Zoek in de site...

2.3.7 Vaccinaties en Screening

TBC-controle

TBC-controle door middel van een Mantoux is van belang om bij een eventueel contact met een besmettelijke patiënt in de toekomst een uitgangswaarde te hebben. Op basis van deze uitgangswaarde kan bij een contactonderzoek nagegaan worden of de student besmet is geraakt door het contact met de patiënt. De TBC-controle is dus primair van belang voor de betrokkene zelf en is dan ook in principe vrijwillig (sommige stage-instellingen stellen de TBC-controle echter verplicht). In geval een student een verhoogd risico heeft gehad om besmet te raken met TBC is TBC-controle verplicht uit oogpunt van bescherming van patiënten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij studenten die afkomstig zijn uit hoog-risicogebieden of die eerder gewerkt hebben met asielzoekers of drugsverslaafden. Het is van belang de screening uit te laten uitvoeren vóór de eerste werkzaamheden in de patiëntenzorg, dat wil zeggen voorafgaand aan de verpleegstage in het eerste jaar. Studenten vullen allereerst een vragenlijst in die bepaalt of ze gecontroleerd moeten worden. Indien de student gecontroleerd moet worden, maakt hij/zij een afspraak met de AMD van het Radboudumc. De kosten voor de controle zijn voor rekening van het Radboudumc.

Vaccinatie hepatitis B

Hepatitis B vaccinatie is van groot belang om uzelf en de patiënten te beschermen. Besmetting met het hepatitis B virus (HBV) kan worden voorkomen door vaccinatie. Het is aangetoond dat bij voldoende antilichaamvorming een persoon volledig beschermd is, dit is in 97% van de gevaccineerden van jonge leeftijd het geval. Conform de landelijke richtlijnen van de inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het Radboudumc vastgesteld dat alle medewerkers, inclusief stagiaires en co-assistenten, die risicovolle handelingen verrichten of die omgaan met mogelijk HBV-besmet materiaal, moeten aantonen dat zij voldoende gevaccineerd zijn tegen hepatitis B. Als dat niet het geval is, dienen zij aan te tonen dat er geen sprake is van dragerschap van het hepatitis B virus en zich alsnog te laten vaccineren. Studenten geneeskunde dienen zich te laten vaccineren uit het oogpunt van bescherming van patiënten (en van zichzelf). Bij gewetensbezwaren kan hiervan worden afgeweken, mits de student zich 4x per jaar op eigen kosten laat screenen op besmettingsrisico.

Men dient op 4 tijdstippen beschikbaar te zijn voor vaccinatie, dan wel bloedafname; het vaccinatieprotocol beslaat circa 9 maanden in totaal.
De eerste vaccinatie vindt plaats in Q2 (eerste jaar).
De indeling hiervoor wordt bekend gemaakt via het webdossier. De kosten zijn voor rekening van het Radboudumc.

Studenten die niet zijn ingedeeld maar wel gevaccineerd moeten worden, dienen concact op te nemen met de AMD om zelf afspraken te maken voor hepatitis B vaccinatie (024-3615400, tussen 09.30-10.30 en 13.00-14.00 uur) en kunnen navraag doen bij de studieadviseur of worden door de studieadviseur geïnformeerd over hepatitis-B vaccinatie. NB: het vaccinatieprotocol beslaat circa 9 maanden in totaal en moet zijn afgerond vóór de student start met de klinische fase.

De voorlichtingsfolder "Vaccinatie tegen Hepatitis-B", uitgebracht door de Arbo- en Milieudienst van de Radboud Universiteit Nijmegen, bevat uitgebreide informatie over de ziekte, de vaccinatie enzovoorts. Zie tevens Infectiepreventie.

Overige vaccinaties

Voor de klinische fase dient de student vooraf een aantal maatregelen op het gebied van vaccinaties te treffen. Zie § 4.9.7 voor informatie over screeningen, vaccinaties en infectiepreventie.

Studenten die zwanger zijn tijdens de klinische fase dienen zich voor informatie en advies over specifieke zwangerschapsinfectierisico's te wenden tot de bedrijfsarts (AMD, tel. 024-3615400)

MRSA screening

Studenten geneeskunde die tot 3 maanden voorafgaand aan de start van de verpleegstage of een coassistentschap in een buitenlands ziekenhuis hebben gewerkt of waren opgenomen moeten een afspraak maken voor een MRSA screening. Studenten geneeskunde krijgen voorafgaand aan de verpleegstage in het 1e jaar, en voorafgaand aan de coschappen hierover meer informatie met het verzoek een MRSA-verklaring in te vullen. Zij kunnen terecht bij de AMD van het Radboudumc. Dit geldt ook voor degenen die aangeven in Nederland onbeschermd met een patiënt, die achteraf MRSA positief bleek te zijn, in contact te zijn geweest.