Zoek in de site...

Masterprogramma op hoofdlijnen

> Indeling van de opleiding
> Masterspecialisaties
> Radboud Honours Academy

Indeling van de opleiding

De tweejarige masteropleiding Filosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied (120 EC) kent acht mogelijke afstudeerspecialisaties en is bedoeld voor studenten met een niet-filosofische vooropleiding (nl. ten minste een universitaire bacheloropleiding). In dit masterprogramma leer je vanuit filosofisch perspectief te reflecteren op het vakgebied van je bachelorstudie.

Het eerste jaar van de opleiding is inleidend en verdiepend op het terrein van de filosofie in het algemeen en op het terrein van de geschiedenis van de filosofie en de wetenschapsfilosofie (in relatie tot de vakwetenschappen) in het bijzonder. Je rond dit jaar af met een kleine scriptie (12 EC). Het eerste jaar omvat 60 EC en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Logica (6 EC)
 • Wijsgerige ethiek (6 EC)
 • Cognitiefilosofie (6 EC)
 • Wijsgerige antropologie (6 EC)
 • Sociale en politieke wijsbegeerte (6 EC)
 • Metafysica (6 EC)
 • Geschiedenis van de filosofie in relatie tot de geschiedenis van de wetenschappen (6 EC)
 • Wetenschapsfilosofie in relatie tot de vakwetenschappen (6 EC)
 • Kleine scriptie (12 EC)

De opbouw van het eerste jaar is nader toegelicht in het programma jaar 1.

De cursussen Logica, Wijsgerige ethiek, Cognitiefilosofie, Wijsgerige antropologie, Sociale en politieke wijsbegeerte en Metafysica zijn opgebouwd uit twee componenten: een algemene component (5 EC), waarin je kennismaakt met de betreffende discipline, en een toegepaste component (1 EC), waarin je de koppeling legt tussen de betreffende filosofische discipline en een niet-filosofische vakwetenschap. Voor de algemene component sluit je aan bij cursussen uit de verkorte bacheloropleiding Filosofie. In de toegepaste component van de cursus voer je zelfstandig, maar onder begeleiding van de docent, een opdracht uit die je in staat stelt op basis van de filosofische discipline te reflecteren op de niet-filosofische vakwetenschap. In de scriptiewerkplaats besteden we aandacht aan de toegepaste component en de kleine scriptie.

Het tweede jaar is specialistischer van aard, waarbij de filosofische reflectie op je eigen wetenschapsgebied centraal staat. In dit jaar heb je de mogelijkheid om een stage te volgen. De opleiding rond je af met een grote scriptie (20 EC). Het tweede jaar omvat 60 EC en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Cursussen uit het cursusaanbod Master Filosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied (16 EC), waarbij je kunt kiezen voor het masterseminar Toegepaste ethiek (10 EC).
 • Twee masterseminars Filosofie (20 EC)
 • Practicum beroepsoriëntatie (4 EC)
 • Scriptie (20 EC)

De opbouw van het eerste jaar is nader toegelicht in het programma jaar 2.

Masterspecialisaties

Er zijn acht masterspecialisaties:

 • Filosofie van de gedragswetenschappen
 • Filosofie van de rechtswetenschap
 • Filosofie van de natuur- en levenswetenschappen
 • Filosofie van de politicologie
 • Filosofie van de godsdienstwetenschappen
 • Filosofie van de bedrijfswetenschappen
 • Filosofie van de geschiedenis
 • Filosofie van de cultuurwetenschappen

De masterseminars (die per faculteit van omvang wisselen) op het terrein van de afstudeerspecialisatie volg je bij de hoogleraar van je afstudeerspecialisatie.

Meer informatie over de specialisaties lees je in de beschrijving van de Master Filosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied.
Meer informatie over de filosofieafdelingen aan andere faculteiten.

Radboud Honours Academy

Meer informatie over de Radboud Honours Academy.