Zoek in de site...

Studentenbegeleiding

De studieadviseur
Studenten die een persoonlijk gesprek met de studieadviseur willen, kunnen bij het StIP een afspraak maken met de studieadviseur. De studieadviseur Biomedische Wetenschappen is drs. Hilde Swinkels (tel. 3615065).

De studieadviseur kan informatie geven over:

  • inhoud en vormgeving van de studie,
  • studiefinanciering, bv. bij onderbreken of staken van de studie,
  • andere studiemogelijkheden, als studenten willen veranderen van opleiding,
  • aanvullende studiemogelijkheden, bijvoorbeeld het vrij keuzeonderdeel.

De studieadviseur kan adviseren over:

  • studieaanpak, zowel qua planning als methodiek,
  • examenregelingen: bijvoorbeeld het aanpassen van een toetsplanning aan individuele omstandigheden,
  • aanpassingen aan het programma in het geval van bijzondere omstandigheden (handicap, ziekte e.d.).

De studieadviseur kan hulp bieden of doorverwijzen bij:

  • studieproblemen veroorzaakt door allerlei verschillende oorzaken (thuissituatie, motivatiecrisis, tijdgebrek),
  • problemen als gevolg van de studie, zoals twijfels over de geschiktheid voor de studie, slechte resultaten, overbelasting,
  • kritiek op het onderwijsprogramma, examenregelingen, docenten, de organisatie e.d.

In dat verband onderhoudt zij nauwe contacten met docenten, de studentendecanen en studentenpsychologen.

Verder kan de studieadviseur vragen en verzoeken aan de examencommissie in de vergadering toelichten, bijvoorbeeld verzoeken om een bijzondere herkansing van een tentamen om persoonlijke redenen. Ook kan de studieadviseur toelichting geven over individuele omstandigheden in de vergadering van de commissie die het studieadvies einde eerste jaar vaststelt.

Soms zal de studieadviseur studenten uitnodigen voor een gesprek. Dit is bijvoorbeeld het geval bij eerstejaarsstudenten, met name wanneer er sprake is van vertraging in de studievoortgang. Ook ouderejaars zullen door de studieadviseur worden uitgenodigd wanneer de resultaten hiertoe aanleiding lijken te geven en de studieaanpak wellicht individueel moet worden bijgesteld.

Bereikbaarheid studieadviseur

Voor studenten Biomedische Wetenschappen is er telefonisch spreekuur op maandag van 14.00-15.00 uur en donderdag van 9.00- 10.00 uur, tel. 3615065. Buiten dit telefonisch spreekuur kan er ook gebeld worden; bereikbaarheid kan dan niet gegarandeerd worden.
Inloopspreekuur voor korte informatieve vragen: donderdag 12.30 - 13.30 uur.
Voor langere vragen kan een afspraak worden gemaakt via 3615065 of dagelijks tussen 10.00 en 14.00 uur aan de balie.

Overige begeleiding:

De Radboud Universiteit heeft een Afdeling Studentenbegeleiding, waarbij diverse cursussen en workshops studievaardigheid en cursussen ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling gevolgd kunnen worden. Ook zijn er studentpsychologen in dienst en kun je deelnemen aan een studiekeuze- en loopbaantraject. Je kunt hieraan op eigen initiatief deelnemen. Ook de studieadviseur verwijst in bepaalde gevallen studenten naar de Afdeling Studentenbegeleiding. Meer informatie is te vinden in hoofdstuk 8 en 9 en de website van de Radboud Universiteit (ru/studenten).

Studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen en als gevolg daarvan in de problemen komen met hun studiefinanciering kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Voorwaarde voor ondersteuning is dat de student de omstandigheid binnen 3 maanden meldt bij de Dienst Studentenzaken en de studieadviseur. Het is daarom verstandig om een afspraak te maken met de studieadviseur zodra persoonlijke omstandigheden het studeren belemmeren. Raadpleeg verder de website van de Radboud Universiteit (ru/studenten) over deze voorziening.