Zoek in de site...

Toelating, doelstellingen en loopbaanmogelijkheden

> Toelatingseisen en instroomregelingen

> Doelstelling van de opleiding

> Eindtermen van de opleiding

> Loopbaanoriëntatie

Toelatingseisen en instroomregelingen

Je bent direct toelaatbaar tot de master Filosofie met een bachelor Filosofie of een verwante bachelor. Ook word je toegelaten als je de pre-master Filosofie met goed gevolg hebt afgerond. De voorwaarden waaraan je moet voldoen staan uitvoerig beschreven in de Onderwijs- en examenregeling (OER) van de master Filosofie en op de informatiepagina over de master Filosofie.

Je kunt al deelnemen aan het onderwijs van de masteropleiding wanneer je nog maximaal 20 EC van de bacheloropleiding moet halen maar het bachelorwerkstuk al wel hebt afgerond. Voorwaarde hierbij is dat je de ontbrekende studiepunten haalt in het semester waarin je met het masteronderwijs begint. Toestemming voor het al volgen van masteronderwijs vraag je aan bij de examencommissie via het formulier 'Voorwaardelijk volgen masteronderwijs'.

Het is niet mogelijk om te beginnen aan de masterscriptie of om het examen van de masteropleiding af te leggen als je nog geen bacheloropleiding hebt afgerond. 

Neem voor meer informatie en overleg contact op met: Stefan Schevelier, studievoorlichter Filosofie (filosofie@ru.nl).

Doelstelling van de opleiding

De masteropleiding Filosofie biedt je een academische vorming die op nauw contact met lopend onderzoek steunt. Wanneer je de master met goed gevolg afrondt, ben je een deskundige op een specialistisch terrein van de filosofie en beschik je over de volgende kennis en vaardigheden:

 • Je kunt de kennis die je hebt opgedaan toegankelijk maken voor een publiek van specialisten en niet-specialisten.
 • Je kunt op zelfstandige wijze ideeën - gangbaar op het terrein van je specialisatie - ontwikkelen en toepassen in concrete gevallen.
 • Je kunt kennis vertalen in termen die toegankelijk zijn voor andere vakgebieden.
 • Je kunt zelfsturend en zelfstandig je kennis, inzicht en vaardigheden inzetten in een beroepspraktijk.
 • Je beschikt zowel over diepgaande kennis op het terrein van je eigen specialisme als over gedegen kennis van kernproblemen binnen een andere filosofische specialisatie.
 • Je kunt je filosofische kennis in verband brengen met aspecten van de hedendaagse cultuur (in de brede zin van het woord), dat wil zeggen met een niet-filosofische context.
 • Je kunt zelfstandig een filosofische probleemstelling formuleren en onderzoeken en de resultaten van dat onderzoek mondeling en schriftelijk presenteren.

Eindtermen van de opleiding

Je beschikt na afronding van de masteropleiding over:

1. Kennis en inzicht

 • Je hebt grondige kennis van en inzicht in een wijsgerige specialisatie, en kent daartoe:
  • de kernproblemen en grondbegrippen die binnen de specialisatie aan de orde zijn;
  • de primaire teksten van de belangrijkste auteurs alsmede de relevante secundaire literatuur op het betreffende gebied.
 • Je hebt gedegen kennis van en inzicht in een ander wijsgerig specialisme, en kent daartoe:
  • tenminste één auteur of wijsgerig probleem binnen dat specialisme;
  • de bij de auteur of het probleem horende primaire en relevante secundaire literatuur.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de samenhang van je specialisme met enerzijds de wijsbegeerte in het algemeen en anderzijds de hedendaagse cultuur in de brede zin van het woord.

2. Toepassing van kennis en inzicht

 • Je kunt zelfstandig de verschillende stappen in een wijsgerig onderzoek uitvoeren, in het bijzonder:
  • een wijsgerig relevant probleem formuleren en omzetten in een onderzoeksvraag en een opzet voor de uitwerking daarvan;
  • relevante literatuur (primair en secundair) verzamelen in het licht van de probleemstelling en onderzoeksvraag;
  • een zorgvuldige interpretatie van gebruikte teksten geven en een kritische analyse van het wijsgerige probleem;
  • conclusies trekken uit het verrichte onderzoek en deze relateren aan de probleemstelling en onderzoeksvraag.
 • Je bezit de vaardigheid om volgens gangbare academische normen zorgvuldig om te gaan met zowel wijsgerige als niet-wijsgerige teksten, in het bijzonder hoe het materiaal in noten en in een literatuurlijst moet worden verwerkt.
 • Je bent in staat om de opgedane wijsgerige kennis in verschillende vormen te vertalen naar een breder publiek en om deze kennis toe te passen op een concrete casus uit de maatschappelijke praktijk.

3. Oordeelsvorming

 • Je kunt je zelfstandig een oordeel vormen aangaande auteurs en wijsgerige problemen op het terrein van zijn specialisme. Daartoe kun je:
  • een bestudeerde tekst of een vraagstuk plaatsen in de relevante context;
  • de argumentatieve structuur van wijsgerige teksten en vraagstukken ontleden en beoordelen op hun formele correctheid;
  • wijsgerige teksten en vraagstukken naar hun inhoud en strekking kritisch beoordelen.
 • Je bent in staat om een eigen positie in te nemen ten aanzien van een vraagstuk op het terrein van je specialisme.

4. Communicatie

 • Je kunt zowel mondeling als schriftelijk communiceren over zelfstandig uitgevoerd onderzoek, in het bijzonder kun je de resultaten van eigen onderzoek mondeling presenteren aan een specialistisch en een niet-specialistisch publiek, met gebruikmaking van de daarbij horende middelen.
 • Je bent in staat om, zowel mondeling als schriftelijk, te participeren in hedendaagse maatschappelijke debatten.

5. Leervaardigheid

 • Je beschikt over leervaardigheden die je in staat stellen tot het zelfstandig opzetten en uitvoeren van wijsgerig onderzoek.
 • Je beschikt over leervaardigheden om onderdelen van je specialisme toe te passen op of in verband te brengen met actuele filosofische kwesties of nieuwe probleemsituaties.

Loopbaanoriëntatie

Bij de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen bieden we je naast een goede opleiding ook een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt, zowel binnen als buiten het curriculum. Omdat we het belangrijk vinden dat je na je studie op een plek terecht komt die bij je past, begeleiden we je tijdens de studie bij je oriëntatie op je toekomstige loopbaan en bij het nemen van concrete stappen op de arbeidsmarkt.

In de masteropleiding Filosofie heb je de mogelijkheid om een stage te volgen, wat een goede manier is om je te oriënteren op het werkveld. Tijdens je masteropleiding kun je een individueel advies krijgen over wat je na je opleiding kunt doen. Daarnaast krijg je aan het eind van je opleiding een uitnodiging voor een afsluitend gesprek, waarbij de vraag of je uitzicht hebt op een baan van groot belang is. Tot een jaar na je afstuderen kun je nog gebruikmaken van de FTR Career Service.