieve, doctrinaire, ethische, rituele, organisatorische, experiëntiële en materiële dimensies en de daarmee verbonden wetenschappelijke debatten.
 • Je hebt kennis van en inzicht in enkele algemene (functionele en substantiële) theorieën over religie vanuit filosofie, religiewetenschappen, theologie, antropologie, sociologie en psychologie.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de actuele situatie van de verhoudingen en de interacties tussen de Abrahamitische en Aziatische religies.
 • Je hebt kennis van inzicht in de onderzoeksmethoden en -technieken (literair, historisch, hermeneutisch en empirisch) van de wetenschappelijke studie van religie in comparatief perspectief.

Voor de specialisatie Islamstudies bovendien:

 • Je hebt kennis van en inzicht in enkele algemene (functionele en substantiële) theorieën over religie vanuit filosofie, religiewetenschappen, antropologie, sociologie en politicologie.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de Arabische taal.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de cultuur en politieke vraagstukken van de islam en andere Abrahamitische religies.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de onderzoeksmethoden en -technieken (literair-historisch, empirisch) van de wetenschappelijke studie van cultuur en politieke vraagstukken met betrekking tot de islam.

2. Toepassen van kennis en inzicht

 • Je kunt in nieuwe probleemsituaties je kennis van en inzicht in de religieuze tradities en hun interacties toepassen.
 • Je kunt daartoe, mede met het oog op gestelde eisen op de arbeidsmarkt wetenschappelijk verantwoord, enkele onderzoeksmethoden en -technieken adequaat beschrijven, analyseren en uitvoeren.

3. Oordeelsvorming

 • Je kunt je een oordeel vormen aangaande (enkele specifieke) opvattingen, religieuze praktijken en maatschappelijke consequenties van religieuze tradities.
 • Je kunt daartoe relevante informatie verzamelen, interpreteren en evalueren tegen de achtergrond van interne en externe criteria.

4. Communicatie

 • Je kunt mondeling en schriftelijk rapporteren en communiceren over religieuze kwesties, problemen en oplossingen daarvoor.
 • Je kunt daarbij zowel een gespecialiseerd als een niet-gespecialiseerd publiek aanspreken.

5. Leervaardigheid m.b.t. het genereren van kennis en inzicht

 • Je beschikt over leervaardigheden om relatief zelfstandig informatie aangaande religieuze tradities te reproduceren, te begrijpen, te interpreteren, te analyseren en te evalueren.
 • Je kunt relatief zelfstandig nieuwe kennis genereren en informatie aangaande religieuze tradities vergaren.

Voorbereiding op een masteropleiding

Meer informatie over de voorbereiding op een masteropleiding.