Zoek in de site...

Toelating, doelstellingen en loopbaanmogelijkheden

> Toelatingseisen en instroomregeling
> Profiel
> Doelen van de opleiding
> Eindtermen van de opleiding
> Loopbaanoriëntatie

Toelatingseisen en instroomregeling

Je bent direct toelaatbaar tot de master Religiewetenschappen als je een bachelor Religiewetenschappen of een verwante bachelor hebt gehaald. Met een bachelor Theologie kun je direct instromen in de specialisaties: Religiestudies, Religie en Beleid en Geestelijke Verzorging. Ook wordt je toegelaten tot een van de masterspecialisaties als je de bijbehorende pre-master met goed gevolg hebt afgerond. De voorwaarden waaraan je moet voldoen staan uitvoerig beschreven in de Onderwijs- en examenregeling (OER) en op de informatiepagina van de master Religiewetenschappen. Voor meer informatie en overleg kun je contact opnemen met een van de studievoorlichters: Lisa Hilderink en Maaike Petrusma (religiewts@ru.nl).

Adviesgesprek specialisatie Geestelijke verzorging

Voorafgaand aan je toelating tot de master Religiewetenschappen, specialisatie Geestelijke Verzorging, voer je een adviesgesprek, omdat het belangrijk is dat je je goed kunt verplaatsen in (gelovige) mensen en hun verschillende overtuigingen. Neem zelf contact op met de studievoorlichter om een afspraak te maken voor het adviesgesprek.

Bachelor nog niet afgerond?

Je kunt al deelnemen aan het onderwijs van de masteropleiding wanneer je nog maximaal 20 EC van de bacheloropleiding moet halen maar het bachelorwerkstuk al wel hebt afgerond. Voorwaarde hierbij is dat je de ontbrekende studiepunten haalt in het semester waarin je met het masteronderwijs begint. Toestemming voor het al volgen van masteronderwijs vraag je aan bij de examencommissie via het formulier op de website. Het is niet mogelijk om te beginnen aan de masterscriptie of om het examen van de masteropleiding af te leggen als je nog geen bacheloropleiding hebt afgerond.

Profiel van de opleiding

De masteropleiding Religiewetenschappen sluit aan en bouwt voort op de bacheloropleiding Religiewetenschappen, waarin het bestuderen van de wereldreligies in het algemeen (specialisatie Religiestudies) en de islam in het bijzonder (specialisatie Islamstudies) centraal staat. In de bacheloropleiding werd je opgeleid tot een kritische religiewetenschapper die in staat is om wetenschappelijk en comparatief onderzoek te doen. In de masterspecialisaties focussen we ons nu op het combineren en integreren van wetenschappelijke en beroepsmatige kennis.

Met een masterdiploma Religiewetenschappen kwalificeer je je voor beroepen op het terrein van wetenschappelijk onderzoek naar godsdiensten in Europa en het Midden-Oosten, en voor beroepen in de zorg- en beleidssector. Als je een onderwijsbevoegdheid wilt halen om docent Godsdienst en levensbeschouwing te worden, kun je na afronding van je master de bijbehorende educatieve masteropleiding volgen aan de Radboud Docenten Academie.

Doelen van de opleiding

Het hoofddoel van de masteropleiding is om je op te leiden tot een zelfstandige en kritische religiewetenschapper binnen verschillende onderzoeksgebieden en beroepsoriëntaties. Dit hoofddoel is verder uitgewerkt in drie doelstellingen:

 1. Je verwerft gevorderde kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes, die van belang zijn voor de wetenschappelijke, interdisciplinaire bestudering van religies en levensbeschouwingen. Dit alles met name op basis van participatie aan actueel onderzoek binnen de faculteit FTR.
 2. Je ontwikkelt academische vaardigheden op gevorderd niveau.
 3. Je bereidt je voor op het zelfstandig uitoefenen van een beroep op academisch niveau in een maatschappelijke functie en/of het volgen van een vervolgopleiding tot bevoegd docent of onderzoeker.

Eindtermen van opleiding

De doelstellingen van de masteropleiding zijn vertaald in eindtermen. Na een succesvolle afronding van de studie beschik je over een academische houding, die de volgende aspecten kent:

1.Verwerven van specifieke kennis en inzicht

 • Je hebt grondige kennis van en inzicht in de onderzoeksmethoden en -technieken van een gekozen onderzoeksgebied, met nadruk op comparativiteit en oordeelsvorming.
 • Je hebt grondige kennis van en inzicht in de ontstaansgeschiedenis en de actuele situatie van wereldreligies, respectievelijk de Islam, en dit met betrekking tot hun bronteksten, doctrinaire inhoud, religieuze praktijken, alsook de maatschappelijke en culturele uitingen daarvan.
 • Je hebt grondige kennis van en inzicht in de geschiedenis van de verhoudingen en de interacties tussen de wereldreligies, respectievelijk de Islam en andere Abrahamitische religies, met betrekking tot een specifiek thema.
 • Je hebt grondige kennis van en inzicht in de actuele situatie van de verhoudingen en de interacties tussen de wereldreligies, respectievelijk de Islam en de andere Abrahamitische religies, met betrekking tot een specifiek thema, tegen de achtergrond van de globalisering, de modernisering en de reactie hierop.

2.Toepassen van specifieke kennis en inzicht

 • Je kunt gedifferentieerd (en relatief zelfstandig) kennis van en inzicht in de religieuze tradities en hun interacties toepassen, aan de hand van onderzoeksmethoden en -technieken door een nieuwe probleemsituatie adequaat te beschrijven, te analyseren en te synthetiseren, binnen een onderzoek.
 • Je bent bekwaam in het gedifferentieerd (en relatief zelfstandig) toepassen van kennis van en inzicht in de religieuze tradities, hun interacties, en onderzoeksmethoden en -technieken in een van de volgende professionele contexten: onderzoek, beleid en geestelijke verzorging.

3. Oordeelsvorming

 • Je kunt je zelfstandig een wetenschappelijk oordeel vormen aangaande (enkele specifieke) opvattingen, religieuze praktijken en maatschappelijke consequenties van religieuze tradities door relevante informatie te verzamelen en te interpreteren, en door deze te evalueren tegen de achtergrond van wetenschappelijk verantwoorde interne en externe criteria.

4.Communicatie

 • Je kunt mondeling en schriftelijk communiceren over de vergelijking, de analyse, de synthese en de evaluatie van specifieke religieuze fenomenen binnen meerdere religieuze tradities, zowel tegenover een gespecialiseerd als een niet-gespecialiseerd publiek.

5.Leervaardigheid

 • Je beschikt over leervaardigheden om zelfstandig nieuwe informatie aangaande religieuze tradities te generen, te reproduceren, te begrijpen, te interpreteren, te analyseren en te evalueren in een van de volgende professionele contexten: onderzoek, beleid en geestelijke verzorging.

Loopbaanoriëntatie FTR

Bij de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen bieden we je naast een goede opleiding ook een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt, zowel binnen als buiten het curriculum. Omdat we het belangrijk vinden dat je na je studie op een plek terecht komt die bij je past, begeleiden we je tijdens je studie bij de oriëntatie op je toekomstige loopbaan en bij het nemen van concrete stappen op de arbeidsmarkt.

Loopbaanoriëntatie en stage

In de meeste masteropleidingen bestaat de mogelijkheid om een Stage te doen, wat een goede manier is om je te oriënteren op het werkveld. Tijdens je masteropleiding kun je een individueel advies krijgen over wat je na je opleiding zou kunnen doen. Daarnaast krijg je  aan het eind van je opleiding een uitnodiging voor een afsluitend gesprek, waarbij de vraag of je uitzicht hebt op een baan van groot belang is. Tot een jaar na je afstuderen kun je nog gebruik maken van de FTR Career Service.

Contact

De Career Service officer is drs. Ignace de Haes. Op de website www.ru.nl/ftr/careerservice vind je alle informatie over loopbaanbegeleiding, workshops, vacatures en andere zaken op het gebied van loopbaanbegeleiding. Via deze site kun je ook een afspraak maken met de FTR Career Service, of neem contact op per e-mail: I.deHaes@ftr.ru.nl