Zoek in de site...

Studiepunten en studielast

De studielast van een opleiding wordt uitgedrukt in EC (European Credit). Een EC, volgens het European Credit Transfer System, staat voor 28 uur studiebelasting. De studielast van elk programmaonderdeel staat in de studiegids vermeld bij de cursusbeschrijving. Studiebelastinguren omvatten:

  • contacturen;
  • voorbereidings- en verwerkingstijd van de collegestof (zoals het lezen van teksten, het maken van opdrachten, het voorbereiden van een presentatie en het uitwerken van collegeaantekeningen);
  • voorbereidingstijd voor het tentamen;
  • het schrijven van een werkstuk.

Met betrekking tot de studiebelasting van de te bestuderen literatuur (naast de literatuur die wordt besproken in de colleges), geldt de volgende verdeelsleutel: één studiebelastingsuur = vijf à zeven pagina's literatuur (afhankelijk van de moeilijkheidsgraad), exclusief de literatuur die behandeld is in de colleges.

Voltijdstudie

Een voltijds studiejaar omvat 60 EC. Als je voltijd studeert dan bedraagt de studieduur van de bachelor- en masteropleiding Theologie drie jaar. De onderwijscontacturen van de voltijd bachelor- en masteropleiding zijn samen met de deeltijdopleiding geroosterd. Als voltijdstudent moet je rekening houden met 40 uren studiebelasting per week.

Deeltijdstudie

Een deeltijd studiejaar omvat 34 à 40 EC. De studieduur van de deeltijd bachelor- en masteropleiding Theologie bedraagt vierenhalf jaar. De contacturen van de deeltijd bachelor- en masteropleiding zijn samen met de voltijdse opleiding geroosterd. Als deeltijdstudent moet je rekening houden met 8 contacturen en 16 à 19 uren zelfstudie per week.

Studielastberekening

Een studiejaar bestaat uit 1680 uur, oftewel 60 EC. Een totale studie van vier jaar omvat dus 240 EC. Elk onderdeel en elke cursus van de opleiding heeft een studielast die wordt uitgedrukt in EC.

Als de studielast voor een vak 4 EC bedraagt, betekent dit dat de totale tijdsbesteding voor dat vak 112 uur bedraagt. Dit is de optelsom van de tijd die een gemiddelde student gedurende een periode of semester aan de afzonderlijke activiteiten in het kader van de cursus moet besteden. De studielast van elk onderdeel is opgebouwd uit (een combinatie van) de volgende elementen:

  • Contacturen: de uren die je besteedt aan hoor- of werkcolleges. Volg je bijvoorbeeld gedurende zeven weken een college van drie uur lang, dan beslaat dit gedeelte 21 uur studielast.
  • Voor- en nabereidingstijd colleges: afhankelijk van de opzet van de cursus geldt per contactuur een voor- en nabereidingstijd van één tot anderhalf uur. Voor een hoorcollege, bijvoorbeeld, kan de voorbereiding bestaan uit het doornemen van de syllabus of het oriënterend lezen van een tekst. Voor een werkcollege kan het bestaan uit het maken van opdrachten en/of het voorbereiden van een presentatie. Het uitwerken van collegeaantekeningen, maken van collegeverslagen en/of grondig herlezen van een besproken tekst zijn voorbeelden van wat een college na afloop nog aan tijdbesteding van je kan vergen. De docent van een cursus maakt altijd duidelijk welke voor- of nabereiding hij van je verwacht.
  • Tekstbestudering: voor het lezen en bestuderen van teksten ter voorbereiding van (werk)colleges en/of tentamens geldt ook een studielast. Voor de vaststelling van het aantal te bestuderen pagina's tekst hanteert de faculteit de volgende vuistregel: afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en de opmaak van de tekst wordt er van je verwacht dat je tussen de drie en vijf bladzijden per uur kunt bestuderen. Van een makkelijke tekst in ruime opmaak kun je meer bladzijden per uur bestuderen dan van een moeilijke tekst. Onder "bestuderen" wordt verstaan: het (her)lezen van een tekst, het maken van een uittreksel of samenvatting, het raadplegen van andere teksten (naslagwerken, secundaire bronnen, woordenboeken, e.d.) en het verwerken van de tekst voor het tentamen (vergelijk ook de facultaire Handleiding Academische vaardigheden).
  • Tentamen: de tijd die je besteed aan het leren en maken van het tentamen is ook in de studielast opgenomen. De docent die de cursus geeft bepaalt wat de tentamenstof is. Veelal is dat een combinatie van de stof die behandeld is in de (hoor)colleges, de teksten die je gelezen hebt en de opdrachten of deeltoetsen die je gemaakt hebt.
  • Afsluitend paper: naast of in plaats van een tentamen zul je regelmatig een afsluitend paper naar aanleiding van de collegestof schrijven. Het aantal uren werk dat je besteed aan het paper maakt ook deel uit van de studielast van een cursus. Daaronder vallen o.a.: je overleg met de docent, het zoeken en bestuderen van literatuur, het schrijven en redigeren van je tekst en je nabespreking met de docent.

In het voorbeeld van het college van 4 EC (112 uur) zou de studielast als volgt verdeeld kunnen zijn: Er zijn 21 contacturen. Omdat je in de colleges regelmatig teksten leest en bespreekt (soms met een opdracht), is de voor- en nabereidingstijd per contactuur 1,5 uur (totaal 30 uur). Ter voorbereiding van het tentamen (3 uur) moet je de teksten en syllabus bestuderen (30 uur) waardoor er nog 112-(21+30+30+3)=28 uur overblijven. Extra aanvullende, ondersteunende, en/of secundaire literatuur met een omvang van tussen de 90 en 150 pagina's is nog mogelijk. Papers schrijf je meestal in het kader van cursussen die een grotere omvang en/of meer contacturen hebben.

De opleidingscoördinator ziet erop toe dat de studielast redelijk is. In de cursusevaluatie wordt daarnaar gevraagd en verder wordt hij daarin geadviseerd door de Opleidingscommissie en door het beraad van docenten dat jaarlijks per studiefase plaatsvindt.