Zoek in de site...

Toelating, doelstellingen en loopbaanmogelijkheden

Toelatingseisen en instroomregelingen

Meer informatie over de toelatingseisen en instroom vind je op de informatiepagina over de Master Filosofie 120 EC (ook wel: Master Wijsbegeerte van een Bepaald Wetenschapsgebied).

Neem voor nadere inlichtingen en overleg contact op met Stefan Schevelier, studievoorlichter Filosofie (filosofie@ru.nl).

Doelstellingen en eindtermen

Doelstelling

De masteropleiding Filosofie (120 EC) leidt je op tot een specialist op het terrein van de Wijsbegeerte van een Bepaald Wetenschapsgebied en biedt een academische vorming die op nauw contact met lopend onderzoek steunt. Na afronding van deze master:

 • Ben je in staat om je specialisme in verband te brengen met de filosofie als geheel, met het betreffende wetenschapsgebied en met de hedendaagse cultuur (in de brede zin van het woord).
 • Ben je in staat om zelfstandig een wijsgerig probleem binnen het betreffende wetenschapsgebied te onderzoeken en de resultaten van dat onderzoek mondeling en schriftelijk te presenteren.

Eindtermen

Je beschikt na afronding van de masteropleiding over:

1. Kennis van de centrale disciplines van de wijsbegeerte en van de geschiedenis van de wijsbegeerte en hun relatie tot niet-wijsgerig vakwetenschappen, in het bijzonder:

 • kennis van de kernproblemen en grondbegrippen van zes centrale wijsgerige vakgebieden en hun relatie tot niet-wijsgerige vakwetenschappen;
 • kennis van de geschiedenis van de wijsbegeerte in relatie tot de geschiedenis van de niet-wijsgerige vakwetenschappen;
 • kennis van de wetenschapsfilosofie in relatie tot de niet-wijsgerige vakwetenschappen.

2. Grondige kennis van minstens twee wijsgerige vakgebieden of van een bijzonder domein van de geschiedenis van de wijsbegeerte, in het bijzonder:

 • kennis van de kernproblemen en grondbegrippen van de wijsgerige vakgebieden;
 • kennis van klassieke en/of hedendaagse teksten binnen de wijsgerige vakgebieden.

3. Gespecialiseerde kennis van de wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied, in het bijzonder:

 • gespecialiseerde kennis van de kernproblemen en grondbegrippen van de wijsbegeerte van het betreffende wetenschapsgebied van tenminste één auteur of één wijsgerig probleem;
 • gespecialiseerde kennis van de bij de auteur of probleem horende primaire teksten en gedegen kennis van de relevante secundaire literatuur op het betreffende gebied;
 • inzicht in de samenhang van het specialisme met de wijsbegeerte, met het betreffende wetenschapsgebied en met de hedendaagse cultuur (in de brede zin van het woord).

4. De vaardigheid om volgens de gangbare academische normen zorgvuldig en analytisch om te gaan met zowel wijsgerige als niet-wijsgerige teksten en problemen. Je kunt in het bijzonder:

 • omgaan met het bronnenmateriaal op het gebied van de wijsbegeerte en het verwerken daarvan in noten en literatuurlijst overeenkomstig de gangbare academische eisen;
 • een wijsgerige tekst, uit heden of verleden, voor zover relevant en zo veel mogelijk in de oorspronkelijke taal lezen en in een eigen tekst verwerken;
 • een wijsgerige tekst interpreteren en kritisch beoordelen;
 • de argumentatieve structuur van zowel wijsgerige als niet-wijsgerige teksten en vraagstukken ontleden en beoordelen op formele correctheid;
 • een bestudeerde tekst of een vraagstuk plaatsen in de relevante historische context;
 • een bestudeerde tekst of een vraagstuk naar zijn inhoud en strekking beoordelen in het licht van de hedendaagse cultuur (in de brede zin van het woord).

5. De vaardigheid de verschillende stappen in een wijsgerig onderzoek te verrichten en de resultaten van dit onderzoek mondeling en schriftelijk te presenteren. Je kunt in het bijzonder:

 • een wijsgerig relevant probleem formuleren;
 • een probleemstelling omzetten in een onderzoeksvraag en de opzet van een uitgebreid werkstuk;
 • relevante literatuur verzamelen en verwerken in het licht van de probleemstelling en onderzoeksvragen; conclusies trekken uit het onderzoek en deze relateren aan de probleemstelling en onderzoeksvragen;
 • een eigen positie innemen ten aanzien van een auteur, een tekst of een vraagstuk en deze met argumenten onderbouwen;
 • de resultaten van eigen onderzoek mondeling presenteren aan een specialistisch en een niet-specialistisch publiek;
 • actief, zowel mondeling als schriftelijk, participeren in besprekingen van een onderzoeksgroep;
 • zelfstandig een wijsgerig onderzoek verrichten en de resultaten van dit onderzoek schriftelijk presenteren overeenkomstig de gangbare academische eisen;
 • je kennis en vaardigheden aanwenden bij het uitoefenen van maatschappelijke functies die een academische vorming vragen.

Loopbaanoriëntatie

Bij de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen bieden we je naast een goede opleiding ook een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt, zowel binnen als buiten het curriculum. Omdat we het belangrijk vinden dat je na je studie op een plek terecht komt die bij je past, begeleiden we je tijdens je studie bij de oriëntatie op je toekomstige loopbaan en bij het nemen van concrete stappen op de arbeidsmarkt.

Tijdens de masteropleiding Filosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied heb je de mogelijkheid om een stage te doen, wat een goede manier is om je te oriënteren op het werkveld. Tijdens je masteropleiding kun je een individueel advies krijgen over wat je na je opleiding zou kunnen doen. Daarnaast krijg je aan het eind van je opleiding een uitnodiging voor een afsluitend gesprek, waarbij de vraag of je uitzicht hebt op een baan van groot belang is. Tot een jaar na je afstuderen kun je nog gebruik maken van de FTR Career Service.

De Career Service officer is drs. Ignace de Haes. Op de webpagina www.ru.nl/ftr/careerservice vind je alle informatie over loopbaanbegeleiding, workshops, vacatures en andere zaken rondom loopbaanbegeleiding. Via deze site kun je ook een afspraak maken met de FTR Career Service, of neem contact op per e-mail: I.deHaes@ftr.ru.nl.