Zoek in de site...

Masterscriptie

De masteropleiding sluit je af met een masterscriptie (FTR-RSMA150). De voorbereiding en begeleiding vinden plaats in het kader van het verplichte practicum ‘Werkplaats Masterscriptie' met aanwezigheidsplicht. Tijdens de eerste twee bijeenkomsten ontwikkel je - onder begeleiding van een docent en met feedback van medestudenten - een vraagstelling voor je scriptie. Hiervoor kies je een onderzoeksmethode en een onderwerp en dat je - inhoudelijk aansluitend bij het gevolgde mastertraject - in een eerste opzet probeert uit te werken. Vervolgens ga je op zoek naar een begeleidende docent met expertise voor het gekozen onderwerp resp. de gekozen onderzoeksmethode. Deze stappen worden door jou uitgevoerd en in de werkplaatsgroepen besproken.

De werkplaatsgroepen zijn per masterspecialisatie geroosterd en ingedeeld. Dat betekent dat de studenten van de master Religiewetenschappen per specialisatie bij elkaar komen. De cursus is geroosterd op dagen dat je voor mastervakken naar de universiteit moeten komen (zie overzicht roosterwebsite). Standaard vinden 4 bijeenkomsten voor het ontwikkelen van een opzet in het begin plaats. In het vervolg wordt je door een zelf gekozen docent/e begeleid.

Werkplaats masterscriptie

- FTR-RSMAR150-A Werkplaats masterscriptie Religiestudies
- FTR-RSMAI150-A Werkplaats masterscriptie Islamstudies
- FTR-RTMAG150-A Werkplaats masterscriptie Geestelijke Verzorging
- FTR-RSMAB150-A Werkplaats masterscriptie Religie en Beleid

Inschrijven scriptie en scriptiewerkplaats

Schrijf je via Osiris in voor zowel de scriptie (FTR-RSMAx-150) en de scriptiewerkplaats (FTR-RSMAx150-A).

Doelstelling

Met de masterscriptie geef je een proeve van bekwaamheid tot wetenschappelijk, d.w.z. zelfstandig, kritisch, methodisch en systematisch onderzoeken, denken en schrijven. In concreto is het doel aan de hand van een scherp afgebakende en heldere probleemstelling via een consistent opgebouwd betoog te laten zien, dat je inzicht hebt in de te behandelen thematiek en in één of meer methoden waarmee de betreffende thematiek benaderd dient te worden.

Koppeling van stage en scriptie

De master Religiewetenschappen kent drie stagevormen. In de specialisatie 'Religiestudies' en 'Islamstudies' wordt een onderzoeksstage van 10 EC als keuzemogelijkheid aangeboden. In de specialisatie 'Religie en Beleid' wordt een verplichte opdrachtstage van 15 EC aangeboden. In het programma 'Geestelijke Verzorging' wordt een verplichte beroepsstage van 15 EC aangeboden.

De stages in de specialisaties 'Religiestudies', 'Islamstudies' en 'Religie en Beleid' zijn gekoppeld aan het schrijven van de masterscriptie als afstudeerwerkstuk van de opleiding. Studenten, die geen koppeling tussen stage en scriptie willen, kunnen dat met een beargumenteerde e-mail bij de stagecoördinator aanvragen.

In de specialisatie ‘Religiestudies' en ‘Islamstudies' veronderstelt een koppeling van stage en scriptie dat het onderzoek dat tijdens de stage wordt uitgevoerd tot een scriptieonderwerp kan worden uitgewerkt. Je dient literatuuronderzoek, archiefonderzoek, praktijkgericht of theoriegericht onderzoek te verrichten, veldwerk te doen of wetenschappelijk onderzoek in opdracht van derden uit te voeren. Het spreekt voor zich dat in deze fase van de opleiding hoge eisen worden gesteld aan aard, aanpak en resultaten van de werkzaamheden die je uitvoert en dat er in de regel een duidelijke relatie dient te zijn met inhoud en niveau van de opleiding. In een stagecontract dienen de concrete afspraken (vraag- en doelstelling, onderzoeksopzet en -planning) te worden vastgesteld. De omvang van de scriptie is 20 EC, dat is ongeveer 560 studielasturen. Het methodeonderwijs wordt binnen de masterseminars aangeboden. Meer informatie over stage en scriptie is te vinden in de studiegids 'Masterspecialisatie Religiestudies / Masterspecialisatie Islamstudies'. Wie stage wil lopen moet contact opnemen met de opleidingscoördinator.

In de specialisatie ‘Religie en Beleid' veronderstelt een koppeling van stage en scriptie dat het onderzoek of de opdracht tot een scriptieonderwerp kan worden uitgewerkt. Hiervoor is een inhoudelijke begeleiding door een vakdocent nodig. De link tussen stage en scriptie leidt ertoe dat het proces van het schrijven van een scriptie sneller en effectiever kan verlopen. Hiervoor moet je aan het einde van de bachelor in jaar 3 afspraken maken met de onderwijs- en stagecoördinator die vervolgens contact kan leggen met een docent die als beoogd begeleider kan optreden. Vervolgens worden terugkomdagen verplicht aangeboden (een keer per maand). De opleidings- en stagecoördinator regelt de formele aspecten zoals: stagecontract, contact houden met student en werkveld, evaluatie van stageplek en student. De omvang van de scriptie is 15 EC, dat is ongeveer 415 studielasturen. Het methodeonderwijs binnen de specialisatie 'Religie en Beleid' wordt in de cursus 'Methoden in religie en beleidsonderzoek' aangeboden. Meer informatie over stage en scriptie is te vinden in de studiegids 'Mastertraject Religie en beleid'.

In de specialisatie ‘Geestelijke Verzorging' (GV) wordt een beroepsstage aangeboden. Een koppeling van de beroepsstage met de masterscriptie is mogelijk wanneer tijdens de stage een onderzoek binnen het werkveld van de GV wordt uitgewerkt. Dat houdt in dat je in het werkveld van de geestelijke verzorging stage loopt, werkervaringen opdoet en kennis, inzichten en vaardigheden in het werkveld leert toepassen. De omvang van de scriptie bij geestelijke verzorging is 15 EC, dat is ongeveer 415 studielasturen. Het methodeonderwijs binnen de specialisatie 'geestelijke verzorging' wordt in de cursus 'klinische onderzoeksmethoden' aangeboden. Meer informatie over stage en scriptie is te vinden in de studiegids 'Mastertraject Geestelijke verzorging'.

Meer informatie over de procedure masterscriptie.

Meer informatie over stage en arbeidsmarktoriëntatie.