Zoek in de site...

Uitgangspunten

Eindtermen

De afgestudeerde biomedische wetenschapper:

  1. analyseert de context van een biomedisch probleem, vertaalt daarbij ervaringen en wensen van patiënten, zorgverleners en/of andere belanghebbenden naar wetenschappelijke vraagstellingen en draagt als zodanig bij aan relevant onderzoek en innovaties in de gezondheidszorg;
  2. verzamelt en genereert relevante en bruikbare wetenschappelijke kennis over het biomedisch probleem;
  3. werkt samen met betrokkenen, deskundigen uit aangrenzende expertisegebieden (waaronder de medische beroepsgroep) en vakgenoten om oplossingen/oplossingsrichtingen te ontwerpen die in potentie werkzaam en haalbaar zijn in de praktijk.

De afgestudeerde Radboud biomedisch wetenschapper richt zich op onderzoek en innovatie waarmee persoonsgerichte zorg bevorderd wordt en integreert daarbij aspecten van molecuul tot mens tot populatie en maatschappij.


Voor beide opleidingen geldt dat we verwachten dat de student op basis van eigen voorkeuren en ambities ook een persoonlijk profiel ontwikkelt. Het profiel van de student is dus opgebouwd uit drie lagen:
1.  de eindtermen uit de relevante landelijke documenten
2.  het Radboudprofiel
3.  de persoonlijke profilering

Visie

  1. Leren is een actief en constructief proces. Als student creëer jezelf een kennisnetwerk en bouwt het uit. Zo integreer je nieuwe kennis met eerder verworven kennis. Je wordt uitgedaagd om eigen wegen te kiezen en samen te werken. Dit doe je in een “blended” leeromgeving, waarin virtuele en andere onderwijsvormen geïntegreerd zijn.

  2. Je hebt als student een actieve rol bij het plannen, monitoren en evalueren van je eigen leren. Je hebt inzicht in je eigen leerstrategie en kent je eigen sterke en zwakkere punten. Je staat open voor feedback en vraagt hier ook actief naar. Er is ruimte om aan je eigen leerdoelen te werken en om op basis van je intrinsieke motivatie onderwerpen te kiezen waarmee je de eindkwalificaties van de opleiding kunt behalen.

  3. Leren is een interactief en collaboratief proces. Dit betekent dat je samen met elkaar en van elkaar kunnen leren. Dit is effectief, met name bij complexe taken. Je leert om zaken goed te verwoorden en erover te discussiëren. Aan de hand van praktijkopdrachten wordt het zichtbaar dat professionals elkaar nodig hebben om doelen te bereiken. Je leert elkaar helpen en van waardevolle feedback voorzien.

  4. Leren vindt plaats binnen betekenisvolle contexten. Door in de praktijk te leren, leer je redeneren vanuit verschillende perspectieven en verwerf je inzicht in de complexiteit van vraagstukken. Je leert om kritisch te reflecteren op jezelf en op de praktijk. Vanuit je betrokkenheid bij de patiënt en bij de gezondheidszorg ga je op zoek naar oplossingsrichtingen die in potentie werkzaam en haalbaar zijn. Het profiel van de Radboudarts krijgt hiermee ook betekenis: samen met de patiënt zoek je naar de best passende, persoonsgerichte oplossingen.