Zoek in de site...

Eisen en beoordeling

Scriptie-eisen

De scriptie-eisen zijn verdeeld in (formele) vereisten en (beoordelings)criteria.
Dit onderscheid speelt een rol in de beoordelingsprocedure (zie de volgende paragraaf). In de vereisten is bepaald waaraan je scriptie tenminste moet voldoen voordat deze in aanmerking komt voor (verdere) inhoudelijke beoordeling. Voldoet je scriptie naar het oordeel van de vaste examinator niet aan (één van) de vereisten, dan moet je deze eerst op dat punt aanpassen.  

De criteria zijn bepalend voor de inhoudelijke beoordeling en het uiteindelijke cijfer van je scriptie. In tegenstelling tot de vereisten, zijn de criteria van dien aard dat de scriptie er in meerdere of mindere mate aan kan voldoen. Om het examen te kunnen aanvragen, moet je scriptie:

  • wat betreft de criteria door de begeleider en tweede examinator tenminste als 'voldoende' beoordeeld worden;
  • naar het oordeel van de vaste examinator aan de vereisten voldoen.

De vereisten en criteria vind je in de procedure masterscriptie.

Beoordeling

Voor de beoordeling van de masterscriptie wijst de examencommissie een zogenaamde Commissie van Examinatoren aan. Een verzoek tot aanwijzing van deze commissie gebeurt uiterlijk 1 maand voor de beoogde inleverdatum van de scriptie door de scriptiebegeleider.

Meer informatie over de masterscriptie vind je in de procedure voor de aanmelding en verdediging van de masterscriptie.

De scriptiebeoordeling is geregeld in artikel 10A van de Regels & richtlijnen.